Home About Browse Search
Svenska


Israelsson, Paula, 2022. Kan brand minska älgbetesskadorna? : En studie om älgbetesskador på tall. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skogsindustrin är viktig för den svenska handelsbalansen. Sverige är en världsledande exportör av massa, papper och sågade trävaror. Sverige var världens femte största exportör av massa, papper och trävaror, med Finland därefter på en sjätteplats på listan. I det svenska skogsbruket domineras skogarna av de viktiga trädslagen tall (Pinus sylvestris L.) och gran (Picea abies L.). Ett problem inom skogsbruket är betesskadorna från älg (Alces alces L.) men också andra hjortdjur som kostar skogsbruket flera miljarder kronor. Syftet med studien var att ta reda på om mängden lövträd och mängden olika trädslag har någon påverkan på betestrycket på tall inom brandområden. Hypotes 1 var att foderutbudet skulle öka på områden utsatta för brand. Hypotes 2 var att betestrycket skulle minska för tall på områden utsatta för brand. Studien använder data från ett fältförsök i nordöstra Finland, där fyra områden studerades. Områdena bestod av 2–3 brända ytor med tillhörande kontrollytor. Varje yta bestod av 2–3 mindre inventeringspunkter, där ett antal variabler mättes. Resultatet visade att lövandelen ökade efter brand, vilket betyder att lövträden gynnades av brand. Studien visade också att det blev ett ökat betestryck på lövträden. Betestrycket på tallen visade däremot ingen skillnad mellan de brandutsatta områdena och de ej brandutsatta områdena. Resultatet kan ha påverkats av älgtäthet, vargförekomst, snödjup och fodertillgång i områden. Slutsatsen av studien är att brand är en gynnsam metod för att öka fodertillgången.

,

The forest industry is important for the Swedish trade balance. Sweden is a world-leading exporter of pulp, paper and sawn wood products. Sweden was the world's fifth largest exporter of pulp, paper and wood products, with Finland in sixth place on the list. In Swedish forestry, the forests are dominated by the important tree species pine (Pinus sylvestris L.) and spruce (Picea abies L.). A problem in forestry is the grazing damage from moose (Alces alces L.) but also other deer that cost forestry several billion Swedish crowns. The purpose of the study was to find out whether the amount of deciduous trees and the amount of different tree species have any effect on the grazing pressure on pine in fire areas. Hypothesis 1 was that amount of feed would increase in areas exposed to fire. Hypothesis 2 was that the grazing pressure would increase for pine in areas exposed to fire. The study uses data from a field experiment in northeastern Finland, where four areas were studied. The areas consisted of 2–3 burned areas with associated control areas. The areas consisted of 2–3 smaller inventory points, where a number of variables were measured. The results showed that the deciduous part increased after fire, which means that deciduous trees benefited from fire. The study also showed that there was an increased grazing pressure on deciduous trees. The grazing pressure on the pine, on the other hand, showed no difference between the fire-exposed areas and the non-fire-exposed areas. The result may have been affected by moose density, wolf abundance, snow depth and feed supply in areas. The conclusion of the study is that fire is a favorable method for increasing feed supply.

Main title:Kan brand minska älgbetesskadorna?
Subtitle:En studie om älgbetesskador på tall
Authors:Israelsson, Paula
Supervisor:Singh, Navinder and Fredriksson, Emelie
Examiner:Egnell, Gustaf
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2022:02
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Alces alces, Pinus sylvestris, Älgbetesskador, Skogsbrand, Sverige, Finland, Moose grazing damage, Sweden, Forest fire
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17776
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17776
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:31 May 2022 06:37
Metadata Last Modified:01 Jun 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics