Home About Browse Search
Svenska


Rönnhagen, Moa, 2020. För- och nackdelar med köttkonsumtion : en sammanställning av de möjliga konsekvenserna med kött i människans diet, ur ett västerländskt perspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
988kB

Abstract

Att livsmedel tar upp en stor del av människans liv är grundläggande och förståelsen för att det
även har så stor betydelse på vår hälsa, miljö och klimatet, är en förutsättning för att framtida
generationer ska kunna leva utan hunger och fattigdom. Köttkonsumtionen i västvärlden bygger
framförallt på rekommendationer som tagits fram av världshälsoorganisationen samt respektive
lands motsvarighet till Livsmedelsverket. De generella riktlinjerna gällande konsumtionen säger att
vi inte ska äta mer än 500 g rött och processat kött i veckan och hur detta presenteras är något olika
mellan länderna. Hur verkligheten ser ut är varierande i världen, vi har Indien med
genomsnittskonsumtionen på 4 kg kött per person och år, ända till Australiens 116 kg per person
och år. Konsumtionen mäts ofta i totalkonsumtion, vilket är slaktvikten och inte det som slutligen
äts, men är ändå en indikation på hur förhållandena ser ut.
Sammanfattningsvis är det rött och processat kött som ofta beskrivs som negativt påverkande på
hälsan, genom att enligt b.la. WHO vara troligen cancerogena. Köttkonsumtion har visat på
indikationer till att vara bidragande till utvecklandet av sjukdomar som; diabetes typ 2, hjärt- och
kärlsjukdomar, kolorektalcancer samt generell dödlighet. Å andra sidan är kött som livsmedel en
väldigt bra källa till fullvärdigt protein, vitaminer som B12 och B6 samt mineraler så som järn och
zink. Vilka är ämnen som i olika utsträckning är svårare att få i sig i samma nivåer från växtriket.
Köttkonsumtionen är ihopkopplad med de effekter som djurproduktionen har på klimat och
miljö. Olika djurslag och produktionssystem har olika fördelar och problematik, som även varierar
i olika grad utifrån vilken aspekt som ses över. Utsläpp av växthusgaser orsakas framförallt av
idisslare, djur som förds upp intensivt och i inomhusmiljöer har lägre påverkan, så som kommersiell
kycklingproduktion. Dock gäller det för djur, så som kycklingar och grisar som är omnivorer, att
deras foderstat i stor utsträckning består av fodermedel som direkt skulle kunna användas till
människan. Dessutom med växande och mer koncentrerade djurbesättningar, så ökar nackdelar så
som övergödning och försurning. I jämförelse ger extensivt produktion av slaktdjur en möjlighet till
att sprida gödsel på större ytor och minimerar dessa effekter. Betande djur bidrar även till biologisk
mångfald och ekosystemtjänster, speciellt på marker där det inte går att odla är detta mycket
attraktivt ur ett produktions- och kulturperspektiv. Globalt sätt är dock avskogning och felaktigt
utnyttjande av redan viktiga marker skadligt, när de tas över av framförallt intensiv djuruppfödning,
så som avskogning i Amazonas.
Köttkonsumtion och djurproduktion är en del av människans historia och är starkt kopplad till
kultur och tradition. Att utvärdera negativa och positiva aspekter av köttkonsumtionen är
komplicerat och det finns många sidor av varje mynt. Att det är viktigt att se över den produktion
och konsumtion som finns idag är dock avgörande för att vi ska kunna leva på ett hållbart sätt även
inom framtida generationer.

,

The fact that food consumes a large part of human life is fundamental and the understanding that
it also has such a significant impact on our health, the environment and the climate is a prerequisite
for future generations to live without hunger and poverty. Meat consumption in the western world
is primarily based on recommendations made by the World Health Organization and the respective
countries' equivalent to the Swedish National Food Agency. The general guidelines about
consumption say that we should not eat more than 500 g of red and processed meat a week and how
this is presented is slightly different between the countries. How reality looks like is different in the
world, we have India with its average consumption of 4 kg of meat per person and year, up to
Australia's 116 kg per person and year. Consumption is often measured in total consumption, which
is the weight of slaughter and not what is finally eaten but is nevertheless an indication of what the
conditions look like.
In summary, it is red and processed meat that is often described as adversely affecting health,
among other reasons according to WHO; probably is carcinogenic. Meat consumption has shown
indications to be contributing to the development of diseases such as; type 2 diabetes, cardiovascular
disease, colorectal cancer and general mortality. On the other hand, meat as a food is a very good
source of complete protein, vitamins like B12 and B6 as well as minerals such as iron and zinc.
Complete protein and vitamins as the once mentioned above are substances that to a different extent
are more difficult to obtain at the same levels from the plant kingdom.
Meat consumption is linked to the effects that animal production has on climate and the
environment. Different kinds of animals and production systems have different advantages and
problems, which also vary to a different degree according to the aspect being reviewed. Greenhouse
gas emissions are mainly caused by ruminants. Animals that are raised intensively and in indoor
environments have lower impacts, such as commercial chicken production. However, for animals,
such as chickens and pigs that are omnivorous, their feed state is to a large extent composed of feed
materials that could be used directly for humans. In addition, with growing and more concentrated
animal herds, disadvantages such as eutrophication and acidification are increasing. In comparison,
extensive production of slaughter animals provides an opportunity to spread fertilizer on larger areas
and minimize these effects. Grazing animals also contribute to biodiversity and ecosystem services,
especially in areas where it is not possible to cultivate, and this is very attractive from a production
and cultural perspective. Globally, however, deforestation and improper utilization of already
valuable land is detrimental when taken over primarily by intensive animal breeding, such as
deforestation in the Amazon.
Meat consumption and animal production are part of human history and are strongly linked to
culture and tradition. Evaluating negative and positive aspects of meat consumption is complicated
and there are varius aspects to take in to consideration. However, the importance of reviewing the
production and consumption that exists today is crucial for us, to be able to live sustainably in future
generations.

Main title:För- och nackdelar med köttkonsumtion
Subtitle:en sammanställning av de möjliga konsekvenserna med kött i människans diet, ur ett västerländskt perspektiv
Authors:Rönnhagen, Moa
Supervisor:Pickova, Jana
Examiner:Sampels, Sabine
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2020:34
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:kött, näring, hälsa, klimat, miljö och kultur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17397
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17397
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:01 Dec 2021 12:27
Metadata Last Modified:02 Dec 2021 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics