Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Amanda, 2021. Hur förvärvar ledare inom lantbruket sina ledarskapsfärdigheter? : en intervjustudie med individer i ledande befattningar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
926kB

Abstract

Uttrycket att någon är född ledare har de flesta hört. Men forskningen visar på att så inte behöver vara fallet. Rowe & Guerrero (2018) förklarar hur ledarskap är en process vilket innebär att ledare påverkas av medarbetare likväl som medarbetare påverkas av ledaren. Ledarskap är därmed en öppen process som formas utifrån personerna i gruppen, vem som leder gruppen och vilka situationer som gruppen är utsatt för. Att som ledare i förväg lära sig hur man hanterar svåra och pressade situationer kan vara oerhört svåra bitar att ta med sig från ett klassrum. Stech (2008) menar
på att en viss teorigrund kan ledare få på formella utbildningar, men menar att det främst är genom
erfarenhet och personlig mognad som finkänsligheten och självinsikten uppstår.
Det ställs stora krav på det svenska lantbruket som bransch att producera mat på ett hållbart sätt. För
att nå de globala hållbarhetsmålen krävs kunskap kring hållbarhet, både från ledaren och från medarbetarna. Ledarens uppgift blir därför att få med all personal i arbetet mot att bli en mer hållbar producent (Lantmännen, 2019). Men är ledarna utrustade kunskapsmässigt för den här utmaningen?
Denna studie syftar till att skapa klarhet i hur ledare inom lantbruket utvecklar sina ledarskapsfärdigheter, samtidigt lyfts frågan vad ledarna lär sig och vilken kunskap, färdigheter och värderingar som krävs för att vara en bra ledare. Detta ställs sedan i relation till hur väl rustade ledarna är för att leda företagen mot den hållbara utmaningen som lantbruket som bransch står inför.
Studien var uppbyggd som en kvalitativ studie där 10 lantbrukare inom olika produktionsgrenar
medverkade i semistrukturerade intervjuer.
De flesta av respondenterna hade gått olika kortare ledarskapsutbildningar där teorin behandlade bland annat personlighetstyper och konflikthantering. Respondenterna ansåg dock att teorin endast lade en grund för deras ledarskapsroll. Största påverkan på deras ledarskapsutveckling hade erfarenheter från verkligheten haft. Genom learning by doing lärde sig ledarna hur de på bästa sätt skulle bemöta sin personal. Effektivisera, minska spill och slöserier och att visa personalen uppskattning var kunskaper som respondenterna ansåg viktiga för att driva företaget mot ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

,

Most people have heard the expression that someone is a born leader. But research shows that this
not need to be the case. Rowe & Guerrero (2018) explain how leadership is a process, which means that leaders are influenced by employees as well as employees are influenced by the leader.
Leadership is thus an open process that is shaped based on the people in the group, who leads the group and what situations the group is exposed to. As a leader, learning in advance how to handle difficult situations and being under pressure can be extremely difficult pieces to take with you from a classroom. Stech (2008) believes that a certain theoretical basis can leaders acquire in official educations but believes that it is mainly through experience and personal maturity that
sensitivity and self-insight arise.
Great demands are placed on Swedish agriculture as an industry to produce food in a sustainable way. Achieving the global sustainability goals requires knowledge about sustainability, both from the leader and from the employees. The leader´s task will therefore be to involve everyone personally in the work towards becoming a more sustainable producer (Lantmännen, 2019). But
are the leaders equipped in terms of knowledge for this challenge?
This study aims to gain clarity in how leaders in agriculture develop their leadership skills, while
raising the question of what leaders learn and what knowledge, skills and values are required to be
a good leader. This is then set in relation to how well – equipped the leaders are to lead the companies in the sustainable challenge that the agriculture industry is facing.
The study was structured as a qualitative study in which 10 farmers in different branches of production participated in semi structured interviews. Most of the respondents had attended various shorter leadership trainings where the theory dealt with, among other things, personality types and conflict management. The respondents, however, considered that the theory only laid a foundation for theirleadership role. Experience from reality hade the greatest impact on their leadership development. Through learning by doing, leaders learned how to best respond to their personalities. Streamlining, based waste and showing staff appreciation were skills that respondents considered important to drive the company towards economic, environmental and social sustainability.

Main title:Hur förvärvar ledare inom lantbruket sina ledarskapsfärdigheter?
Subtitle:en intervjustudie med individer i ledande befattningar
Authors:Lindberg, Amanda
Supervisor:Melin, Martin
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:ledarskap, ledarskapsförmåga, inlärning,, hållbart ledarskap, leadership, leadership skills, learning, sustainable leadership
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16907
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16907
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Labour and employment
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2021 10:55
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:43

Repository Staff Only: item control page