Home About Browse Search
Svenska


Mellström, Caroline and Roth, Lovisa, 2021. Aktiverande landskapsarkitektur : ett gestaltningsförslag för ökad fysisk aktivitet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Landskapsarkitektens roll att skapa miljöer som främjar fysisk aktivitet kan antas vara självklar, men är något vi sällan upplevt diskuterats djupare under utbildningen. Att grönområden och närheten till dessa är av stor vikt för befolkningens möjligheter att vara fysiskt aktiva är tydligt, liksom landskapsarkitektens roll i koppling till detta. Kunskapen kring hur byggda miljöer och specifika komponenter påverkar människors förmåga att vara fysiskt aktiva är däremot ett sällan undersökt ämne. Faktiska rekommendationer för hur en aktiverande utomhusdesign kan skapas är också få, liksom byggda exempel där huvudfokus i gestaltningen varit fysisk aktivitet.

I detta arbete får man därför följa kunskapsinsamlingen och gestaltningsprocessen mot ett förslag för ökad fysisk aktivitet längs ett 3 kilometer långt aktivitetsstråk i Falun – ”Tisken runt”.

Arbetet tar avstamp i en litteraturstudie som ger en inblick i vad forskning visar gällande den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. Kunskapsinsamlingen presenteras i första kapitlet och är indelad i tre övergripande faktorer; fysiska, individuella och sociala, vilka alla enligt en social-ekologisk modell är påverkande komponenter på fysisk aktivitet. Huvudfokus under litteraturdelen är faktorn fysisk miljö men även korrelationen mellan samtliga faktorer lyfts fram. Litteraturstudien sammanfattas slutligen med ett antal gestaltningsprinciper som besvarar en av arbetets frågeställningar.

I kapitel tre presenteras området som arbetet utgår från och följs av en inventering och analys. Inventeringen och analysen ska fungera som ett medel för att säkra rätt aktivitetsval, placering och utformning under gestaltningsprocessen. Kapitlet avslutas med program och programskisser. Förslaget presenteras därefter i kapitel fyra med en övergripande programplan, och följs därefter av illustrationer och inzoomade planer på särskilt intressanta platser i förslaget.

Övergripande syftar arbetet till att öppna upp för diskussion och vidareutveckling av aktiverande landskapsarkitektur liksom utveckling av vår egen kunskapsbank inom ämnet.

,

The role of landscape architecture regarding the creation of environments that promotes physical activity could be assumed to be obvious, but this is a discussion we rarely experienced in more depth. The fact that parks and nature are of great importance for the population’s opportunities to be physically active is unambiguous, as well is the role of the landscape architect in connection to this. However, the knowledge of how built environments and their specific components affect people’s ability to be physically active is a rarely studied topic.

In this work, you can read about the information gathering and the design process, which in the end leads to a proposal for increased physical activity along a three kilometres path in Falun; the “Tisken runt”.

The work is based on a literature study that provides an insight into what research there is regarding how impact build environment affects physical activity. In the first chapter, the information gathering is presented, which is divided into three overall topics; the physical environment, the individual environment and the social environment, all of which, according to a socio-ecological model, are influential components to physical activity. The information gathering – and with that the first chapter, has focused on the physical environment and its correlation with the other factors.

In chapter three, an introduction to Tisken, the site of the thesis, is presented. The introduction is followed by an inventory and analysis that functions as a tool to help decide the correct activities, placement during the design process. The chapter ends with a program and program sketches that are based on the inventory and analysis. The final proposal is presented in chapter four, along with an overall program plan, followed by illustrations and plans on particularly interesting spots within the proposal.

The overall aim of the work is to open up for discussion and further development of an activating architecture, as well as the development of our own knowledge regarding this subject.

Main title:Aktiverande landskapsarkitektur
Subtitle:ett gestaltningsförslag för ökad fysisk aktivitet
Authors:Mellström, Caroline and Roth, Lovisa
Supervisor:Qviström, Mattias
Examiner:Rabenius, Gudrun and Lundvall, Anna and Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:stråk, fysisk uppmuntrande design, rekreation, parkstråk, Tisken, Falun
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500214
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500214
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2021 10:17
Metadata Last Modified:30 Apr 2021 01:04

Repository Staff Only: item control page