Home About Browse Search
Svenska


Joos, Anna, 2022. Den flytande ön : gestaltningsförslag för en flytande modul med ekologiska förstärkningsåtgärder vid Norr Mälarstrand i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Runt om i världen sker idag stora landförluster till följd av förtätning av städer, exploatering av natur och land, förhöjda havsnivåer och kusterosion. Det resulterar i större konkurrens om de resterande landytorna; där de gröna ytorna ofta prioriteras lågt. Minskade naturarealer leder till försvagade habitat och ekosystem. Kustområden är en av de miljöer som drabbas hårdast.

Syftet med projektet är att utveckla idéer för hur flytande moduler kan utformas för att förstärka ekologiska värden i och vid vattnet. Målsättningen är att gestalta flytande moduler tillsammans med ekologiska förstärkningsåtgärder. Förslaget utgår från de förhållanden som råder vid Norr Mälarstrand i Stockholm. Platsanpassningen exemplifierar hur modulerna kan anpassas efter olika platser och behov. Modulerna ska kunna placeras i olika vattenmiljöer och uppfylla diverse syften.

Samtidigt som modulerna stärker de ekologiska värdena hoppas författaren att modulerna ska kunna erbjuda ett intressant inslag i närmiljön och till viss del kunna nyttjas av människor för rekreationella syften.

Projektet genomfördes med en gestaltningsprocess, litteraturstudier och en platsanalys. Gestaltningsprocessen innefattade timskisser, modellbygge, framtagande av grafiskt material, principskisser samt modellering av 3D-modeller.

Platsen valdes efter samtal med representanter för Stockholms stad där Norr Mälarstrand föreslagits som en möjlig eventuell plats för placering av en liknande modul. Genom ett platsbesök vid Norr Mälarstrand samt en litteraturstudie utfördes en platsanalys av området.

Designförslaget resulterade i ett antal programpunkter och designprinciper samt visuella exempel av hur en modul kan gestaltas vid Norr Mälarstrand. Gestaltningen inkluderade ett antal förstärkningsåtgärder som på olika sätt ska stärka ekologiska värden och arter i och vid vattnet. Förhoppningen är att förstärkningsåtgärderna ska gynna de prioriterade arter som presenterats i Stockholms handlingsplan för biologisk mångfald. Gestaltningsförslaget visar på hur utformningen av modulerna och dess ekologiska förstärkningsåtgärder kan se ut utifrån framtagna principer.

Placeringen av modulen vid Norr Mälarstrands kajkant valdes utifrån de låga ekologiska värden som råder där idag. Effekten av modulens ekologiska förstärkningsåtgärder anses således göra större nytta där än vid Norr Mälarstrands mer vegetationsrika del.

I arbetet diskuteras utmaningar som uppstått under projektet samt risker och fördelar med projektets olika delar. Diskussionen tar upp värdet i att bevara existerande ekosystem och vikten av att tydliggöra att förstärkningsåtgärder inte kan ersätta dessa och de viktiga habitat som de besitter. Diskussionen berör att flytande arkitektur är ett relativt nytt fenomen som fortfarande är under utveckling, och att projekt i denna genre därför bör planeras med försiktighet innan alltför storskaliga projekt genomförs. Det understryks även att många av de förstärkningsåtgärder som presenteras i det här projektet inte har beprövats i liknande sammanhang, och att deras ekologiska effekt därav behöver testas innan de kan bevisas som slagkraftiga för syftet.

,

Around the world, large land losses occur because of urban densification, exploitation of nature and land, rising sea levels and coastal erosion. This results in greater competition for the remaining land areas, where the green areas often are given low priority. Reduced natural areas lead to weakened habitats and ecosystems. Coastal areas are one of the hardest hit environments.

The purpose of this project is to develop ideas for how floating modules can be designed to reinforce ecological values in the water and by the water. The goal is to design floating modules together with ecological reinforcement measures. The proposal is based on the conditions prevailing at Norr Mälarstrand in Stockholm. The location adaptation exemplifies how the modules can be adapted to different locations and needs. The modules must be able to be placed in different water environments and fulfil various purposes.

At the same time as the modules strengthen the ecological values, the author hopes that the modules will be able to offer an interesting element in the local environment and to some extent be used by people for recreational purposes.

The project was carried out with a design process, literature studies and a site analysis. The design process included hourly sketches, model building, production of graphic material, principle sketches and modelling of 3D models.

The site was chosen after discussions with representatives of the city of Stockholm, where Norr Mälarstrand has been proposed as a hypothetical possible site for the placement of a similar module. Through a site visit at Norr Mälarstrand and a literature study, a site analysis of the area was performed.

The design proposal resulted in several program points, design principles and visual examples of how a module can be designed at Norr Mälarstrand. The design included several reinforcement measures that will strengthen ecological values and species in and by the water in various ways. The hope is that the reinforcement measures will benefit the prioritized species presented in Stockholm's ¬¬action plan for biological diversity. The design proposal shows how the design of the modules and their ecological reinforcement measures can look like based on developed principles.

The location of the module at the quay edge of Norr Mälarstrand was chosen based on the low ecological values that prevail there today. The effect of the module's ecological reinforcement measures is thus considered to be of greater benefit there than in the more vegetation-rich part of Norr Mälarstrand.

At the end of the work, challenges that have arisen during the project are discussed, as well as risks and benefits of the different parts of the project. The discussion addresses the value of conserving existing ecosystems and the importance of clarifying that reinforcement measures cannot replace these and the important habitats they possess. The discussion concerns that floating architecture is a relatively new phenomenon that is still under development, and that projects in this genre should therefore be planned with caution before carrying out too large-scale projects. It is also emphasized that many of the reinforcement measures presented in this project have not been tested in similar contexts, and that their ecological effect therefore needs to be tested before they can be proven to be effective for the purpose.

Main title:Den flytande ön
Subtitle:gestaltningsförslag för en flytande modul med ekologiska förstärkningsåtgärder vid Norr Mälarstrand i Stockholm
Authors:Joos, Anna
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Myhr, Ulla and Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:biodiversitet, ekologiska förstärkningsåtgärder, exploatering, förhöjda havsnivåer, förtätning, förlorade landytor, hållbara städer, klimatförändringar, urbanekologi, vattenkvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500342
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500342
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2022 12:15
Metadata Last Modified:01 Mar 2022 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics