Home About Browse Search
Svenska


Oellig, Lisa, 2021. Sambandet mellan våld mot husdjur och våld i nära relationer : en enkätstudie om svenska veterinärers kunskaper. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Forskning har visat att det finns ett samband mellan våld i nära relationer och våld mot husdjur. I studier där man haft kontakt med utsatta kvinnor sågs att ca 2/3 av dessa har nämnt att även ett husdjur har varit utsatt av dennes partner. Våldet mot husdjuren i hemmet är ett sätt för förövaren att utöva makt och sätter den utsatta i en position där man inte vågar lämna hemmet, eller återvänder när man lyckats lämna. Veterinärerna är en av de yrkesgrupper som i sina roller träffar på utsatta djur samt människor. Det är därför av mycket stor vikt att veterinärer och annan djurhälsopersonal har kunskap kring sambandet och hur man hanterar ett sådant fall både i form av social kompetens, kun-skaper kring diagnostisering och dokumentation av NAI (Non-Accidental-Injuries), samt vilka myndigheter som ska kontaktas för vidare hantering. För att ta reda på vilka kun-skaper Sveriges veterinärer hade om våld mot djur och sambandet med våld i nära relat-ioner skickades en webenkät ut via Sveriges Veterinärförbund (SVF). Enkäten bestod av 19 slutna frågor, där möjligheten till egna reflektioner fanns i öppna kommentarsfält un-der respektive fråga. Enkäten togs fram i enlighet med vedertagen litteraturmetodik för att säkerställa att den höll hög validitet och reliabilitet. Enkäten skickades ut till SVF:s alla medlemmar, 2627 av landets 5378 legitimerade veterinärer (2019), och besvarades av 396 respondenter, vilket utgjorde en svarsfrekvens på 15%. Resultaten visade att medve-tenheten kring sambandet var generellt hög bland respondenterna. Däremot fanns det brister i kunskaper vad gäller identifiering, diagnostisering samt dokumentering av NAI, vilka myndigheter som skall kontaktas samt hur man ska förhålla sig i en situation på kliniken där man misstänker våld i nära relationer. Resultaten visade också att större an-delen respondenter ansåg att de inte fått utbildning kring detta ämne under sin veterinär-utbildning och att det inte heller finns information/utbildning tillgänglig på deras arbets-platser. Vidare visade resultaten att bristen på handlingsplaner/riktlinjer på arbetsplatserna är höga, vilket i sin tur tillsammans med bristande kunskaper kring sambandet, och NAI, leder till att många veterinärer inte anser sig kunna avgöra vad som skulle kunna vara ett fall av våld mot husdjur och/eller människa. Detta leder till att mörkertalet kring hur många fall som kommer in till veterinärer kan vara stort. För att stärka veterinärernas roller i dessa situationer krävs att mer resurser läggs på ytterligare utbildning under veteri-närutbildningen samt att fler kliniker använder sig av det materialet som tagits fram i ämnet för att möjliggöra kompetensutveckling och utbyta kunskap på och mellan arbets-platser. Det finns bland annat framtaget kunskapsmaterial och en handlingsplan för klini-ker, och kliniker kan beställa utbildning hos organisationen Se sambandet. Vidare skulle det också vara av stort intresse att mobilisera alla instanser som på något sätt är delaktiga i dessa processer, såsom polis, länsstyrelse, kvinnojourer, med flera för att tydliggöra an-svarsområden samt förbättra samarbetet mellan dem.

,

Research has shown that there is a link between domestic violence and animal abuse. Studies involving contact with battered women has shown that 2/3 of them mentioned that their
pets have also been abused by the perpetrator. Animal abuse in the closed quarters of the
home is a way for perpetrators to exert power and will in most cases put the victim in a position where they are afraid to leave the home, or feel obligated to come back home after
leaving, for fear of the wellbeing of the pet. Veterinarians are one of the professions that
might encounter abused pets and owners in their professional roles. It is therefore of utmost importance that they and other animal health staff have a good knowledge regarding
social competence, diagnostication and documentation of NAI (Non-Accidental-Injuries),
and which authorities to contact for further investigations and reporting. A web survey was
sent out to the Swedish veterinarians through the Swedish Veterinary Association (SVF) to
assess their knowledge about NAI and the link. The web survey consisted of 19 closed
questions with a possibility to write personal reflections in a comment box below each
question. The survey was created with the help of literature methodology to ensure a high
reliability and validity. The survey was sent to the members of SVF, 2627 out of 5378 legitimized veterinarians in the country (2019) and was answered by 396 respondents. This
made a response rate of 15%. The results showed that the awareness regarding the link was
generally high among the respondents. However, there was a lack of knowledge regarding
the identification, diagnostication and documentation of NAI, which authorities to contact
and how one should handle situations where you might suspect clients to be victims of domestic violence. The results also showed that most of the respondents felt they did not
have enough education on the matter, through the veterinary program nor that there is
available information or education at their current working place. Furthermore, the results
also showed the lack of guidelines and action plans available at their workplaces, which in
combination with low knowledge of the link and NAI, could result in veterinarians not
feeling competent enough to assess if they encounter a case of abuse or not. This in turn
means that we do not know the full extent of unrecorded cases of animal abuse. To reinforce veterinarians meeting NAI in their professional roles, more resources need to be used
to ensure more education in the veterinary program as well as more possibilities for competence development and information exchange within and between workplaces. The organization “Se Sambandet” has material that can be used for educational purposes, as well
as action plans that can be used in the clinics. It would also be of big interest to mobilize
all departments such as police, county government, womens shelters, and others that are in
some way involved in the processes, in order to clarify areas of responsibility and improve
the cooperation between them.

Main title:Sambandet mellan våld mot husdjur och våld i nära relationer
Subtitle:en enkätstudie om svenska veterinärers kunskaper
Authors:Oellig, Lisa
Supervisor:Röcklinsberg, Helena and Lindsjö, Johan
Examiner:Andersson, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:sambandet, NAI, våld, husdjur, veterinär
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17399
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17399
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:01 Dec 2021 12:34
Metadata Last Modified:15 Dec 2021 10:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics