Home About Browse Search
Svenska


Al-Idani, Ather, 2022. Jämlik elektrifiering : en kvalitativ studie om bilisters tankar kring elbilen och utbyggnaden av laddinfrastruktur i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
316kB

Abstract

I takt med Sveriges pågående elektrifiering ställer det ökade elbilsbeståndet högre krav på utbyggnaden av offentlig och privat laddinfrastruktur, i synnerhet i stadsregioner som Uppsala och Stockholm. Uppsala kommun prisades år 2021 med Laddsilvret för sitt arbete med laddinfrastruktur i mindre samhällen och efterfrågar aktuell forskning som kan ligga till grund för en strategi för fortsatt utbyggnad, vilket är upphovet till denna studie. En förhållandevis liten del av befolkningen äger en elbil idag och frågan om vilka samhällsgrupper som har möjlighet att vara en del av elektrifieringen är relevant att undersöka inför kommande strategi.
Syftet med studien är att undersöka Uppsala kommuns pågående elektrifiering ur ett jämlikhetsperspektiv för att ta reda på människors delaktighet i elektrifieringsprocessen. Till min hjälp har jag använt mig av begreppen teknofeminism, digitalt utanförskap och urban norm. Jag har utfört totalt sex semistrukturerade intervjuer med privatbilister och kommunrepresentanter från Uppsala kommun samt gjort en observation på elbilsmässan eCarExpo 2022.
Studien går i linje med tidigare forskning och visar på att mansdominans i bilbranschen och digitalt utanförskap utgör hinder för människor att vara delaktiga i elektrifieringen, vilket i sin tur påverkar individens inställning till elbilen i negativ riktning. Den som äger en elbil och har tillgång till hemmaladdning oavsett boendeplats ser stora fördelar i att äga en elbil, medan den som bor i en tätort fortfarande upplever svårigheter i att ladda publikt. Kommunen verkar för en fortsatt jämlik elektrifiering genom kunskapsspridning via olika kanaler, utbyggnad av publik laddinfrastruktur i områden som anses vara kritiska, undersöker möjligheterna för delningsekonomi och agerar förebild genom inköp av egna elbilar.

,

Sweden's ongoing electrification and increased electric vehicles put higher demands on the development of public and private charging infrastructure, especially in urban regions such as Uppsala and Stockholm. In 2021 Uppsala Municipality was praised with Laddsilvret for achievements regarding development of public charging infrastructure in smaller communities. They inquire for current research that can be useful in future planning, which is the actual cause of this study. A relatively small part of the population owns an electric car today and the opportunities to be involved in the electrification process between different social groups is relevant to explore.
The purpose of the study is to examine Uppsala Municipality's ongoing electrification from an equality perspective to find out people's involvement in the electrification process. I have used the concepts of technofeminism, digital divide (in Swedish digitalt utanförskap) and urban norm. I have conducted a total of six semi-structured interviews with private motorists and municipal representatives as well as observation at the electric car exhibition eCarExpo 2022.
The study shows, as previous research, that factors such as male dominance in the car industry and digital exclusion creates negative attitudes towards the electric car. Owning an electric car comes with advantages regardless of place of residence, except in urban areas where people still experience difficulties with public charging. The municipality is focusing on spreading knowledge through various channels, development of public charging infrastructure, investigating the possibilities for sharing economy and is as a role model by purchasing own electric cars.

Main title:Jämlik elektrifiering
Subtitle:en kvalitativ studie om bilisters tankar kring elbilen och utbyggnaden av laddinfrastruktur i Uppsala kommun
Authors:Al-Idani, Ather
Supervisor:Rosén, Linus
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:jämlikhet, publik laddinfrastruktur, elbil, elektrifiering, Uppsala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500442
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500442
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2022 10:23
Metadata Last Modified:18 Aug 2022 07:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics