Home About Browse Search
Svenska


Björnudd, Albin and Brus, Svante, 2022. Älgbete i restaureringsbränning : älgens respons på brand. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

The moose is an important resource for Sweden but causes problems for forestry. Moose browsing damages annually cost forestry large amounts of money which makes it a hot topic
of discussion. Another hot topic is biodiversity which has increased the interest of nature conservation burnings as the lack of natural fires in the northern boreal region affects biodiversity negatively.
In this study, we examined diversity of tree species, moose browsing and feed availability in restoration burnings. The hypothesis was that the diversity, the absolute and relative
browsing, the average width of browsed deciduous shoots and the feed supply would be higher in burned plots. The study was conducted in four areas in north-eastern Finland.
Sample inventory was carried out 13 years after fire in form of a block design with 2-3 blocks each of fire and control for each area. Long-term studies on moose browsing in fire areas are a relatively unexplored issue.
The results showed significantly higher diversity, forage availability and absolute browsing in burnings. No difference in relative browsing in relation to forage supply or average width of browsed shoots was found. The results also showed that pine appears to be an unused resource in burnings, which was surprising as pine is normally heavily browsed by moose in winter. This can possibly be explained by the fact that burnings generated a high supply of forage that is preferred over pine or that the snow cover in the investigated areas made the pine inaccessible in winter. The results obtained were mainly expected with support of
previous studies.
The conclusion of this study is that burning could be used as a forage creating action in
forestry to increase the supply of desirable forage and thereby reduce browsing damages of pine, whilst it can benefit biodiversity as it provides good conditions for an increased number of deciduous trees in the forest.

,

Älgen, (Alces alces), är för Sverige en viktig resurs men orsakar problem för skogsbruket. Betesskador av älg kostar årligen skogsbruket stora summor pengar vilket gör det till ett hett diskussionsämne. Ett annat hett diskussionsämne är biologisk mångfald vilket har ökat intresset för naturvårdsbränningar då avsaknaden av naturliga skogsbränder i boreal skog påverkat den biologiska mångfalden negativt.
I denna studie har vi undersökt artdiversitet i trädskiktet, älgbete och fodertillgång i restaureringsbränningar. Hypotesen var att artdiversiteten, det absoluta och relativa betet, medelbredden på betade lövskott samt fodertillgången skulle vara högre på brända ytor. Studien genomfördes på fyra områden i nordöstra Finland. Provyteinventering genomfördes 13 år efter brand i form av en blockdesign med 2 – 3 block vardera av brand respektive kontroll för varje område. Liknande långsiktiga studier på älgbete i brandområden är en relativt outredd fråga.
Resultaten visade på signifikant högre diversitet, fodertillgång och absolut bete på bränning. Ingen skillnad i relativt bete i förhållande till utbudet eller medelbredd av betade skott på löv påvisades. Resultatet visade också att tall, (Pinus sylvestris L), förefaller vara en outnyttjad foderresurs på brända ytor vilket var förvånande då tallen generellt betas hårt av älg vintertid. Detta kan möjligen förklaras av att bränningarna gav ett högt utbud av foder som prefereras framför tall av älg, eller att snötäcket i de undersökta områdena gjort tallen otillgänglig vintertid. Det erhållna resultatet var till stor del förväntat med stöd av tidigare studier.
Slutsatsen av denna studie är att bränning skulle kunna användas som en foderskapande åtgärd i skogsbruket för att öka utbudet av begärligt foder och därmed minska betesskadorna på tall, samtidigt som det kan gynna biologisk mångfald då det ger goda förutsättningar för en
ökad mängd löv i skogen.

Main title:Älgbete i restaureringsbränning
Subtitle:älgens respons på brand
Authors:Björnudd, Albin and Brus, Svante
Supervisor:Löfroth, Therese and Fredriksson, Emelie
Examiner:Egnell, Gustaf
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:4
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:älg, viltbete, naturvårdsbränning, tall, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17463
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17463
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:14 Jan 2022 09:47
Metadata Last Modified:15 Jan 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics