Home About Browse Search
Svenska


Marciniak, Marta, 2022. Mikrobiologisk kvalitet på is från ismaskiner och vatten från automater : en kontroll av verksamheters hygienrutiner. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Mikrobiologiska föroreningar av dricksvatten är globalt den allvarligaste risken för människors hälsa (World Health Organisation WHO, 2004). Den här studien genomfördes som en del av ett tillsynsrelaterat provtagningsprojekt om mikrobiologisk kvalitet på is från ismaskiner och vatten från barpistoler/vattenautomater hos livsmedelsverksamheter i Alingsås kommun.
Det övergripande syftet med detta provtagnings projekt har varit att undersöka om verksamheter i kommunen serverar is och vatten som är tillfredsställande ur en mikrobiologisk synvinkel. Dessu-tom var syftet att kontrollera deras rutiner kring bland annat rengörings och underhåll av ismaskiner och barpistoler/vattenautomater. Analysresultaten gav även ett underlag för beslut om eventuella åtgärder.
Under tre veckor i april 2022 togs tillsammans 35 prover för is- och vattenprov från 25 verksam-heter i Alingsås kommun och analys genomfördes för traditionella indikatorbakterier för vattenpro-ver, det vill säga Escherichia coli, odlingsbara mikroorganismer vid 22℃ i tre dygn, långsamväx-ande i sju dygn samt koliforma bakterier vid 35℃. Proverna analyserades enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLVFS 2001:30) och utlåtandende om analysresultat grundade sig på gränsvärden enligt föreskriften.
Två prover (6%) bedömdes som otjänliga på grund av koliforma bakterier, vilket kan tyda på fekal kontaminering eller kontaminering från icke-enteriska miljöer. Detta resultat visar på vikten av att arbeta med åtgärder, eftersom kontaminering sannolikt kan leda till sjukdomar hos personer som konsumerar förorenat vatten och/eller is. Arton prover fick resultatet tjänligt med anmärkning, där 50% av isproverna och 54% av vattenautomaterna påvisade att det finns en problematik med utrustningens renhet eller att hygienen vid hantering inte var tillräckligt god. Resultaten från denna studie ger insikt i den mikrobiologiska kvaliteten för is och vatten som serve-ras till invånare och turister i Alingsås kommun.

,

Microbiological contamination of drinking water is a major concern for human health globally (World Health Organisation WHO, 2004). This study was carried out as part of a sampling project on microbiological quality of ice from ice machines and water from bar soda gun dispensers and water dispensers at food businesses in the municipality of Alingsås. The overall purpose of this sampling project was to investigate whether businesses in the municipality serve ice and water that are satisfactory from the microbiological point of view, to monitor their cleaning and sampling rou-tines and use the results as a starting point for decisions on measures to be taken in the future.
During three weeks in April 2022, ice and water samples were collected from twenty-five busi-nesses in the municipality of Alingsås and they were analyzed for bacterial indicators for water samples, Escherichia coli, culturable microorganisms at 22℃ for 3 days, slow-growing bacteria for 7 days and coliform bacteria.
Contamination of coliform bacteria was observed in two samples (6%), which may indicate fecal contamination or contamination from non-enteric environments like equipment or installations. This result justified to work with measures, because contamination could lead to illness among people who consume contaminated water and/or ice. 50% of the ice samples and 54% of the water dispens-ers shows that there is a problem with the cleanliness of the equipment or handling with unsatisfac-tory hygiene routines. The results of this study provide insight into the microbiological quality of ice and water which is being served to residents and tourists in the municipality of Alingsås.

Main title:Mikrobiologisk kvalitet på is från ismaskiner och vatten från automater
Subtitle:en kontroll av verksamheters hygienrutiner
Authors:Marciniak, Marta
Supervisor:Söderqvist, Karin
Examiner:Zamaratskaia, Galia
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2022:14
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:provtagning, mikrobiologi, rengöring, vatten, vattenautomat, barpistol
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17809
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17809
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2022 10:34
Metadata Last Modified:15 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics