Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Frida, 2021. Mellan lekmiljö & vuxenvärld : hur Uppsala kommuns riktlinjer kan stödja tonåringars användning av utemiljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Forskning om tonåringar och hur utemiljöer bör utformas efter deras behov är relativt limiterad. Det finns kommunala riktlinjer i Uppsala som guidar i planeringen av parker och grönytor. Det är dock oklart huruvida, eller hur väl riktlinjerna hanterar tonåringars behov av utemiljöer. Denna masteruppsats kommer fram till förslag på hur kommunala riktlinjer kan stödja tonåringars användning av utemiljöer.

När Lina Sandells park i Gottsunda rustades upp deltog tonåringar i dialoger med representanter från kommunen. Idag står Gränbyparken inför en stor upprustning, vilket gör att erfarenheterna från parken i Gottsunda är viktiga att ta hänsyn till. Erfarenheterna sätts i relation till kommunala riktlinjer för att belysa kommunens arbete i frågor som rör utemiljöer för tonåringar.

Uppsatsens metod består av två delar. I den första delen används intervjuer och observationer vilket bidrar till kunskap om hur tonåringar använder och vill använda parkmiljöer i Uppsala idag. Två tonåringar intervjuades. Den andra delen i metoden undersöker hur riktlinjerna kan utformas för att involvera tonåringar som målgrupp. Till detta gjordes intervjuer och en dokumentstudie av Uppsala kommuns riktlinjer för parker och grönytor.

Resultatet pekar på att tonåringar har sökt sig till sittplatser. Tonåringar i Uppsala vill ha fler och alternativa sittplatser inom en utemiljö, delvis av trygghetsskäl. Utformningen av sittplatser ska vara social och fungera året om vilket fångas upp genom att inkludera en typritning av en sådana sittplatser i riktlinjerna. Därför är varma sittplatser ett alternativ som kan användas oavsett årstid. Det finns skillnader i hur barn i olika åldrar använder utemiljöer, vilket bör återspeglas i riktlinjerna, men detta perspektiv ges lite utrymme idag. En tydligare beskrivning av kvalitativa värden, som barns behov sett till olika åldersgrupper skulle sätta tonåringar och yngre barn i centrum och komplettera de administrativa enheternas kvantitativa mätvärden. De kommunala riktlinjerna skiljer sig från empirin då frågor om trygghet inte tas upp. Trygghet är särskilt viktig i samband med en diskussion ur ett genusperspektiv. Bilder i riktlinjerna som visar tonåringar kan göra målgruppen mer synlig, detta saknas dock idag. Erfarenheterna från uppsatsen visar på att det kan finnas svårigheter i att få tonåringar att delta, vilket kommunen bör vara medveten om och hantera.

,

Research on teenagers and how outdoor environments should be designed according to their needs is relatively limited. There are municipal guidelines in Uppsala that guide the planning of parks and green spaces. However, it is unclear whether, or how well, the guidelines address teenagers' needs for outdoor environments. This master's thesis suggests how municipal guidelines can support teenagers' use of outdoor environments.

When Lina Sandell's park in Gottsunda was refurbished, teenagers participated in dialogues with representatives from the municipality. Today, the Gränby park is facing a major refurbishment, which means that the experiences from the park in Gottsunda are important to take into account. The experiences are put in relation to municipal guidelines to shed light on the municipality's work on issues concerning outdoor environments for teenagers.

The method consists of two parts. The first part uses interviews and observations, which contributes to an understanding of how teenagers use and would like to use park environments in Uppsala today. Two teenagers were interviewed. The second part of the method examines how the guidelines can be designed to involve teenagers as a target group, by interviews, and a document study of Uppsala Municipality's guidelines for parks and green areas.

The results indicate that teenagers have applied for seats. Teenagers in Uppsala want more and alternative seats in an outdoor environment, partly for safety reasons. The design of seats should be social and work all year round, which could be captured by including a type drawing of such seats in the guidelines. Therefore, warm seating is an option that can be used regardless of the season. There are differences in how children of different ages use outdoor environments, which should be reflected in the guidelines, but this perspective is given some space today. A clearer description of qualitative values, such as children's needs in terms of different age groups, would put teenagers and younger children in focus and complement the administrative units' quantitative measurement values. The municipal guidelines differ from the empirical data as issues of safety are not addressed. Safety is especially important in connection to a discission with a gender perspective. Pictures in the guidelines showing teenagers can make the target group more visible, but this is missing today. Experience from the thesis shows that there may be difficulties in getting teenagers to participate, which the municipality should be aware of and handle.

Main title:Mellan lekmiljö & vuxenvärld
Subtitle:hur Uppsala kommuns riktlinjer kan stödja tonåringars användning av utemiljöer
Authors:Jonsson, Frida
Supervisor:Hoff, Viveka
Examiner:Wärnbäck, Antoienette and Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM009 Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme, 120.0 hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:riktlinjer, utemiljöer, parker, tonåringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500252
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500252
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2021 08:48
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 12:06

Repository Staff Only: item control page