Home About Browse Search
Svenska


Stålnacke, Elias, 2021. Perennparken på Österplan : naturlika perennplanteringar i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
14MB

Abstract

Landskapet i städer idag ser väldigt annorlunda ut jämfört med naturen utanför. Ökad täthet i det urbana landskapet innebär nya utmaningar för plantering inne i städer. Under åren har den miljön förändrats drastiskt och en allt större markyta har hårdgjorts. Detta har medfört att levnadsvillkoren för både människor och växter ändrats avsevärt. Med mindre yta tillgänglig för urban grönska behöver dess kvalitet och funktion öka. Offentliga planteringar i stadsmiljö kan ses som ett större system som bidrar med biologisk mångfald, habitat för olika djur och insekter samt grönska och estetik för människor. Det finns utrymme att utforska hur samspelet mellan dessa olika aspekter kan utnyttjas och förstärkas för att skapa dynamik och ett föränderligt grönt inslag i stadsrummet.

Naturlika perennplanteringar är en metod för att skapa gestaltade växtsamhällen, inspirerade av naturens dynamik, diversitet och strukturer. Målet är att uppnå mer robusta, hållbara planteringar med lägre krav på skötsel. Arbetet undersöker genom gestaltningsprocessen hur naturinspirerad växtanvändning kan skapa förutsättningar för naturupplevelser i den urbana miljön, med utgångspunkt i teori kring gestaltning av naturlika perennplanteringar. Syftet är att med naturen som inspiration gestalta en park som med växtanvändning skapar upplevelser för hela året. Genom arbetets olika delar presenteras processen för att ta fram ett gestaltningsförslag för Österplan i Uppsala, med särskilt fokus på växtgestaltning. Österplan ligger intill järnvägen i innerstadens nordöstra del, där tillgången på parker är begränsad. Platsen utgörs idag till stor del av bilparkering. Gestaltningen visar dess potential att omvandlas till park för att bidra med rekreation och tillgänglig grönska för människor i Uppsala.

,

The landscape in cities today is very different from the surrounding nature. Increasing density in the built landscape provides a new set of challenges for urban planting. This is an environment that has been subject to a lot of transformations over the years with more and more city space being hard-surfaced. Thus the living conditions for not only humans but also for plants have changed. With less space available for urban green, the quality and functions it provides must be increased. If new plantings in urban areas are to do this, then perhaps they should be seen as more than ornaments, their purpose could be broadened. This could strengthen different ecological values and at the same time provide dynamic green spaces for people in the city.

Naturalistic planting is a method that aims to provide nature-like experiences with designed plant communities. By mimicking the structures and biodiversity seen in naturally occurring plant communities the goal is to create more robust, resilient plantings with lower maintenance requirements. Through the design process the thesis examines how nature inspired plantings implemented in an urban area can provide experiences for all the seasons. The process is based on literature regarding naturalistic planting design. The aim of this master thesis is to create a design proposal for a park using naturalistic plantings to provide experiences of nature in an urban area. The thesis presents the different stages of creating a design proposal for a park on Österplan in Uppsala, with the main focus on planting design. Österplan is located by the railroad in the north eastern parts of the inner city, where access to parks is limited. The site is currently a parking lot but has great potential to be transformed into a park. This would provide recreational values and accessible green space for people in Uppsala.

Main title:Perennparken på Österplan
Subtitle:naturlika perennplanteringar i Uppsala
Authors:Stålnacke, Elias
Supervisor:Johansson, Lars
Examiner:Ahrland, Åsa and Espmark, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gestaltning, växtgestaltning, naturlik, plantering, perenner, park, Österplan, Uppsala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500198
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500198
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2021 07:49
Metadata Last Modified:02 Mar 2021 02:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics