Home About Browse Search
Svenska


Adler, Sunne Mari and Gourie, Daniel, 2020. Motivationsfaktorer till val av träbyggnader : en jämförande fallstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img] PDF
1MB

Abstract

I en tid när hållbarhetsarbete och miljöfrågor är aktuella är det även viktigt att bygga mer klimatsmart. Träbyggen anses vara mer miljövänliga eftersom de har lägre koldioxidutsläpp och primärenergianvändning än stål och betong. Samtidigt anses större byggnationer uppförda med trästomme både dyrare och tekniskt mer komplicerade. Vi frågar oss därför vad det är som motiverar beställare av större byggprojekt att föredra trä som det huvudsakliga byggnadsmaterialet. Syftet med studien är därmed att undersöka motivationsfaktorer inom två olika företag, ett privat och ett kommunägt, som har varit drivande i deras beslut att påbörja stora byggprojekt i trä. Som teoretisk förklaringsmodell använde vi McClelland’s behovsteori, Lockes målsättningsteori samt Vrooms förväntansteori. Samtliga teorier behandlar motivation, beslutsfattande och människors förhållningssätt till arbetet.
Detta är en komparativ fallstudie och vid undersökningen använde vi oss av en kvalitativ metod med induktiv ansats för att kartlägga motivationsfaktorer som motiverar dessa två företag till att anta utmaningen med träbyggen. Informationen som samlats in under intervjuerna utgör en empirisk del av studien. Intervjuerna bekräftade synsättet att det idag är generellt sett dyrare att bygga i trä. Trots det verkade båda företagen beredda att acceptera något dyrare projektkostnader samt angelägna om att bli Sverigeledande i uppförande av moderna och miljövänliga byggen. Det stora, privatägda, företaget ser ett sådant projekt som en möjlighet till att utveckla sin kompetens inom omfattande träbyggen, vilket i längden kan betyda en konkurrensfördel. Det kommunägda byggförvaltningsföretaget ser ett skolbygge i trä främst som ett led i kommunens arbete mot att utveckla ett hållbart samhälle. Att ligga i framkant inom detta område med minskad miljöpåverkan och hälsosamma skolmiljöer anses vara en stark källa till motivation. Båda företagen hyser en förhoppning av att kostnader för denna typ av träbyggen kommer att minska i framtiden, bland annat genom utveckling av byggteknik.
Studien är begränsad till endast två företag men visar tydliga likheter i motivationsfaktorer trots olikheterna i företagens ägarstruktur. Den visar också att företagen kan ha flera olika motiv till att använda trä som byggnadsmaterial även vid stora byggprojekt.

,

At a time when sustainability and environmental considerations are of increasing importance there is also a growing awareness of the benefits related to using wood as building material. Wooden buildings are considered to be more environmentally friendly as they lead to lower emissions and primary energy inputs in comparison to steel and concrete. Meanwhile, wooden buildings are regarded both more expensive and technically more difficult to build. Therefore, our research question is what the key motivations for the decisions to start bigger building projects using wood as the main material is. Thus, the aim of this study was to investigate the motivation factors behind these decisions in two different companies, one private and the other owned by municipality. As the theoretic models explaining these motivations factors we used McClelland’s needs theory, Locke’s goal setting theory, and Vrooms expectations theory. All the three theories treat motivation, decision making and human attitudes to work.
This is a comparative case study using a qualitative method and an inductive approach to study motivating forces for both of these companies to accept challenge of large building projects using wood as the main building material. The information gathered at interviews represents the empirical part of the study. The interviews confirmed the general view today that building in wood is more expensive. Despite this it appears as both companies are prepared to accept these higher costs, but they are also being keen on taking a leading position when it comes to constructions of modern and environmentally friendly buildings. The large, privately owned, company recognizes such a project as an opportunity to develop competence within this area and in a long run gain some competitive advantage. The municipality owned company perceives their school building with wooden construction framework mainly as a part of the work on the development of sustainable cities and societies in order to achieve the environmental goals proposed by Uppsala municipality. The main driving force here is to lie in the forefront regarding the reduced environmental impact and creating healthy environments. Both companies hold hopes that the costs for this type of buildings eventually will be lower through development of building technique.
The study is limited to only two companies that both show similar motivation factors despite differences in the type of ownership. It also shows that there might be many different motivational forces to use wood as building material in large building projects, and that there could be room to investigate possibilities to subsidy projects that use wood as a main building material.

Main title:Motivationsfaktorer till val av träbyggnader
Subtitle:en jämförande fallstudie
Authors:Adler, Sunne Mari and Gourie, Daniel
Supervisor:Jonsson, Josefina
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1321
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:materialval, miljöval, motivationsfaktorer, resurseffektivisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16364
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16364
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:08 Jan 2021 09:25
Metadata Last Modified:09 Jan 2021 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics