Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Lisa, 2021. Gestaltning för friluftsliv året runt : ett gestaltningsförslag på Holmön för att stärka friluftslivet på vintern. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
23MB

Abstract

Friluftsliv har länge ansetts om en fördelaktig metod för att öka fysisk aktivitet och skapa naturkontakt resulterande i ökad livskvalitet (Emmelin et al. 2010). Under vinterperioden minskar dock denna utomhusaktivitet drastiskt. På platser med utpräglat vinterklimat uppskattas, under vinterhalvåret, tiden vi spenderar inomhus till så högt som 90% (Pressman 1995). Detta resulterar i många fall i fysisk och psykisk ohälsa (Pressman 1996). Forskningen är överens om att problematiken kan och bör lösas genom att anpassa planering och gestaltning efter det lokala klimatet och den specifika platsen (Davies 2015; Ebrahimabadi 2015; Gehl 2010; Mänty & Pressman 1988; Pressman 1995). Däremot är forskningen inom gestaltning i kallt klimat sparsam och ojämn (Davies 2015; Pressman 1995; Stout et al. 2018). Framför allt saknas konkreta exempel på hur strategier framtagna av forskare kan implementeras i verkligheten (Costamagana et al. 2019; Stout et al. 2018; Pressman 1996).

Syftet med detta arbete är därför att undersöka hur en plats med kallt klimat kan gestaltas för att bli en attraktiv och funktionell plats för friluftsliv och rekreation, inte bara under sommarhalvåret, utan året runt. Genom att studera befintlig forskning och sedan applicera denna på en specifik plats på Holmön utanför Umeå undersöktes frågeställningen: Hur kan fastigheterna Holmön 7:95 och 7:49 gestaltas för att bli en attraktiv och funktionell plats för friluftsliv under vinterhalvåret?

Mer specifikt sammanfattades befintlig forskning i en litteraturgenomgång och intervjuer, platsbesök samt en klimatstudie användes för att undersöka platsens förutsättningar.

Arbetet resulterade i en rad hållpunkter och strategier för gestaltning för friluftsliv på platser med kallt klimat sammanfattade i punktlistor. Den mest framträdande strategin är anpassning till det lokala klimatet och den specifika platsen. Resultatet visar också tydligt att vinterns unika möjligheter, som is, snö och mörker bör utnyttjas bättre och belysas tydligare. Förutom litteraturgenomgången resulterade också arbetet i ett gestaltningsförslag. Förslaget visar ett exempel på hur hållpunkter och strategier från litteraturgenomgången applicerats på Holmön. Gestaltningsförslaget tillsammans med designtabellen visar att plats- och klimatanpassad design kan resultera i ökad attraktivitet och funktionalitet under vintern.

Gestaltningsförslaget skulle dock behöva förverkligas och sedan följas upp för att man med säkerhet ska kunna veta om gestaltningsförslaget har uppnått sitt sufte. Arbetet visar också att fler exempel på liknande platser bör tas fram och att forskningen behöver utvecklas. Behovet av många och goda exempel är extra viktigt när det kommer till gestaltning i kallt klimat eftersom det är svårt att ta fram en föreskrift som fungerar överallt, på grund av att klimat och natur kan skifta kraftigt mellan olika vinterplatser. Diskussionen innehåller även de problem och möjligheter som denna typ av gestaltning medfört.

,

Outdoor recreation is considered to have many benefits for increasing a person’s quality of life, it can provide opportunities for physical activity and moments to connect with nature (Emmelin et al 2010). During winter outdoor activity decreases drastically, especially in colder climates where time spent indoors can reach up to 90% of the day. Which can have negative health benefits, both mentally and physically (Pressman 1996). In order to increase outdoor activity, especially during winter, there must be a shift in how we design and plan outdoor environments in cold climates. A purposed solution to this problem is adopting a climate and site sensitive approach when planning for outdoor recreation (Davies 2015; Ebrahimabadi 2015; Gehl 2010; Mänty & Pressman 1988; Pressman 1995). However there needs further research on this topic (Davies 2015; Pressman 1995; Stout et al. 2018) and the theoretical work done on this topic has been lacking in practical implementations (Costamagana et al. 2019; Stout et al. 2018; Pressman 1996).

By implementing current research ideas on this topic and applying them to a specific site at Holmön in Västerbotten County this study aims to present novel ways on how to design attractive and functional sites for outdoor recreation during winter.

In order to get a better understanding of the described problem and present ways to improve the situation several methods were included in the study; a literature review, interviews, site visits and a climate study.

The results lead to strategies that could improve design philosophy for outdoor recreational in colder climates. The most prominent strategy being adaptation to local climate and the site-specific factors. The results also indicated that allowing seasonal activities that are unique to winter, such as snow, ice and darkness could be utilized and highlighted in better ways in design projects. The results also include a design proposal that shows how strategies derived from the literature review can be applied at Holmön. And in concordance with some ideas from the literature the proposal shows that site- and climate specific design could result in increased outdoor recreation during winter.

The discussion emphasizes that the design proposals would need to be realized and then followed up to get a better understanding of the actual effects of the project. The results also show that more examples of similar projects need to be worked on in order to gain more substantial evidence on which strategies are best suited for increasing outdoor recreation in colder climates. Due to the pronounced difficulties in producing design strategies that work on large spatial scales across a variety of climates it is vital that there is a continuous development in this field. This type of design has presented both problems and opportunities which is further discussed in relation to this thesis and the site at Holmön.

Main title:Gestaltning för friluftsliv året runt
Subtitle:ett gestaltningsförslag på Holmön för att stärka friluftslivet på vintern
Authors:Johansson, Lisa
Supervisor:Johansson, Lars
Examiner:Åkerblom, Petter and Rabenius, Gudrun
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:friluftsliv, rekreation, vinter, Holmön, klimatanpassad design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500329
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500329
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Nov 2021 12:28
Metadata Last Modified:02 Nov 2021 02:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics