Home About Browse Search
Svenska


Ranvik, Carl-Johan, 2021. Är en hamnsanering tillräcklig? : om miljösyn, lagstiftning och industriutsläpp. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
629kB

Abstract

Miljöföroreningar ifrån industrier är ett problem som påverkar människor och naturen. Regleringar och lagstiftning är till för att minska miljöfarliga utsläpp i naturen. Innan den svenska miljöskyddslagen kom till 1969, orsakade industrier i Oskarshamns hamnområde miljöföroreningarna vilket har resulterat i ett behov av sanering. Syftet med uppsatsen är att erhålla kunskap som kan tänkas användas i samtiden inför framtiden med proaktivt förhållningsätt till miljöarbete. Uppsatsen börjar med att undersöka vad som gav upphov till föroreningarna i Oskarshamns hamnbassäng vilket orsakade behov av det hamnsaneringsprojekt som påbörjades 2016. Därefter görs även undersökning och analys kring synen på regleringar hos olika aktörer som industri, kommun och ideella föreningar. Studien innehåller intervjuer med aktörer som varit delaktiga i projektet såsom beställarombudet för hamnsaneringen, miljöchefer hos industrin Saft AB. I studien presenteras även sammanfattningar av dokument och ansvarsutredningar kring Oskarshamns hamnsaneringsprojekt. Debattartiklar, och vetenskapliga uppsatser som fokuserar på problematik med miljölagstiftning. Exempel som presenteras är hur omprövningar av tillstånd för att bedriva miljöfarligverksamhet fungerar och hur pass effektiva tillstånden är ur en miljösynpunkt. För att få svar på frågor kring de argument som presenteras kring omprövningar vände sig studien till Mark och Miljödomstolen. Studien kom fram till att de bakomliggande orsakerna till föroreningarna som finns i Oskarshamns hamnbassängen var bristande kunskap om miljöfarligt avfall och dess påverkan på miljön. I och med en okunskap om miljöfarliga avfallet anses det påverka miljösynen som fanns innan miljöskyddslagen. Därefter har avfallshantering i Oskarshamns hamnområde succesivt förbättrats i samband med en förbättrad miljösyn som värnar om naturen. Studien kom även fram till att ett utfärdat tillstånd inte behöver anpassas eller ta hänsyn till nya regleringar eller restriktioner som tillkommer utan det är först vid nästa omprövning som de nya kraven kan ställas. Resultatet och diskussionen lyfter frågan kring huruvida miljölagstiftningen har brister samt hur pass effektiv den är för att göra skillnad mot att exempelvis nå miljömål. Lönsamhet nämns som en tänkbar faktor till att bedriva god avfallshantering. Analysen redovisar och diskuterar begreppen diskurs och agens. Det identifierades två olika diskurser hos två olika aktörer. Den ena diskursen fokuserade på miljö, lagstiftning och utsläpp medan den andra fokuserade på ekonomi, tillväxt och investeringar. Analysen kommenterar huruvida Saft ABs agens påverkas av de två diskurserna. Avslutningsvis nämns brist på kunskap som en grundläggande byggsten till att erhålla en god miljösyn. Vilket i sin tur kan vara en byggsten för lagstiftning såsom regleringar, att träda fram. Med kunskap, en god miljösyn och effektiva regleringar skulle det kunna skapas förutsättningar för att undvika behovet av framtida saneringar eller andra resurs och tidskrävande miljöprojekt.

,

Environmental pollutions from industries are problem that affects humans and the nature. Laws and regulations are meant to prevent toxic wastes being released out into nature. Before the Swedish Miljöskyddslagen was implemented 1969, industries in Oskarshamn’s harbour area emitted pollution which has caused the necessity for a decontamination. The aim of this essay is to acquire knowledge that could be used in present day towards the future with a proactive approach to environmental work. The study starts with examining the toxic wastes sources in Oskarshamn’s harbour basin which caused the need for the harbour decontamination project that was initiated in 2016. Thereafter a research and analysis regarding the views on regulations by different actors such as industries, municipalities, and non-profit organisations. The study contains interviews with actors that have been involved in the contaminations project such as the municipality representant, environmental managers from the industry Saft AB. The study also presents conclusions of documents and responsibility investigation regarding Oskarshamn’s contamination project. Debate articles and scientific articles that focuses on the issue with environmental law and regulations. Examples that are presented are how the retrials for permits to run hazardous businesses are structured and how effective the permits are, out of an environmental point of view. To get answer regarding the arguments presented about retrials, the study asked ‘Mark och Miljödomstolen’. The study concludes that the reasons behind the pollution in Oskarshamn’s harbour basin was the lack of knowledge regrading toxic wastes and how it affects the environment. The ignorance regarding toxic wastes could be a contribution towards the view on the environment that was present before the Miljöskyddslagen became effective. Thereafter has the waste disposal in Oskarshamn’s harbour area been gradually improved alongside an improved view on the environment. The study also shows that an industry with an issued permit do not need to consider new regulations or restrictions until a new trial for a new permit is made. The result and discussion ask’s the question whether or not there are flaws within the Swedish environmental law is and how effective it is to make an impact towards reaching environmental goals for example. Profitability is mentions as a possible factor and incitement to pursue an effective waste disposal. The analysis showcase and discusses the terms discourse and agency. Two different discourses are identified within two different actors. A discourse that focuses on environment, laws, and regulations and the other on economy, growth, and investments. The analyse comments on whether the Agency of Saft AB is influenced by the two discourses. Finally, the lack of knowledge is mention as a possible fundamental pillar to obtain a beneficial environmental perspective. Thus, could be a cornerstone to bring forth laws and regulations in favour of the environment. With knowledge, a beneficial environmental perspective, and effective regulations there are a possibility to create prerequisites to avoid the need for future decontaminations or other resource and time-consuming environmental projects.

Main title:Är en hamnsanering tillräcklig?
Subtitle:om miljösyn, lagstiftning och industriutsläpp
Authors:Ranvik, Carl-Johan
Supervisor:Beckman, Malin
Examiner:Bartholdson, Örjan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:miljöförorening, miljölagstiftning, Oskarshamn, Saft AB, miljöfarligt avfall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500294
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500294
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pollution
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2021 08:38
Metadata Last Modified:19 Aug 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page