Home About Browse Search
Svenska


Deutschmann, Joel, 2021. Pedagogisk odling i grundskolan : kunskap, praktik och skörd för framtidens skolmat. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Livsmedelsproduktionen står för ungefär 26 procent av världens globala utsläpp av växthusgaser och
har därmed en stor inverkan på planetens klimat och ekosystem. Sverige importerar majoriteten av de
grönsaker och frukter som konsumeras i landet. Långa transportsträckor och sämre reglering kring
metoderna för livsmedelsproduktion bidrar till att import av grönsaker och frukt i regel har större
klimatpåverkan än lokalproducerade alternativ. Denna studie undersöker hur medvetenheten kring
livsmedelsproduktion och intresset för hållbara livsmedelsvanor kan befästas hos skolungdomar.
Kunskap är en nyckel till förändring och det finns stor potential i att medvetandegöra de kommande
generationerna i dessa frågor. I denna studie presenteras Livsmedelsverkets pågående arbete, ”Ett nytt
recept för skolmåltiden”, som har ambitionen att utveckla skolmatsystemet mot en mer hållbar riktning.
Vidare undersöks olika former av samarbeten mellan livsmedelsproducenter och aktörer i skolans värld.
Det kan konstateras att olika typer av ”farm to school”-projekt påverkar elevers förståelse för
livsmedelskedjan, hållbar mat och vikten hälsosamma kostvanor. Elevers preferenser och intresse för att
prova nya livsmedel ökar också vid implementering av odlingsprojekt i skolmiljön. Detta arbete lägger
också fokus på den pedagogiska potentialen, hur lärare i olika ämnen kan angripa och jobba med ett
odlingsprojekt som plattform. Avslutningsvis redovisas fyra aktiva lärares synpunkter kring möjligheten
att genomföra odlingsprojekt i en svensk skolkontext. Denna del av studien fokuserar främst på möjligheten
att integrera ordinarie undervisning i ett potentiellt hydroponiskt odlingsprojekt av bladgrönsaker med
ambitionen att öka elevernas förståelse, erfarenhet och kunskap kring det svenska livsmedelssystemet.

,

Food production accounts for approximately 26 percent of the world's global greenhouse gas
emissions and thus has a major impact on the planet's climate and ecosystem. Sweden imports the majority
of the vegetables and fruits consumed in the country. Long transport distances and poorer regulation of
methods for food production contribute to the fact that import of vegetables and fruit generally having a
greater climate impact compared to locally produced alternatives. This study examines how awareness of
food production and the interest in sustainable food habits can be cemented in children and young adults.
Knowledge and skills are key to change and there is a great potential in making future generations aware
of these issues. This study presents the National Food Administration's ongoing work “A new recipe for
school meals”, which has the ambition to develop the school food system in a more sustainable direction.
Furthermore, various forms of collaborations between food producers and actors in the school world are
examined. It can be stated that different types of “farm to school” projects affect students' understanding of
the food chain, sustainable food and the importance of healthy eating habits. Students' preferences and
interest in trying new foods also increase when implementing cultivation projects in the school
environment. This thesis the focuses on the power of education in primary and secondary schools, namely,
how how teachers in different subjects can approach and work with a cultivation project as a platform. The
perspectives of four active teachers on the possibility to integrate cultivation projects in a Swedish school
context are presented. The latter part of the study focuses mainly on the possibility of integrating ordinary
teaching in a potential hydroponic cultivation project of leafy vegetables with ambitions to develop
students' understanding, experience and knowledge of the Swedish food system.

Main title:Pedagogisk odling i grundskolan
Subtitle:kunskap, praktik och skörd för framtidens skolmat
Authors:Deutschmann, Joel
Supervisor:Asp, Håkan
Examiner:Alsanius, Beatrix
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY004 Horticultural Management Programme - Gardening & Horticultural Production 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:hydroponik, hydroponisk odling, hållbarhet, livsmedelssystem, microgreens, mikrogrönt, odlingspedagogik, skola, skott, undervisning vertikal odling, cultivation, education, food system, hydroponic vertical cultivation, hydroponics, school, sprouts, sustainability
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16780
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16780
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:16 Jun 2021 06:42
Metadata Last Modified:17 Jun 2021 04:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics