Home About Browse Search
Svenska


Edvardson, Moa, 2021. Tränarrollen i ridsporten : kompetensbehov och utbildningsgång. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Tränare är idag framför allt skickliga på att rida och undervisa ryttare i ridning. I denna studie framkommer flera kompetensområden som efterfrågas av ryttare hos tränare. För att ridsporten och tävlingsverksamheten i Sverige ska fortsätta utvecklas är det en fördel om de utbildningar som kan leda fram till en tränarroll överensstämmer innehållsmässigt med vad ryttare efterfrågar hos sin tränare. Syftet med studien var att kartlägga tränares yrkeskompetens från utbildning, samt ställa det i relation till marknadens behov av kunskap från tränarkåren utifrån befintlig forskning. Vilket leder till frågeställningarna: Hur ser kompetensbehovet hos tränare ut, utifrån befintlig forskning inom området? Och vilket innehåll finns i de utbildningar som idag kan leda fram till en tränarroll?
Via befintlig forskning och litteratur samt personlig kommunikation via telefonsamtal har resultatet i denna litteraturstudie framställts. Berörda områden innefattar pedagogik, coaching och ridundervisning, hästutbildning och innehåll i utbildningarna som kan leda fram till en tränarroll.

I resultatet syns en koppling mellan flera av de tidigare studierna gällande efterfrågad kompetens hos tränare och nya metoder att undervisa ryttare, där pedagogik och hästkunskap är eftertraktade ämnen. Efterfrågan av coaching som metod i ridundervisningen är framträdande genom flera studier. Ryttare önskar mer tid att diskutera ridning och hästvälfärd med sin tränare. Att ha en dialog mellan tränare, ryttare och häst anses viktigt. Vidare förväntas tränare även ha en rad andra kunskaper, bland annat om idrottspsykologi och mental träning. Utbildningarna som kan leda fram till tränarrollen är idag delvis lika varandra i avseende om vilka ämnen de innehåller. Tränarutbildningen och Hippologprogrammet innehåller båda kurser som omfattar pedagogik, hästkunskap och företagsekonomi samt andra ämnen inriktade mot hästverksamhet vilka motsvarar kompetensområden ryttare efterfrågar hos tränare.

Slutsatsen är att utbildningarna till stor del möter ryttares efterfrågan av kompetens hos tränare. Tränarutbildningen och Hippologprogrammet innehåller ett varierat utbud av kurser vilka innefattar bland annat pedagogik som är den mest efterfrågade kompetensen hos tränare av ryttare, följt av hästkunskap som även det är en efterfrågad kompetens. I vilken omfattning hästkunskap är efterfrågat är inte lika tydligt som efterfrågan av pedagogisk kunskap, vilket kan vara ett område att forska vidare på. Det coachande förhållningssättet börjar växa fram i ridsporten och lika så i utbildningarna som kan leda fram till tränarrollen. Enstaka kurser och föreläsningar i coachning ingår i utbildningarna men kan i framtiden eventuellt behöva ökas i omfattning i takt med att undervisningsmetoderna i ridsporten utvecklas. Vidare forskning om relationen mellan tränare, ryttare och häst behövs för att utveckla undervisningsmetoderna och utbildningarna vidare.

,

Trainers today are especially skilled at riding and teaching riding. In this study, several competence areas emerge that are requested by riders from trainers. For equestrian sports and competitions in Sweden to continue to develop, it is an advantage if the education that can lead to a trainers’ role corresponds in terms of content with what riders’ request in terms of knowledge from their trainer. This study contains the trainer education that is available through the Swedish Equestrian Federation and the Equine Science - Bachelor's program that goes under the Swedish University of Agricultural Sciences as ways to become a trainer. The purpose of the study was to map trainers’ professional competence from their education and to place it in relation to the market's need for knowledge from the trainer staff, based on existing research. What does the need of competence in trainers look like, based on previous research? What content is there in the educations that can lead to a trainer’s role today?
The results of this literature study have been produced via existing research and literature.

The result shows a connection between several of the previous studies regarding requested competence in trainers and new methods of teaching riders, where pedagogy and knowledge about horse welfare are sought-after subjects. Coaching as a form of teaching in riding lessons is also prominent through several studies. Riders want more time to discuss riding and horse welfare with their trainer. Having a dialogue between trainer, rider and horse is considered important. Furthermore, trainers are also expected to have several other knowledges, including sports psychology and mental training. The educations that can lead to becoming a trainer are a lot like each other in forms of subjects. The trainer education as well as the Equine Science - Bachelor's program contains pedagogy, knowledge of horses and economy along other subjects that involves the horse industry. These subjects answer well to the requests riders have in form of knowledge from their trainer.

The conclusion is that the educations largely meet riders' requests of skills from coaches. The trainer education and the Equine Science - Bachelor's program contain a varied range of courses including pedagogy, which is the most requested competence among trainers of riders, followed by horse knowledge, which is also a requested competence. To which extent knowledge of horses are requested is not as clear as the requested competence of pedagogy and could use further research. The coaching approach is beginning to emerge in equestrian sports and as well as in the educations that can lead to a trainer role. Individual courses and lectures in coaching are included in educations but may in the future possibly need to be increased as the teaching methods in equestrian sports develops. Further research on the relationship between trainer, rider and horse is necessary to further develop the teaching methods and the educations.

Main title:Tränarrollen i ridsporten
Subtitle:kompetensbehov och utbildningsgång
Authors:Edvardson, Moa
Supervisor:Lundesjö Kvart, Susanne
Examiner:Thorell, Gabriella
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K 125
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Tränare, coaching, ryttare, utbildning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17130
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17130
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Language:Swedish
Deposited On:23 Aug 2021 08:44
Metadata Last Modified:24 Aug 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics