Home About Browse Search
Svenska


Ericsson, Jenny, 2022. Temperatursänkande åtgärder på hårdgjorda ytor med hjälp av GYF. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Världen befinner sig i en situation där klimatkrisen är ett faktum. Koldioxidhalterna har stigit de senaste åren och de väntas fortsätta stiga även kommande år. Som en konsekvens av klimatkrisen bildas värmeöar över hårdgjorda ytor i staden. Värmeöar kan motarbetas med hjälp av implementering av ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. Ekosystemtjänsterna bidrar med funktioner som gynnar oss människor, till exempel via temperaturreglering, luftrening och vattenrening. I den här uppsatsen har en gestaltning utförts med syfte att sänka temperaturen på en parkeringsplats i Boländerna i Uppsala. Planeringsverktyget grönytefaktor (GYF) har använts som en vägledning för att testa ställa samma krav på klimatanpassning av en parkeringsplats som i ett bostadsområde. Syftet har varit att minska värmeöar på en parkeringsyta med hjälp av ekosystemtjänster och samtidigt bibehålla funktionen som parkeringsplats. Antalet parkeringar har minskat i enlighet med Uppsala kommuns riktlinjer för parkeringstal. Förutom GYF har även litteratur bidragit till gestaltningen. Vid inventering och platsbesök visade det sig att parkeringsytan endast innehöll 14% gröna element med resterande hårdgjorda ytor. Gestaltningen resulterade i att 268 stycken träd planterats, gräsytor har bytts ut till ängsytor och en damm installerats. Växtmaterialet består av både icke-traditionella arter och inhemska arter som fyller olika funktioner. Fokus har legat på att använda arter som tål torka bra samt har en eller flera av följande egenskaper; snabbväxande, stor storlek, bred krona, tät krona och hög höjd. En av uppsatsens slutsatser är att bilen tar mycket plats och när man minskar på bilens anspråk i staden frigörs mycket yta som kan användas till ekosystemtjänster. GYF kan vara ett bra alternativ till vägledning i projekt som rör bostadsområden men i fallet med parkeringsytan i Boländerna har det varit svårt att utnyttja GYF till det specifika målet att åstadkomma temperatursänkande åtgärder. Litteraturen har varit till mer hjälp i den frågan på grund av att den gett konkreta svar på vad det är som påverkar temperaturen.

,

The world is in a situation where the climate crisis is a fact. Carbon dioxide levels have increased in recent years and are expected to continue to increase in the future. As a consequence of the climate crisis, heat islands are forming over paved surfaces in the city. Heat islands can be counteracted by implementing ecosystem services in spatial planning. The ecosystem services contribute with functions that benefit us humans, for example through temperature control, air purification and water purification. In this master thesis, a design has been made with the aim of lowering the temperature in a parking lot in Boländerna in Uppsala. The planning tool green area factor (GAF) has been used as a guide to test the same requirements for climate adaptation of a parking area as in a residential area. The purpose has been to reduce heat islands in a parking area with the help of ecosystem services and at the same time maintain the function as a parking space. The number of parking spaces has decreased in union with Uppsala municipality’s guidelines for parking numbers. In addition to GYF, literature has also contributed to the design. During inventory and site visits, it turned out that the parking area contained only 14% green elements with the remaining percentages being impervious surfaces. The design resulted in 268 trees being planted, grass areas being replaced with meadow areas and a pond being installed. The plant material consists of both non-traditional species and native species that fulfill different functions. The focus has been on using species that can withstand drought well and have one or more of the following characteristics; fast-growing, large size, broad crown, dense crown and high height. One of the thesis’ conclusions is that the car takes up a lot of space and when you reduce the car’s demands in the city, a lot of space is freed up that can be used for ecosystem services. GAF can be a good alternative to guidance in projects related to residential areas, but in the case of the parking area in Boländerna, it has been difficult to use GAF for the specific goal of achieving temperature-lowering measures. The literature has been more helpful in that question because it has given concrete answers to what it is that affects the temperature.

Main title:Temperatursänkande åtgärder på hårdgjorda ytor med hjälp av GYF
Authors:Ericsson, Jenny
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Åkerblom, Petter and Johansson, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, temperatur, parkering, hårdgjorda ytor, grönytefaktor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500345
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500345
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Mar 2022 08:36
Metadata Last Modified:12 Mar 2022 02:05

Repository Staff Only: item control page