Home About Browse Search
Svenska


Blomkvist, Lisa and Åstrand, Julia, 2020. Småhusområdet Södra Lindbacken : ett gestaltningsförslag för samägda utomhusmiljöer i ett småhusområde där människor i alla åldrar kan trivas. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

De gemensamma grönområdena måste vara tillräckligt attraktiva för att locka ut invånare i stadsdelar där majoriteten består av småhus med egen trädgård för att njuta av de goda effekterna som kommer från spontana möten i gemensamma utemiljöer. Syftet med denna avhandling var att undersöka preferenser för gemensamma utemiljöer hos människor i olika åldrar som bor i småhusområden och presentera detta i ett designförslag. Vidare undersökte vi om det fanns generella skillnader i preferenser mellan invånare i småhusförortsområden och de som bor i större stadsområden. Detta för att se om människors olika bostadsformer kan kopplas till en skillnad i preferenser. Undersökningen och designförslaget gjordes i Södra Lindbacken, en småhusförort som ligger cirka tio kilometer utanför Uppsala centrum. Den preliminära studien genomfördes i fem olika steg, som inkluderar en omfattande bakgrundsundersökning om ämnesområdet, en litteraturöversikt kopplad till preferenser, en platsinventering, en enkätundersökning och granskning av referensobjekt. Vi delade in människor i fyra olika åldersgrupper, som var enligt följande; barn, tonåringar, vuxna och äldre. Resultaten från litteraturgranskningen sammankopplat med granskningen av referensobjekten och enkätundersökningen var följande: Barn - Det finns en viss korrelation mellan storleken på lekområdet, mängden lekutrustning och upplevd glädje hos barnen. Å andra sidan behöver lekutrustning inte bara bestå av utrustning från en leksaksaffär, utan naturliga tillgångar är ofta en bra bas för lek. Naturliga element kompletterar lekredskap så att barn med olika preferenser trivs på lekplatsen. Tonåringar - Privat utrymme, dolda utrymmen i gemensam miljö, rumslighet, identitet, träning/sport, som kombinerar aktivitet med social interaktion, vänner, mobil användning, musik och säkerhet. Vuxna - Behoven hos vuxna i deras gemensamma utomhusmiljö tolkas på så sätt att det gröna området är lättillgängligt och erbjuder mycket aktivitet, såväl som att det är välskött. Äldre - Naturaktivitet, tillgänglighet, avstånd, inga hinder, vandringsvänliga områden, god vård och renhet, blandade aktiviteter, inte för mycket eller för lite folk, viloplatser, ställen att umgås, gott och varierat grönska och estetik. Designförslaget består av tre olika huvudområden som är förbundna med en grön gångväg till den närliggande skogen. Dessa områden utformades främst efter de preferenser som framkom i pilotstudien, men också efter behov som uppstod genom platsundersökningen och som kunde kopplas till allmänna önskemål som tolkades i piloten studie var detta bland annat valet av lågt underhållselement och ett ökat grönska.

,

The common green spaces must be sufficiently attractive to lure out the residents in neighborhoods with one family houses to enjoy the good effects that come from spontaneous meetings of common greenspace. The purpose of this thesis was to investigate preferences of common greenspace of the people in different ages living in small-house areas and present this in a design proposal. Furthermore, we examined if there existed any general differences in preferences between residents in small-house suburban neighborhoods and larger urban areas. This to see if people’s different forms of housing could be linked to differences in preferences. The survey and design proposal were made in Södra Lindbacken, a suburb located about ten kilometers outside of Uppsala center. The preliminary study was conducted in five different stages, which include a comprehensive background on the subject area, a literature review linked to preferences, a site inventory, a survey and review of reference objects. We divided people into four different age groups, which were as follows; Children, Teens, Adults and the Elderly. The results obtained from the literature review, the review of the reference objects and the survey were as follows: Children - There is a certain correlation between the size of the play area, the number of play equipment and perceived joy in the children. On the other hand, play equipment does not have to consist solely of equipment from a toy store, but natural supplies are a good basis for the play. Natural elements complement play equipment so that children with different preferences thrive on the playground. Teenagers - Private space, hidden spaces in common environment, spatiality, identity, training/sports, combining activity with social interaction, friends, mobile use, music and security. Adults - The needs of adults in their common outdoor environment are interpreted as allowing the green area to be easily accessible and offer a lot of activity, as well as being well-managed. Elderly - Nature activity, accessibility, distance, no obstacles, walking-friendly areas, good care and cleanness, mixed activities, not too much nor too little people, resting places, places to socialize, plenty and varied greenery and aesthetics. The design proposal consists of three different main areas that are connected by a green walking path to the nearby forest. The work areas in this thesis have been called the Plateau, the Triangle and the Meadow. These areas were mainly designed according to the preferences that emerged in the pilot study, but also according to needs that arose through the site survey and which could be linked to general wishes that were interpreted in the pilot study, these were among other things the choice of low maintenance elements and an increased greenery.

Main title:Småhusområdet Södra Lindbacken
Subtitle:ett gestaltningsförslag för samägda utomhusmiljöer i ett småhusområde där människor i alla åldrar kan trivas
Authors:Blomkvist, Lisa and Åstrand, Julia
Supervisor:Pries, Johan
Examiner:Oles, Thomas and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, gestaltningsförslag, social hållbarhet, Uppsala, bostadsnära utemiljöer, ålderspreferenser, samfälligheter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500175
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500175
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Dec 2020 12:12
Metadata Last Modified:02 Dec 2020 08:55

Repository Staff Only: item control page