Home About Browse Search
Svenska


Laallam, Amina, 2021. Fullkornsintag bland barn och unga : analys av data från Livsmedelsverkets matundersökning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det finns många studier som visar ett samband mellan låg frekvens av insjuknande i metabola sjukdomar och ett högt fullkornsintag. Hälsoeffekter relaterade till fullkorn beror på dess rika innehåll på vitaminer, mineraler och kostfibrer Hälsoeffekter kan kartläggas och studeras på befolkningens matvanor och livsstil genom nationella studier och matundersökningar. Riksmaten Ungdom är en nationell matundersökning som genomfördes åren 2016–2017 av Livsmedelsverket och är den första matundersökning gjord för att kartlägga barn och ungas matvanor och livsstil.
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en korrelation mellan registrerat fullkornsintag och biomarkörer för fullkorn, så kallade alkylresocinoler (AR) i blodprover. I denna undersökning görs avgränsning till analys av data från endast en dag. Fullkornsintag gäller bara det från vete, råg och korn. Frågeställning som uppsatsen också avser besvara är vilka sädesslag fullkornsintaget härrör ifrån och om fullkornsintaget skiljer sig från kostrekommendationerna. I matundersölningen Riksmaten fick ca 1000 deltagare utöver kostregistrering i RiksmatenFlex och 24-timmarintervju även lämna blodprover. Data om fullkornsintag samt analys av AR i deltagarnas blodprover användes för att besvara frågeställningar i detta arbete.
Metoden som användes för kvantifiering av AR innefattar stegen separering av den organiska fasen, tvättning av neutrala lipider, derivatisering och slutligen analys i GS-MS.
Resultaten visar att det inte finns någon korrelation mellan rapporterat fullkornsintag och analyserad halt AR i blodplasma, varken för RiksmatenFlex (R2= 0,0134) eller för 24-timmarsintervju (R2=0,0054). Resultaten visar också att majoriteten av deltagarna åt väldigt liten mängd fullkorn, och att den huvudsakliga spannmålskällan för fullkornsintaget var vete. Emellertid, visar tidigare studier att en stark korrelation finns mellan AR i blodplasma och registrerat intag av fullkorn (Landberg 2009). En förklaring till avsaknad av korrelation i denna studie är rimligen att de flesta deltagarna åt väldigt lite fullkorn, vilket innebär att spridningen av data var liten.

,

It has been shown in many studies that there is a link between low frequency of metabolic diseases and high intake of whole grain. The health effects related to whole grain depend on the high content of vitamins, minerals, and dietary fibres in whole grain ). The health benefits can be studied on populations food habits and lifestyle through national food surveys. Riksmaten Ungdom is a national food survey done year 2016-2017 by the Swedish National Food Administration and is the first survey done to study children’s and young people’s food intake and lifestyle
The aim of this essay is to investigate if there is a correlation between reported intake of whole grain and biomarkers for whole grain, so-called alkylresorcinols (AR) in blood samples. In this thesis the data is limited to one day. The intake of whole grain applies only wheat, rye and barley. The essay will also answer the question about which cereal the whole grain intake originated from and if the intake differs from the recommendation. In the Riksmaten food survey, blood samples from approximately 1,000 participants were taken in addition to diet registration in RiksmatenFlex and a 24-hour interview. Data on whole grain intake and analysis of AR in the participants' blood samples were used to answer questions in this work.
The method used for quantification of alkylresorcinols (AR) which is the biomarker for whole grain from wheat, rye and barley includes separation of the organic phase, washing of neutral organic compound, derivatization and finally analysis in GS-MS for quantification of AR
The results show that there was no correlation between reported whole grain intake and AR concentration in the blood, neither for RiksmatenFlex (R2= 0,0134) nor for the 24h recall (R2=0,0054). The results also show that the majority of the participants ate very little whole grain, and that the main source of whole grain was wheat. However, earlier studies have shown that there is a strong correlation between AR in blood plasma and registered intake of whole grain (Landberg 2009). A reasonable explanation for the results in the present study is that most of the participants eat very little whole grain, meaning that the distribution of the data was small.

Main title:Fullkornsintag bland barn och unga
Subtitle:analys av data från Livsmedelsverkets matundersökning
Authors:Laallam, Amina
Supervisor:Andersson, Annica
Examiner:Andersson, Roger
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2021:48
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:alkylresorcinoler, fullkorn, biomarkörer, matundersökningar, Livsmedelsverket
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17505
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17505
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:03 Feb 2022 09:25
Metadata Last Modified:04 Feb 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics