Home About Browse Search
Svenska


Strandberg, Ludvig, 2021. Arbetsgivares syn på nyutbildade maskinförares yrkeskunnande. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige finns idag 18 gymnasieskolor som erbjuder en utbildning för de som vill bli skogsmaskinförare. Utbildningarna regleras av skolverkets gemensamma lärandemål som syftar till att utveckla elevens förmåga att framföra och underhålla skogsmaskiner, hantera virke och utföra skogsvårdsåtgärder. Utbildningen ska också ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper om svenskt skogsbruk och naturvärden. Denna studie syftar till att utreda hur arbetsgivare upplever nya skogsmaskinförares yrkeskunnande efter avslutad utbildning. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med arbetsgivare som nyligen anställt en eller flera nyutbildade maskinförare. Inför intervjuerna genomfördes en kort pilotstudie.
De främsta resultaten av undersökningen var att arbetsgivarna ansåg att kunskaperna om ekonomi var allt för låga hos de nyutbildade maskinförarna.
Framförandet av skogsmaskinerna och hanteringen av dess utrustning ansågs vara på en låg nivå men arbetsgivarna menade att detta var väntat eftersom de ansåg att det krävs erfarenhet och betydligt mer tid i skogsmaskinen än vad eleverna har möjlighet att få under utbildningen, för att bli tillräckligt duktig inom dessa områden.
Kunskaper om ergonomi, säkerhet vid arbete nära vägar och hantering av maskinernas reglage ansågs vara områden som mycket väl levde upp till förväntningarna hos arbetsgivarna.
Studiens slutsats är att arbetsgivare har större förståelse och är mer överseende gällande kunskapsbrister i stora praktiska moment som körning, planering och markskador samtidigt som arbetsgivarna har mindre överseende med kunskapsbrister gällande program i datorer, utrustning för uppföljning och kunskaper om ekonomi.

,

There are 18 high schools in Sweden today that offer education for those who aim to become a forest machine operator. The programs are regulated by the Swedish National Agency for Education, which has set shared learning objectives that aim to develop the student's ability to operate and take care of forest machines, manage timber and carry out forest management measures. The courses will also give the student the opportunity to improve the knowledge of the Swedish forestry and the natural values. This thesis aims to examine how employers experience new forest machine operators' professional knowledge after completing their education. This has been surveyed through interviews with employers who have recently hired one or more newly educated machine operators. Prior to the interviews, a short pilot study was conducted.
The main results of the survey were the following
Employers expressed that the knowledge of economics was far too low for the newly trained machine operators.
The ability to operate the forest machines and handling the machines equipment were considered to be low, but the employers stated that this was expected since, according to the employers, experience was needed to become proficient in these areas, which in turn required significantly more time in the forest machine than the students were able to acquire during the education.
Knowledge of ergonomics, safety when working near roads and handling of machine controls were areas that very well lived up to the expectations of the employers.
The study's conclusion is that employers have a greater understanding and are more indulgent regarding knowledge deficiencies in larger practical aspects such as machine operating, planning and stand damage, while employers have less indulgence with knowledge deficiencies regarding programs in computers,
equipment for follow-up and knowledge of economics.

Main title:Arbetsgivares syn på nyutbildade maskinförares yrkeskunnande
Authors:Strandberg, Ludvig
Supervisor:Häggström, Carola
Examiner:Kronholm, Thomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2021:1
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:Intervjuer, lärandemål, maskinförare, kompetensområden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16543
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16543
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:23 Mar 2021 09:10
Metadata Last Modified:24 Mar 2021 02:00

Repository Staff Only: item control page