Home About Browse Search
Svenska


Tysklind, Linnea, 2021. Maskinell plantering med Plantma X : terrängegenskapernas påverkan på planteringsmaskinens planteringsresultat. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Utbudet av arbetskraft för manuell plantering minskar, vilket har föranlett att en ny planteringsmaskin har utvecklats med mål att i framtiden kunna ersätta den manuella planteringen av skogsplantor. Genomgående för tidigare kontinuerligt framryckande planteringsmaskiner har varit att planteringsresultatet varit för dåligt, samt att de inte klarat av att plantera i svår terräng. Dåliga planteringsresultat medförde höga kostnader för att skapa godkända föryngringar, och cirka år 2000 lades det sista kontinuerligt framryckande projektet ned. Idag finns en ny kontinuerligt framryckande maskin, Plantma X, som under 2020 planterat på Sveaskogs marker i Bergslagen och södra Norrland.

Syftet med studien var att utvärdera planteringsresultatet från trakterna i Härjedalen som planterades med Plantma X, med hänsyn till terrängegenskaperna blockkvot, stubbtäthet och humustjocklek, samt att jämföra planteringsresultatet med manuell plantering. Ett delsyfte var även att undersöka hur andelen godkända plantor per hektar påverkar den teoretiska produktiviteten för Plantma X. Ett ytterligare delsyfte var att undersöka hur teknisk utnyttjandegrad (TU), traktstorlek och målstamantal påverkar planteringskostnaden för Plantma X i relativ kostnad per hektar.

Studien utfördes under hösten 2020 och omfattade totalt sju trakter planterade med Plantma X och tre manuellt planterade trakter. Fältinventeringen bestod i bedömning av planteringspunkt och inventering av terrängegenskaper.

Resultatet visar att andelen underkända plantor var 38 % på trakter planterade med Plantma X jämfört med 29 % på de manuellt planterade. Ingen av de enskilda terrängfaktorerna hade någon signifikant påverkan på planteringsresultatet för Plantma X, men ökande stubbtäthet och humustjocklek hade tillsammans en signifikant negativ påverkan.

Slutsatser från denna studie är att kombinationen av ökad stubbtäthet och humustjocklek har en negativ påverkan på planteringsresultatet. Enligt fältstudien var andelen godkända plantor under hösten 2020 relativt låg för Plantma X, och att dess planteringsresultat var sämre än manuell plantering under likartade förhållanden. Plantma X har dock en hög produktivitet och stor utvecklingspotential, men maskinen måste utvärderas mer och helst bestyckas med sensorer som kan hjälpa planteringsarmarna att hitta bättre planteringspunkter.

,

The supply of labour for manual planting is decreasing. This situation has led to the development of a new tree planting machine. Previous continuously advancing tree planting machines have planted seedlings poorly, and they have not been able to plant in difficult terrain. Poor planting results led to high costs for adequate regenerations, and around the year 2000, the last continuously advancing planting machine ceased operation. Today, there is a new continuously advancing machine, Plantma X, which in 2020 has been planted seedlings on Sveaskog's forestland in Bergslagen and southern Norrland.

The objective of this study was to evaluate the tree planting results on tracts in Härjedalen that were planted with Plantma X, with regard to the terrain properties boulder quota, stump density and humus thickness, and to compare the planting results with manual planting. A secondary objective was to investigate how the proportion of approved seedlings per hectare affects the theoretical productivity of Plantma X. A tertiary objective was to investigate how the mechanical availability (MA), tract size, and target stocking rate affect the planting cost for Plantma X in relative cost per hectare.

The study was carried out in the autumn of 2020 and included a total of seven tracts planted with Plantma X and three manually planted tracts. The field work consisted of an assessment of planting spots and an inventory of terrain characteristics.

The results show that the proportion of inadequate seedlings was 38% on tracts planted with Plantma X compared with 29% on the manually planted tracts. None of the individual terrain factors had any significant impact on the planting results of Plantma X, but increased stump density and humus thickness together had a significant negative impact.

Conclusions from this study are that the combination of increased stump density and humus thickness has a negative impact on the planting result. According to the field study, the proportion of approved seedlings in the autumn of 2020 was relatively low for Plantma X, and that its planting results were poorer than manual planting under similar conditions. However, Plantma X is highly productive and has great development potential. However, the machine must be further assessed, and preferably be equipped with sensors that can help the planting arms to find better planting spots.

Main title:Maskinell plantering med Plantma X
Subtitle:terrängegenskapernas påverkan på planteringsmaskinens planteringsresultat
Authors:Tysklind, Linnea
Supervisor:Ersson, Back Tomas
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2021:7
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:humustjocklek, stubbtäthet, blockkvot, produktivitet, planteringspunkt, kontinuerligt framryckande, mekaniserad plantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17291
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17291
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2021 13:29
Metadata Last Modified:07 Oct 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page