Home About Browse Search
Svenska


Jalilvand Forslund, Hanna and Öster, Vera Celia, 2021. Effekter av ätbara perenner som inslag i den småskaliga grönsaksproduktionen : en intervjustudie i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
611kB

Abstract

I det här arbetet undersöks hur en introduktion av perenna grödor kan påverka den
småskaliga grönsaksproduktionens sociala, ekonomiska och ekologiska
hållbarhet, med avstamp i att många småskaliga odlare har svårt att få företaget att
gå runt. I denna studie har kvalitativ information samlats in genom fem intervjuer
med småskaliga odlare som integrerat ätbara perenner i form av bär, frukt,
grönsaker och nötter i sina odlingar, detta för att få en bild av hur det ser ut inifrån
företagen. Det finns olika uppfattningar om vad som definieras som småskaligt,
men gemensamt för respondenterna är att de alla odlar på en yta som är mindre än
fem hektar vardera och att de odlar, eller har odlat, både annueller och perenner.
Det finns flera olika fördelar med småskalig odling, såsom direktkontakt med
kunder, biologisk mångfald och variation mellan arbetsuppgifter, men arbetet
kräver mycket tid och inkomsterna är ofta låga. Resultatet av intervjuerna visar att
odlarna har satsat på olika försäljningskanaler och inkomstkällor som ett sätt att
sprida risker i företaget. Att odla perenner och annueller hjälper odlaren att får en
längre skördesäsong, och därmed även en större spridning på arbetsinsatser och
inkomster, över året. Arbetet med annuella grödor är intensivt under högsäsongen,
medan en del perenner även kan skördas på våren och hösten. Perenner kräver
arbetsinsatser för få en bra etablering, men kan efter det producera under många år
och kräver mindre arbete kring skötsel än annueller. Odlarna upplever att det finns
en hållbarhetsmässig vinning i att odla ätbara perenner, även om andra aspekter
också spelar in i ett odlingsföretags väg till social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet. Slutsatsen som kan dras från intervjuerna är att perenner inte är
lösningen i den problematik småskaliga grönsaksodlare står inför, men det öppnar
upp för ytterligare inkomster utan att medföra lika stora arbetsinsatser som en
introduktion av flera annueller hade inneburit.

,

In this essay, an introduction of perennial crops in small-scale vegetable
production is examined in terms of social, economic and ecological sustainability.
This take off is motivated by the fact that many small-scale farmers face
difficulties in achieving profitability in the company. In this study, qualitative
information has been collected from five interviews with small-scale farmers who
have integrated edible perennials such as berries, fruits, vegetables and nuts to
their farms, this to get the picture of how the companies look from the inside.
There are different perceptions about what is defined as small-scaled but common
for all of the respondents is that they grow on an area smaller than five hectares
where they grow, or have grown, both annuals and perennials. Small-scale
farming has several benefits, such as direct contact with customers, biodiversity
and the variation between different tasks at the farm, but the work is often timeconsuming, and the incomings are often low. The result of the interviews shows
that the farmers have invested in different sales channels and sources of income as
a way to spread the risks in the company. Growing both perennials and annuals,
helps the farmer to spread the time of harvest, and therefore also the work efforts
and incomings, over the year. The work with annual crops is intense during the
high season, while some perennials also can be harvested in the spring and
autumn. Perennials require work effort to get well established but after that, they
can produce for many years with less maintenance. The growers experience that
there is a sustainable profit in growing perennials even if other aspects also play a
part in these farming companies' way to social, economic and ecological
sustainability. The conclusion from the interviews is that perennials are not the
solution of the problems faced by small-scale farmers, but it opens up to
additional income without leading to as big efforts as an introduction of more
annuals would have meant.

Main title:Effekter av ätbara perenner som inslag i den småskaliga grönsaksproduktionen
Subtitle:en intervjustudie i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
Authors:Jalilvand Forslund, Hanna and Öster, Vera Celia
Supervisor:Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:småskalig odling, ätbara perenner, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16579
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16579
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2021 08:36
Metadata Last Modified:20 Apr 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics