Home About Browse Search
Svenska


Borén, Erik and Gillsjö, Olle, 2021. Dagvattenhantering som katalysator för urbana ekosystemtjänster : ett gestaltningsförslag för Timboholmsparken i Skövde. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

De pågående klimatförändringarna är vår tids största globala utmaning. Global uppvärmning ökar risken för extremväder och redan nu kan vi bland annat se en ökande översvämningsproblematik runtom i världen. Översvämningsproblematiken blir särskilt påtaglig i de urbana områdena som sam-tidigt kan se en starkt ökande inflyttning. Denna urbanisering och dess medföljande förtätning leder ofta till en ännu högre risk för översvämningsproblem samtidigt som städerna blir allt mindre resistenta och fler och fler människor tvingas uppleva problematiken. För att klara av de framtida kli-matförändringarna behöver städerna därför utveckla skydd eller mer hållbar design och stadsplane-ring för att klara av de ökande dagvattenmängderna vilka ofta ska tas hand om i de allt färre kvar-varande grönytorna i städerna.

Detta examensarbete syftar till att undersöka hur dagvattenproblematiken kan vändas till positiva element för staden och dess invånare i form av ekosystemtjänster. Genom metoden Evidence Based Landscape Architecture - EBLA (Brown & Corry 2011) utforskas om dagvattenhantering kan an-vändas som katalysator för urbana ekosystemtjänster. Genom en litteraturöversikt över dagvattens betydelse för urbana ekosystemtjänster, skissarbete och avstämningar med dagvattenkonsulter skapades ett fakta- och praktikbaserat underlag, redovisat i Bilaga 1: Dagvattenlistan, där de idag vanligen använda dagvattenanläggningarnas potential till att just katalysera urbana ekosystemtjänster undersökts. Undersökningens resultat appliceras sedan i ett gestaltningsförslag för en översvämningsproblematisk grönyta i Skövde i Västergötland.

Utifrån examensarbetets undersökning utformas ytan till en park som omhändertar en dagvattenvolym motsvarande ett hundraårsregn och samtidigt katalyserar en rad olika urbana ekosystemtjänster.

Arbetet visar att det är möjligt att katalysera urbana ekosystemtjänster med hjälp av dagvattenhantering och att dagvatten därför i den framtida stadsutvecklingen bör ses som en resurs snarare än ett komplext stadsbyggnadsproblem. Däremot styrker examensarbetet också att dagvattenrelaterat ar-bete innefattar en komplexitet som i inte får försummas. Även om arbetet visar att det med hjälp av dagvattenhantering går att katalysera urbana ekosystemtjänster diskuteras också om detta tillvägagångssätt är det mest idealiska för en hållbar stadsutveckling.

De designprinciper som presenteras av studien kan beskrivas som ekosystemtjänsteffektiva dagvattenlösningar användbara i översvämningsproblematiska områden, men bör inte ses som ett argument för att kunna effektivisera grönytor och på så sätt bygga bort många av dem i framtidens städer. Examensarbetets resultat blir exempel på hur ekosystemtjänsteffektiva lösningar skapade av dagvattenanläggningar kan se ut och verka på platser där översvämning blivit en realitet. Eftersom klimat-förändringar och urbanisering leder till ökade översvämningsproblem globalt, diskuteras vikten av att både rädda den befintliga stadsstrukturen från översvämningsproblem som att förhindra problemen i framtidens stadsdelar. Examensarbetet lyfter i slutreflektionen att det är först när båda dessa aspekter beaktas som dagvattenhantering kan bidra till en hållbar stadsutveckling.

,

The ongoing climate change is the biggest global challenge of our time. Global warming increases the risk of weather disasters such as extreme droughts and floods. The flood problem becomes particularly apparent in the urban areas where we, at the same time, can see an increasing global urbanization. Urbanization and its densification often lead to a higher risk of flood problems, a reduced urban resistance to these problems and to more people being forced to experience the problems. To cope with the increasing amounts of stormwater, cities therefore need to develop protection or more sustainable urban planning and design to take care of the increasing amount of stormwater, which are often supposed to be handled in the decreasing quantity of green space in the cities.

This thesis aims to investigate how stormwater problems can be turned into positive elements for the city and its inhabitants in the form of ecosystem services. By using the ”Evidence Based Landscape Architecture-method, EBLA” (Brown & Corry 2011), this thesis explores whether stormwater management can be used as a catalyst for urban ecosystem services. Through a literature review of the importance of stormwater for urban ecosystem services, sketch work and meetings with stormwater consultants, a fact- and practice-based material was created. The results of the sketchwork are then applied into a design proposal for a flood-problematic green area in Skövde, Sweden.

Based on the master thesis investigation, the green area is designed into a park that can handle a stormwater volume corresponding to a one hundred year rain and at the same time catalyze a number of different urban ecosystem services.

The design principles produced by the sketchwork shows that it is possible to catalyze urban ecosystem services with the help of stormwater management and that stormwater should therefore in future urban development be seen as a resource rather than a complex urban planning problem. On the other hand, the master thesis also proves that stormwater-related work includes a complexity that must not be neglected. Although the work shows that it is possible to catalyze urban ecosystem services with the help of stormwater management, it is also discussed whether this approach is the most ideal for sustainable urban development.

Main title:Dagvattenhantering som katalysator för urbana ekosystemtjänster
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Timboholmsparken i Skövde
Authors:Borén, Erik and Gillsjö, Olle
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Eriksson, Tomas and Espmark, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:dagvattenhantering, ekosystemtjänster, klimatanpassning, hållbar stadsutveckling, klimatförändringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500324
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500324
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2021 08:07
Metadata Last Modified:14 Oct 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page