Home About Browse Search
Svenska


Hane, Sofia, 2021. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. Att vara ute i naturen och promenera, umgås med människor som uppskattas, ägna sig åt trädgårdsarbete eller annan fysisk aktivitet är några av de saker som kan få människan att finna återhämtning (Kaplan et al. 1998).

Syftet med arbetet är att bidra med ökad förståelse för hur väl gestaltade parkmiljöer kan bidra till förbättrad mental hälsa och välmående både i staden och på landsbygden.

Resta gård är en besöksgård utanför Uppsala som har utvecklats mycket under de senaste åren. Ökad aktivitet och fler antal besökare har lett till att behovet av en park inom gårdscentrum har tilltagit. Genom att skapa en restorativ miljö som tar hänsyn till den historiska strukturen är det möjligt att gestalta en park som är väl anpassad till platsen och som bidrar till mental återhämtning.

Denna uppsats omfattar en litteraturstudie om miljöpsykologi, växtgestaltning och permakultur. Utöver det har även en platsanalys genomförts. Platsanalysen innefattar undersökningar kring Resta gårds historia, gåturer med boende, anställda och landskapsarkitekter samt en inventering och analys av platsen idag.

Genom att ta avsats i principer inom miljöpsykologi kunde ett program för parkområdet tas fram. Principerna tillämpades för att säkerställa att alla aspekter uppfylldes för att kunna gestalta en restorativ miljö som erbjuder mental återhämtning. Hela processen har varit iterativ för att möjliggöra bästa resultat. Denna process har slutligen lett fram till ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde.

Resultatet av processen är en park som har goda förutsättningar att erbjuda mental återhämtning enligt den forskning som finns inom miljöpsykologi (Kaplan et al. 1998; Ulrich 1984; Grahn 2005; Sorte 2005).

I parken finns fem olika rum som alla har unika syften och erbjuder olika aktiviteter. I köksträdgården är det möjligt att se hur maten vi äter växter fram ur jorden, följa kretsloppet och få förståelse för var maten kommer från. På den sociala ytan kan människor mötas och utöva olika aktiviteter. Örtträdgården signalerar lugn och erbjuder ätbar växtlighet med olika strukturer och karaktärer, vilket gör att människan kan uppleva naturen med alla sinnen. I arboretumet finns plats för utmanande lek vilket är viktigt för att kunna förebygga höga stressnivåer i kroppen (Fleshner 2005). Det sista rummet har elden i fokus. Platsen erbjuder olika typer av sittplatser; sittplatser i centrum nära elden, helt avskilda sittplatser samt platser där emellan. Det urval av sittplatser har skapats med förhoppningen om att alla ska hitta en plats som passar just för dem och deras sinnesstämning.

I uppsatsens diskussion lyfts bland annat problematiken kring hur platsen är beroende av skötsel för att de rätta karaktärerna ska kunna bibehållas. Om skötseln blir eftersatt kommer parken att upplevas annorlunda och inte ge önskad effekt på människan.

,

It is important to find recovery in everyday life to avoid mental fatigue, not least for those who are exposed to a lot of stress or mental exhaustion in their daily life (Johansson 2020). By using research in environmental psychology, it is possible to create environments that offer high potential for mental recovery. Being out in nature and walking, hanging out with people you like, engaging in gardening or other physical activities are some of the things that can make people find recovery (Kaplan et al. 1998).

The purpose of this thesis is to create an increased understanding of how well-designed park environments can contribute to improved mental health and well-being both in the city and in the countryside.

Resta gård is a visitor farm outside Uppsala that has progressed and developed a lot in recent years, mostly in terms of a higher activity in general, as well as an increased number of visitors. Such circumstances have led to an increased demand and need for a park within the courtyard center. By creating a restorative environment that takes into account the historical structure, it is possible to create a park that is well adapted to the site and most importantly, contributes to mental recovery.

This thesis includes a literature study on environmental psychology, plant design and permaculture. In addition to this, a site study has also been carried out. The site study includes walks with residents, employees and landscape architects, as well as an inventory and analysis of the site today and finally, an investigation of the history of Resta gård.
By taking ledge in the principles in environmental psychology, a program for the park area could be produced. The principles were applied in order to ensure that all aspects were fulfilled to reach a restorative environment and in practice, a park that offers mental recovery.

The whole process has been iterative to enable the best results. This process has finally led to a design proposal for Resta gård's park area.

The result of the process is a park that has good conditions to offer mental recovery. In the park there are five different rooms that all have unique purposes and offer different activities. In the kitchen garden, it is possible to see how the food we eat emerge from the soil, follow the cycle and visitors can gain an understanding of where the food comes from. On the social surface, people can meet and engage in various activities. The herb garden signals calm and offers edible vegetation with different structures and characters, which means that humans can experience nature with all their senses. The arboretum offers the possibility for visitors to carry out physical activity, which is important in order to prevent high stress levels in the body. The last room has the fire in focus. The place offers different types of seating; seating in the center near the fire, completely separate seats and seats in between. This selection of seats has been created with the hope that everyone will find a place that suits them and their current mood.

In the discussion section, the problem of how the place is dependent on care is raised so that the right characters can be maintained. If the care is neglected, the park will be experienced differently and not give the desired effect on humans.

Main title:Vägskäl
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi
Authors:Hane, Sofia
Supervisor:Nilsson Varhelyi, Hildegun
Examiner:Johansson, Rolf and Lundvall, Anna and Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:miljöpsykologi, återhämtning, stress, park, rekreation, Resta gård, gårdsmiljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500199
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500199
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2021 09:04
Metadata Last Modified:02 Mar 2021 02:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics