Home About Browse Search
Svenska


Almén, Louise, 2021. En hälsofrämjande skog är en gammal skog : ett arbete om att finna och identifiera vad som utmärker hälsofrämjande miljöer i Västerbottens län. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Intresset för naturvistelse, från allmänheten såväl som från privata- och offentliga aktörer, har
nyligen ökat och forskning i ämnet har kunnat påvisa allt tydligare resultat vilka förespråkar naturen
som hälsofrämjande arena. Detta har bidragit till att det idag finns ett behov av att öka vår förståelse
kring vilka kvaliteter i naturen som är värdefulla ur hälsosynpunkt, för att kunna identifiera, skydda
och utveckla dessa miljöer för framtiden. Syftet med arbetet var därför att undersöka vilka
upplevelsevärden och miljörelaterade egenskaper som bäst kan förutsäga en miljös naturhälsovärde
och via dessa identifiera hälsofrämjande naturområden.
Upplevelsevärdena; Vildhet, Rofylldhet, Artrikedom, Kultur och Öppenhet, vilka vetenskapligt
visats vara viktiga för en hälsofrämjande miljö, samt ett naturhälsovärde inventerades på 203
slumpmässigt utlagda platser i Västerbottens län. Via miljörelaterade egenskaper för de olika
provpunkterna undersöktes vilka egenskaper som är viktiga för ett områdes hälsofrämjande
potential. Detaljerad analys av naturhälsovärden i skogsmiljöer utfördes därefter av 157 provpunkter
på skogsmark.
Resultatet visar att en hög ålder på skogen är den enskilt viktigaste egenskapen tillsammans med
impediment och ett långt avstånd till exploaterad mark för att kunna förutsäga om ett skogsområde
är hälsofrämjande. Vidare är upplevelsevärdena Vildhet och Rofylldhet bäst lämpade för att
identifiera ett högt naturhälsovärde. I kartan över Västerbottens län ses att större områden av
hälsofrämjande skogar främst är belägna i de västra delarna medan mindre områden ligger i öst, nära
samhällen och vägar. Resultatet är av vikt såväl för intressenter i skogen som planerar
skogsbruksåtgärder och nya rekreationsområden, som för de som vill besöka hälsofrämjande skogar.

,

The interest in outdoor visits, from private and public actors, has recently increased as researchers
are reaching consensus about nature as a reliable health-promoting arena. Therefore, there is a need
to increase our understanding of nature characteristics that are valuable from a health perspective,
to be able to identify, protect and manage these environments for the future. The purpose was
therefore to investigate which Perceived Sensory Dimensions and environmental characteristics, that
best ca n predict the “Na ture Hea lth Va lue” (NHV) a nd through these identify hea lth -promoting
areas.
The Perceived Sensory Dimensions; Wild, Serene, Species richness, Culture and Space, which
are scientifically proven to indicate health-promoting environments, were along with the NHV,
assessed at 203 randomly placed sites in Västerbotten County. Through available data of
environmental characteristics in the inventoried points, an area's health-promotive potential were
investigated. Detailed analysis of health values was then performed on 157 points on forest land.
The results show that an old forest is the single most important characteristic for identifying a
health-promoting forest along with impediments and a long distance to exploited land. Furthermore,
Wild and Serene are best suited for identifying a high NHV and thus finding health-promoting
forests. The map of Västerbotten County shows that larger areas of health-promoting forests mainly
are located in the west, while smaller areas are located in the east, close to communities and roads.
The result is important for forest related stakeholders to plan forestry measures and new recreational
areas, or to act as a basis for those who just want to visit health-promoting forests.

Main title:En hälsofrämjande skog är en gammal skog
Subtitle:ett arbete om att finna och identifiera vad som utmärker hälsofrämjande miljöer i Västerbottens län
Authors:Almén, Louise
Supervisor:Bohlin, Elisabet and Pettersson, Julia
Examiner:Dolling, Ann
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2021:05
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:hälsofrämjande skog, upplevelsevärden, mångbruk, rekreation, skoglig planering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16630
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16630
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:06 May 2021 06:36
Metadata Last Modified:07 May 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page