Home About Browse Search
Svenska


Hagerman Borgström, Jesper, 2021. Odlingsmässiga faktorer i permakultur- och skogsträdgårdar : en intervjustudie av fem utövare i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
974kB

Abstract

I dagens samhälle är det vanligt att använda mineralgödsling och bekämpningsmedel för att
maximera skörden och minska arbetet vid odling på stora åkrar av en eller ett par grödor. Men denna
typ av odling har visat sig vara miljömässigt ohållbar. Jordbrukets utveckling har lett till många
negativa konsekvenser såsom ökade utsläpp av växthusgaser, onormal eutrofiering, utarmade jordar,
ökad jorderosion och minskad biologisk mångfald. Av detta skäl behövs ett paradigmskifte i hur vi
använder jordens begränsade resurser. Den här uppsatsen undersöker Sveriges möjlighet till att
etablera odlingssystem av typen permakultur och skogsträdgård. Arbetet belyser frågan hur dessa
kan användas som ett alternativ till dagens konventionella odling. Vid studien genomfördes fem
telefonintervjuer med människor som jobbar aktivt med permakultur eller skogsträdgårdar. Svaren
från de svenska intervjupersonerna jämfördes med relevant internationell litteratur inom dessa
områden. Resultatet av studien visar att intervjuobjekten i stora drag förde likartade resonemang
sinsemellan samt att deras erfarenheter även i stort överensstämde med dem som finns i litteraturen.
Några av respondenternas viktiga faktorer för att etablera odlingssystemen var att: Undersöka
förutsättningarna på platsen, undersöka vilka behov människorna på platsen har, att arbeta i små
versioner, göra en gedigen design för platsen och att sträva efter slutna kretslopp. Resultatet visar
på en generell konsensus om att alternativa vägar finns, då samhället behöver ändra på dagens sätt
att producera mat, men att förutsättningarna för att etablera ett odlingssystem av typen permakultur
eller skogsträdgård ser väldigt olika ut beroende på vart i landet man befinner sig.

,

In today’s society it’s common to use mineral fertilization and pesticides to maximize yields while
minimizing the labour, when growing one or a few crops on large fields. This type of farming has
proven to be enviromentally unsustainable. The agricultural development has led to several negative
consequences such as increased emissions of greenhouse gases, abnormal eutrophication, depleted
soils, increased soil erosion and reduced biodiversity. For this reason, a paradigm shift is needed to
change how we use the earth’s limited resources. This study examines Sweden’s possibilty to
establish permaculture and forest garden growing systems. The essay sheds light on the question of
how these can be used as an alternative to today’s conventional agriculture. The study consists of
five telephone interviews with people who work actively with permaculture or forest gardens. The
answers from the Swedish interviewees were then compared with relevant international literature in
these areas. The results show that the interviewees reasoned similarly among themselves and that
their experiences also were largely consistent with those found in the literature. Some of the
respondents' important factors in establishing the cultivation systems were to: Examine the
conditions on the site, examine the needs of the people on the site, work in small versions, make a
solid design for the site and strive for closed cycles. The results show a consensus that there are
alternative ways of farming, as society needs to change the current way of producing food, but that
the conditions for establishing a permaculture or forest garden growing system look very different
depending on where you are in the country.

Main title:Odlingsmässiga faktorer i permakultur- och skogsträdgårdar
Subtitle:en intervjustudie av fem utövare i Sverige
Authors:Hagerman Borgström, Jesper
Supervisor:Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria and Tauchnitz, Frederik
Examiner:Ernfors, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:permakultur, skogsträdgård, odlingssystem, permaculture, forest garden, growing systems
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16573
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16573
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:14 Apr 2021 08:55
Metadata Last Modified:15 Apr 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics