Home About Browse Search
Svenska


Nordlander, Josefine, 2020. Nutida och framtida möjligheter till att förebygga angrepp av bladmögel (Phytophthora infestans) i matpotatisodling med hjälp av integrerat växtskydd. : en studie med fokus på hållbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
882kB

Abstract

Denna litteraturstudie handlar om hur man inom matpotatisodling kan arbeta förebyggande med integrerat växtskydd (IPM) för att minska användningen av fungicider. Fokuset ligger främst på hur angrepp av bladmögel, orsakas av algsvampen Phytophthora infestans, kan förebyggas. Studien inleds med en beskrivning av patogenens sjukdomsförlopp och potatisplantans skadebild. Därefter kommer en utförlig redogörelse för de fyra grundpelare som integrerat växtskydd bygger på. Arbetet innefattar även intervjuer med sex olika odlare från Skåne och Halland, med syfte att få en förståelse för hur de praktiskt tillämpar integrerat växtskydd. Intervjuerna har gett en klarare bild av vilka utmaningar branschen står inför. Bland annat spelar konsumenternas efterfrågan en stor roll när det handlar om vilka sorter som odlas och de sorter som är mest mottagliga för bladmögel är ofta de som är mest efterfrågade. Ett lågt och ständigt minskande utbud av kemiska bekämpningsmedel kräver också nytänkande och alternativa bekämpningsmedel och metoder måste tas fram. Kemikalieinspektionen behöver se över om alternativa bekämpningsmedel kan genomgå en enklare registreringsprocess och huruvida vissa av dessa medel kan undantas från bekämpningsmedelsskatten. Principen integrerat växtskydd spelar en viktig roll när det kommer till att minska mängden fungicider som används i potatisodling. Under arbetets gång har det även blivit tydligt att det som beskrivs som den lämpligaste förebyggande åtgärden i teorin inte alltid fungerar att tillämpa i praktiken. Det är mycket som odlaren måste ta hänsyn till, inte minst ekonomiska faktorer. I arbetet diskuteras även framtida möjligheter till att förstärka växtens egna försvar mot patogener, bland annat genom inducerad resistens. Två exempel på metoder som kan inducera växtens resistens tas upp. Vid Sveriges Lantbruksuniversitet har man forskat på möjligheterna att applicera aminosyran BABA, alternativt växtförstärkaren kaliumfosfit, i kombination med en lägre dos fungicider. Resultaten visar att genom att kombinera kaliumfosfit eller BABA med en lägre dos av fungiciden Shirlan, kan man minska mängden kemiska bekämpningsmedel som behöver appliceras i fält, samtidigt som man inte gör avkall på effekten av bekämpningen eller påverkar avkastningen. Det finns dock hinder kopplade till en eventuell framtida användning av dessa ämnen som en del av IPM-strategin. Applicering av BABA i större fältförsök har inte gett lika goda resultat som vid mindre försök, dessutom är det i dagsläget inte en ekonomiskt försvarbar metod. Applicering av kaliumfosfit är ekonomiskt försvarbart, men resthalter har påträffats i knölarna. Detta skall dock inte vara skadligt, då toxiciteten är mycket låg.

,

The aim of this literature study is to investigate how to minimize the fungicide use in table potato production using IPM-strategy. The main focus lies upon how to prevent the infection of late blight, caused by the oomycete Phytophthora infestans. This thesis begins with an explanation of the disease course and the appearance of lesions. The principles of IPM and how they are applied in table potato cultivation will be subsequently discussed. This literature study also includes interviews with six growers from Scania and Halland. The purpose of the interviews is to gain a second perspective and an understanding of how they practically apply IPM. The consumer demand plays a major role when deciding which cultivars to grow, and the cultivars grown are often the most susceptible ones. A low and continuously diminishing range of both pesticides and herbicides requires innovations and alternative control methods and the development of new substances. The Swedish chemical agency needs to revise the registration processes and decide whether these alternative substances such as biodegradable fungicides could be excluded from the tax system. The concept of IPM is important in reducing the use of pesticides in potato cultivation. The interviews clarified some of the challenges this business is facing. What is described as the most appropriate preventative intervention in the literature is not always possible to apply in practice. There are a lot of things that the grower must take into consideration, such as economic factors. This thesis also addresses future possibilities to strengthen the plants' inner defense against pathogens, using induced resistance. Two examples of induced resistance are mentioned. At the Swedish University of Agricultural Sciences, studies about the possibilities to apply the amino acid BABA, or the plant strengthener potassium phosphite, combined with a reduced amount of fungicides has been performed. The results show that it is possible to reduce the amount of fungicides used by combining these two, without lowering the yield or reducing the effectiveness of the fungicide. However, there are some obstacles regarding the future usage of these substances. Application of BABA did not give as good results when applied in a larger field trial, as in the smaller trials. This method would also be very expensive. Application of potassium phosphite would be possible from a financial perspective, but residues were found in the potatoes after harvest and storage. These residues are, however, not considered to be harmful, since the toxicity is very low.

Main title:Nutida och framtida möjligheter till att förebygga angrepp av bladmögel (Phytophthora infestans) i matpotatisodling med hjälp av integrerat växtskydd.
Subtitle:en studie med fokus på hållbarhet
Authors:Nordlander, Josefine
Supervisor:Liljeroth, Erland
Examiner:Larsson Jönsson, Helene
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:alternativ till fungicider, bladmögel, inducerad resistens, integrerat växtskydd, skadebild, smittspridning, växtfysiologi, växtföljd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16292
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16292
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Protection of plants - General aspects
Pests of plants
Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:02 Dec 2020 07:51
Metadata Last Modified:02 Dec 2020 08:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics