Home About Browse Search
Svenska


söderberg, julia, 2021. Hållbarhetsaspekter i svenska livsmedelsmärkningar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Det krävs stora förändringar i matvanor, matsvinn och förbättringar av produktionsmetoderna för att uppnå hälsosam kost från hållbara livsmedelssystem som inte äventyrar planetens gränser. Hållbarhetsmärkningar kan ses som avgörande för att i tid ställa om våra livsmedelssystem. Arbetet har med fokus på biologisk mångfald, klimatpåverkan och arbetsvillkor jämfört hållbarhetsaspekter hos de svenska livsmedelsmärkningarna Svenskt Sigill, EU Ekologiskt, KRAV och Lantmännens ”Klimat & Natur”.
Svenskt Sigills tillval Klimat och kompletteringen Arbetsvillkor liknar KRAVs bestämmelser om klimatpåverkan och arbetsvillkor. Det finns även regler som rör biologisk mångfald i de båda regelverken. Däremot har EU ekologiskt och Klimat & Natur har inga kriterier kring arbetsvillkor. Märkningen Klimat & Natur är den enda som har krav på anläggning av specifika växtzoner som gynnar biologisk mångfald i och kring odlingsområdet.
Certifierade produkter kan i dagsläget inte ses som fullkomligt hållbara eftersom de inte inkluderar samtliga väsentliga aspekter och mätverktyg saknas för flera indikatorer. För att få mer av den komplexa bilden av hållbarhet behöver certifieringarna och märkningarna inkludera fler indikatorer och specificera befintliga ramar i takt med forskningen kommer längre inom olika områden av hållbarhet. Även kontrollsystemens utformning är en viktig del i pusslet för hållbar konsumtion och produktion.

,

Major changes in eating habits, food waste and improvements in production methods are required to achieve a healthy diet from sustainable food systems, which keep us within the planet's boundaries. Sustainability labeling can be seen as crucial to reform our food systems in time. This study has with focus on biodiversity, climate impact and working conditions, compared sustainability aspects of the Swedish food labels: Svenskt Sigill, EU Organic, KRAV and Lantmännen's “Klimat & Natur”.
Svenskt Sigill's Climate addition and completion of Working conditions, are similar with KRAV's regulations on climate impact and working conditions. There are also regulations concerning biological diversity within the two certificates. However, the EU Organic and “Klimat & Natur” have no criteria for working conditions. The label of “Klimat & Natur” is the only one with requirements for the establishment of specific plant zones to benefit biological diversity in and around the cultivation area.
Currently, certified products cannot be seen as fully sustainable because they do not include all the essential aspects and measurement tools are lacking for several indicators. To obtain more of the complex picture of sustainability, the labels and certifications need to include more indicators and specify existing frameworks as research progresses in different areas of sustainability. The outline of the control systems is also an important part of the puzzle for sustainable consumption and production.

Main title:Hållbarhetsaspekter i svenska livsmedelsmärkningar
Authors:söderberg, julia
Supervisor:Tidåker, Pernilla
Examiner:Pickova, Jana
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2021:25
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:hållbarhet, planetära gränser, livsmedelsproduktion, märkning, konsument
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17117
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17117
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2021 08:37
Metadata Last Modified:31 Aug 2021 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics