Home About Browse Search
Svenska


Strömvall Nyberg, Therése, 2021. Vad betyder det att skydda natur? : en europeisk jämförelse av skyddade områden. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img] PDF
988kB

Abstract

För att försöka stoppa förlusten av biodiversitet har internationella mål och direktiv satts upp, såsom Aichimål 11 och art- och habitatdirektivet, med intentionerna och kraven att de ska implementeras på nationell nivå. Det gör så att internationell statistik förs över länders framsteg och hur långt de lyckats med att uppnå tidigare nämnda mål och direktiv. Problemen med att jämföra statistik från olika länder är dock många, då länder tolkar och implementerar direktiven själva så att de passar de nationella lagarna och föreskrifterna. Vidare är det länderna själva som sedan samlar in och rapporterar in informationen till de internationella organen, såsom den Europeiska miljöbyrån (EEA, 2020c). Det leder till att resultaten påverkas vid en internationell jämförelse beroende på hur länder väljer att tolka direktiven.
I det här arbetet har Sveriges skyddade områden jämförts med två andra medlemsländer i Europeiska unionen, Tyskland och Slovenien. Det har framkommit att Sverige har en mycket lägre andel skyddad areal totalt sett jämfört med Tyskland och Slovenien men en mycket större andel av arealen i Sverige klassificeras som strikt skydd. Den skyddade marken i Sverige är alltså i högre utsträckning undantagen från aktivt jord- och skogsbruk medan det fortfarande tillåts i stora delar av de skyddade områdena i Tyskland och Slovenien. Vidare är det stora arealer i Sverige som undantas med olika restriktioner från jord- eller skogsbruk men som inte rapporteras internationellt. Enligt beräkningar kan Sverige, som nu skyddar 14.46 % av land- och sötvattenarealen, öka andelen rapporterade områden internationellet till att innefatta mellan 26 – 57 %, vilket skulle betyda att internationella mål skulle nås.

,

In order to stop the loss of biodiversity, international objectives have been put in place, such as Aichi goal 11 and the Habitats directive, with the intentions to implement them on a national level. Due to this, international statistics is kept over the countries progress and how well they have succeeded with previous objectives. However, the implications are many when trying to compare the statistics from different countries, since they interpret and implement the directives themselves to fit their own national laws. Furthermore, it is the countries themselves that collect and gather the information about their own protected areas and then report it to international agencies, such as the European Environment Agency (EEA, 2020c). This means that the international statistics are affected by how the countries chose to interpret the directives.
In this study, Sweden has been compared with two other members of the EU, Germany and Slovenia. It’s come to light that Sweden’s share of protected areas is a lot less compared to Germany and Slovenia but has a lot more areas with strict protection. The protected area in Sweden is thus to a greater extent exempted from active agriculture and forestry, while it is still permitted in large parts of the protected areas in Germany and Slovenia. Furthermore, large areas in Sweden are exempted with various restrictions from agriculture and forestry but are not reported internationally. According to this study, Sweden, which now report 14,46 % as protected areas, could increase the proportion of protected areas to include between 26 – 57 %.

Main title:Vad betyder det att skydda natur?
Subtitle:en europeisk jämförelse av skyddade områden
Authors:Strömvall Nyberg, Therése
Supervisor:Lundmark, Tomas
Examiner:Egnell, Gustaf
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2021:02
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skyddade områden, Aichimål 11, EU, IUCN, protected areas, Aichi goal 11
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16428
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16428
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2021 06:46
Metadata Last Modified:18 Feb 2021 02:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics