Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Jenny and Axelsson, Caroline, 2021. Praktisk utfodring av katter i Sverige : en enkätundersökning om hur kattägare utfodrar sina katter och var de hämtar information om foder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hur svenska kattägare utfodrar sina katter i praktiken och var de inhämtar information om foder är
ett relativt outforskat ämne. Att få bättre förståelse för vad som är viktigt för kattägare i deras val av
foder kan öka djurhälsopersonalens förmåga och kompetens att ge råd kring nutrition. I detta arbete
genomfördes en internetbaserad enkätundersökning där kattägare fick svara på frågor kring vad som
var viktigt för dem vid val av foder, var de hämtade sin information kring foder och huruvida de
litade på djurhälsopersonalens kompetens att kunna ge foderråd. Enkäten skickades ut till
medlemmar i fem Facebookgrupper inriktade på kattägare i Sverige. Arbetet består även av en
sammanställning av tidigare studier och enkätsvar från svenska kattägare.
Resultatet baseras på 669 fullständiga enkäter från kattägare. Enkätsvaren visade att
konventionella torr- och våtfoder är det främsta alternativet för de flesta kattägare, och en
kombination av dessa var det vanligaste utfodringsalternativet. En övervägande del av kattägarna
gav sina katter fri tillgång till foder, i stället för att ge det portionerat. Andelen kattägare som
utfodrade med färskfoder var relativt liten, men troligen är det en grupp som har växt och som
kommer att bli ännu större i framtiden. Huruvida det har blivit vanligare att utfodra svenska katter
med färskfoder är inte något som detta arbete kan svara på, då utbudet av tidigare studier inom ämnet
är mycket begränsat. Enkätstudien visade också att de flesta kattägare gav sina katter godis utöver
den dagliga fodergivan. Att ett foder har bra näringsinnehåll var det som svenska kattägare uppgav
vara viktigast för dem vid valet av foder. Det näst viktigaste var smakligheten för katten. Vid
utfodring var det vanligast att basera mängden foder på kattens aptit, tätt följt av dess vikt och hull.
De flesta svenska kattägare i arbetet vände sig till veterinär eller annan djurhälsopersonal för att
få råd om foder. Generellt var också förtroendet för djurhälsopersonalens förmåga att ge råd kring
foder högt. En grupp som stack ut var dock de som utfodrade med färskfoder. Dessa litade i mycket
mindre utsträckning på djurhälsopersonal i dessa frågor, och valde i stället att vända sig till bland
annat sociala medier för att få foderinformation.
Resultatet av denna studie visar att svenska katter utfodras på ungefär samma sätt som katter i andra
länder. Den visar också att djurhälsopersonal står inför en utmaning gällande kommunikationen
kring foder, då förtroendet för dessa yrkesgrupper är så pass lågt bland de som utfodrar med
färskfoder. Sammanfattningsvis är det viktigt för djurhälsopersonal att hålla sig uppdaterad om
trender inom foder och utfodring för att på så sätt kunna ge adekvata och väl underbyggda råd.

,

Feeding practices of cat owners in Sweden and their primary sources of information on nutrition is
a relatively unexplored area. Gaining a better understanding of what is important for cat owners in
their choice of food to their cats may increase the ability and competence of animal health
professionals for advisory service on nutrition. In this study, an internet-based survey was
conducted. Cat owners were asked questions about what is most important to them when choosing
food for their cat and where they turn for information on nutrition. They were also asked whether
they trust veterinarians and other animal health professionals to give them sound advice on nutrition.
The survey was sent out to members of five Facebook groups directed to cat owners in Sweden. The
study also consists of a literature-review of previous studies on the subject.
The results are based on 669 complete surveys from cat owners in Sweden. The survey showed
that conventional dry and wet food is the main option for cat owners. Feeding a combination of both
wet and dry food was the most common feeding alternative. A predominant proportion of the cat
owners gave their cat food ad libitum instead of feeding in rations. The proportion of cat owners
feeding their cat a raw diet was relatively small but has probably increased and will be an even larger
group in the future. Whether it has become more popular to feed Swedish cats a raw diet was not
answered in this study, as previous studies on the subject are very limited. The survey showed that
most cat owners give their cats treats in addition to the daily feed.
A good nutritional content was the most important factor to Swedish cat owners when choosing
food. The second most important factor was the cat food palatability. When feeding, it was most
common to base the amount of food given to the cat on the cat’s appetite, closely followed by basing
the amount on the cat’s weight and body condition.
The survey showed that it was most common that Swedish cat owners turned to a veterinarian
or other animal health professional for advice on what to feed their cat. In general, confidence in the
animal health professional's ability to provide advice on nutrition was high. One group that stood
out, however, were those who fed a raw diet to their cat. This group of cat owners relied to a much
lesser extent on animal health professionals in these matters, and instead chose to turn to, among
other things, social media for nutritional information.
The results of this study showed that cats in Sweden are fed in much the same way as cats in
other countries. It also shows that animal health professionals face a challenge regarding nutritional
communication, as confidence is low among those who feed a raw diet to their cats. In summary, it
is important for animal health professionals to stay up to date on trends in food and feeding to be
able to provide adequate and well-founded advice.

Main title:Praktisk utfodring av katter i Sverige
Subtitle:en enkätundersökning om hur kattägare utfodrar sina katter och var de hämtar information om foder
Authors:Andersson, Jenny and Axelsson, Caroline
Supervisor:Åkerfeldt, Magdalena
Examiner:Andersson, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:enkät, godis, fodermängd, foderval, färskfoder, förtroende, torrfoder, våtfoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16889
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16889
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2021 10:38
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:50

Repository Staff Only: item control page