Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Nils, 2021. Gestaltning av Batteriparken : förslag för social hållbarhet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
22MB

Abstract

Batteriparken ligger i bostadsområdet Kåbo i Uppsala och ritades år 1944 under funktionalismen. Idag är parkens utrustning och skick eftersatt och mycket av vegetationen är snårig och tät. Att rusta upp Batteriparken utifrån att främja social hållbarhet skulle bidra till en utveckling mot hållbarhet i allmänhet och social hållbarhet i synnerhet för Batteriparken och bostadsområdet där parken är belägen.

Syftet med examensarbetet är att analysera Batteriparken och utarbeta ett förslag till gestaltning med inriktningen att främja social hållbarhet.

Detta gjordes enligt ett teoretiskt ramverk framtaget av arkitekten och professorn Jan Gehl. Ramverket - 12 urbana kvalitetskriterier - behandlar social hållbarhet på urbana platser och hur staden kan utvecklas mot högre stadsbyggnadskvalitet. För att gå närmare in på trygghet kopplat till social hållbarhet, undersöker examensarbetet olika studier och teorier kring vad som påverkar trygghet i urbana grönområden. En historisk bakgrund ges också för att lyfta fram vilka resurser och värden som finns att arbeta med.

För att samla in kunskap om parkens brukare och hur den används, tillämpades fyra olika platsanalysverktyg. Dessa är: stationära aktiviteter, räkna människor, semistrukturerade intervjuer och analys av 12 urbana kvalitetskriterier.

Den samlade analysen visar på behovet av fler sittplatser i skyddade lägen, flera platser att stanna till på, möjligheten att kunna gå runt hela parken, färre antal snåriga buskage samt en uppgradering av lekplatsen. Tryggheten och säkerheten behöver också förbättras. Befintliga värden som är av vikt att bevara utgörs av den stora mängden fullvuxna träd, gångstråkens struktur och parkens öppna gräsytor som används till lek och motion av både privatpersoner och skolor i närområdet.

I gestaltningsförslaget bevaras därför parkens öppna mitt och så många träd som möjligt. Möjligheterna för gående och cyklister utvecklas och nya sittplatser i sköna lägen tillkommer. Ett aktivitetsstråk anläggs som erbjuder besökaren ett klättringsbart lekkonstverk, två kullar, en
boulebana, en grillplats, ett gym, solstolar och blommande planteringar. Gestaltningen möjliggör för en ökad trygghetsupplevelse genom planteringar med låga växter och god visuell kontroll samt mer belysning och aktivitetsytor runtom i parken.

För att säkerställa att upplevelsen av trygghet främjas, föreslås att gestaltningen testas på ett urval av människor för att se hur de reagerar kognitivt och känslomässigt. För att ta ett helhetsgrepp kring hållbar utveckling behöver ramverket 12 urbana kvalitetskriterier kombineras med ett annat mer heltäckande ramverk.

,

The Battery Park is located in the residential area Kåbo in Uppsala and was designed in 1944 during the Functionalism. Today, the park is neglected and much of the vegetation is dense. Upgrading the park based on promoting social sustainability would contribute to a development towards sustainability in general and social sustainability in particular for The Battery Park and the residential area where the park is located.

The purpose of the master thesis is to analyse The Battery Park and produce a design proposal in direction to social sustainability.

This was achieved by using a theoretical framework developed by architect and professor Jan Gehl. The framework - 12 Urban Quality Criteria - focuses on social sustainability in urban places and how the city can be developed towards higher quality. To take a closer look at safety linked to social sustainability, the thesis examines various studies and theories about what affects safety in urban green areas. A historical background is also provided to better understand the existing resources and values.

To gather knowledge about the park’s users and how it is used, four different site analysis tools were applied. These are: Stationary Activities, Counting People, Semi-Structured Interviews and analysis of 12 Urban Quality Criteria.

The overall analysis points out the need of more seats in sheltered locations, more places to stop by, the possibility of being able to walk around the park, less dense shrubbery and an upgrade of the playground. Security and safety also need to be improved. Existing values that are important to preserve consist of the large number of mature trees, the structure of the walkways and the park’s open grass areas that are used for play and exercise by private individuals and schools.

The design proposal therefore adapts its design to preserve the park’s open centre and as many trees as possible. The opportunities for pedestrians and cyclists are developed and new seats in comfortable locations are added. An activity area is built that offers the visitor a climbable work of art, two hills, a boules court, a barbecue area, a gym, sun loungers and flowering plantations. The design enables increased safety through plantings with low plants and good visual control as well as more lighting and activity areas.

To ensure the experience of safety is promoted, it is suggested the design should be tested on a selection of people to see how they react cognitively and emotionally. In order to take a holistic approach to sustainable development, 12 Urban Quality Criteria needs to be combined with another more comprehensive framework.

Main title:Gestaltning av Batteriparken
Subtitle:förslag för social hållbarhet
Authors:Svensson, Nils
Supervisor:Rabenius, Gudrun
Examiner:Myhr, Ulla and Espmark, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Batteriparken, landskapsarkitektur, park, social hållbarhet, trygghet, Jan Gehl
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500212
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500212
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2021 10:59
Metadata Last Modified:21 Apr 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics