Home About Browse Search
Svenska


Ström, Nikolina, 2022. Insekter till middag! : är Sverige redo för en ny matkultur?. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
719kB

Abstract

Är Sverige redo för en ny era i sin matkultur? Vi har gjort det förut och vi kan göra det igen!
Entomofagi! Äta insekter?
Svensk matkultur har ändrats mycket genom tiden och förändras fortfarande, kommer insekter kunna bli ett populärt alternativ på marknaden tro? Förr åt vi varken pasta, pizza, falafel eller sushi. Det har vi delvis medlemskapet i EU att tacka för, då det medförde bland annat frihandelsavtal inom EU. Import och export av livsmedel började blomstra!
I dagsläget finns det dock ett problem i världen och det är att den ständigt ökande världsbefolkningen beräknas nå 9,7 miljarder människor vid år 2050! Det innebär fler magar att mätta, i en värld där våra resurser inte är jämnt fördelade… Vi måste tänka mer hållbart och miljövänligt! Kan insekter som livsmedel vara ett alternativ? De kräver inte mycket vatten, foder eller plats för att snabbt odlas fram. De har ett bra näringsinnehåll och är dessutom en bra proteinkälla. Och de äts redan av en stor del av världsbefolkningen. Men vad finns det för risker med att ta in dem på den svenska marknaden?
EU:s lagstiftning – Novel food – Nya livsmedel, orsakar ett stort hinder för insektsbranschens utveckling i Sverige. Lagstiftningen är inte helt tydlig och lämnar inga garantier för framtiden. Beroende på hur varje land tolkat tidigare lagstiftning reglerar det hur EU-förordningen (Nya livsmedel) ska tillämpas på landet idag. År 2022 finns det tre insektsarter (mjölmask (Tenebrio molitor), europeisk vandringsgräshoppa (Locusta migratoria) och hussyrsa (Acheta domesticus), vars ansökningar har blivit godkända av EU-kommissionen och får produceras och säljas inom EU.
Vad finns det då för risker med att producera och sälja insekter som livsmedel? Odling av insekter bör ske i slutna system, det kan förebygga att insekter tar sig ut i miljön, som skulle kunna oraska både ekonomiska och miljömässiga kostnader. Vissa insektsarter kan orsaka korsallergi hos personer med allergi mot skaldjur och kvalster. Märkning av livsmedlet är därför extra viktigt, då insekter inte ingår i EU-förordningens (1169/2011) lista med ämnen eller produkter som orsakar allergi eller intolerans. Risken för att patogena bakterier eller biota på eller i insekterna skulle överföras till människa vid förtäring. Slutligen är kanske den största risken att det finns en del kunskapsluckor vad gäller just riskerna med att producera och konsumera insekter och hur det kan påverka människan och miljö långsiktigt.
Fortsatt forskning och studier krävs inom området för att fylla kunskapsluckorna och förbättra och öppna lagstiftningen mer. Forskningsförlag: Enkätundersökning: det finns en efterfrågan på insekter i Sverige men hur stor är den egentligen?

,

Is Sweden ready for a new era in its food culture? We've done it before, and we can do it again!
Entomophagy! Eat insects?
Swedish food culture has changed a lot over time and is still changing, will insects be a hit on the market maybe? Before, we did not eat pasta, pizza, falafel or sushi. We have partly the EU membership to thank for that, as it led to, among other things, free trade agreements within the EU. Import and export of food began to flourish!
In the current situation, there is a problem within the world, and it is the ever-increasing world population that is estimated to reach 9.7 billion people by the year 2050! We must think more environmentally friendly! Can insects as food be an option? They do not require much water, feed, or space to grow quickly. They have a good nutritional content and are also a good source of protein. And they are already eaten by a large part of the world's population. But what are the risks of bringing them into the Swedish market?
The EU legislation - Novel food, causes a major obstacle to the development of the insect industry in Sweden. The legislation is not clear enough and provides no guarantees for the future. Depending on how each EU country has interpreted previous legislation, it regulates how the EU regulation (Novel food) is to be applied to the country today. By 2022, there are three insect species (Mealworm (Tenebrio molitor), The migratory locust (Locusta migratoria) and House cricket (Acheta domesticus), whose applications have been approved by the European Commission and may be farmed and sold within the EU.
So, what are the risks of farming and selling insects as food? Insect cultivation should take place in closed systems, it can prevent insects from escaping, which could cause both economic and environmental costs. Some insect species can cause cross-allergy in people with allergies to seafoods and mites. Therefore, labeling of food is extra important, as insects are not included in the EU regulation's (1169/2011) list of substances or products that cause allergies or intolerances. The risk of pathogenic bacteria or biota from insects being transmitted to humans upon ingestion. Finally, perhaps the biggest risk is that there are some knowledge gaps regarding precisely to the risks of farming and consuming insects and how it can affect humans and the environment in the long term.
Further research and studies are required in the field to fill the knowledge gaps and improve and open up the legislation more. Research suggestion: Survey: there is a demand for insects as food in Sweden but how big is it really?

Main title:Insekter till middag!
Subtitle:är Sverige redo för en ny matkultur?
Authors:Ström, Nikolina
Supervisor:Pickova, Jana
Examiner:Zamaratskaia, Galia
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2022:13
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Insekter, Livsmedel, Hållbarhet, Matkultur, Entomofagi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17800
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17800
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Consumer economics
Human nutrition - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Jun 2022 07:41
Metadata Last Modified:11 Jun 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics