Home About Browse Search
Svenska


Hagdahl, Rickard, 2020. Utsädesbehandling med växtnäring för en snabb uppkomst och förbättrad ogräskonkurrens i vårvete. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
964kB

Abstract

Enligt EU-direktivet ”Hållbar användning av bekämpningsmedel” måste mängden kemiska bekämpningsmedel minska inom jordbruket. Idag tillämpas integrerat växtskydd (IPM = integrated pest management) som arbetsmetod för att minska användningen av växtskyddsmedel. Detta arbetssätt fokuserar på förebyggande åtgärder mot växtskadegörare och ogräs. Även bevakning, behovsanpassning och uppföljning ingår som centrala delar i integrerat växtskydd. Lantbrukare har idag svårigheter att hantera ogräsproblematiken på ett hållbart sätt. Problem finns både i ekologisk produktion, där en större mängd mekanisk bekämpning behövs och inom konventionell odling som ofta tillämpar kemisk bekämpning istället. En förebyggande åtgärd som har börjat undersökas i Sverige är utsädesbehandling med växtnäring. Metoden har potential att bli en del av integrerat växtskydd i Sverige. Förutom att den har möjlighet att förbättra uppkomsten och den tidiga tillväxten hos grödan skulle metoden kunna användas i förebyggande syfte mot ogräs. Grödans konkurrensförmåga mot ogräs skulle kunna förbättras om uppkomsten och den tidiga tillväxten kan
påskyndas.
Hushållningssällskapet (HS Konsult AB) har under säsongen 2019 startat ett projekt i samarbete med Yara och NoroTec för att undersöka potentialen med näringsbehandlat utsäde och dess inverkan på grödans konkurrensförmåga mot ogräs. Projektet är finansierat av Landsbygdsprogrammet som ger stöd och ersättningar för nya innovationer inom jordbruket. Sammanlagt har tretton demonstrationsodlingar anlagts i Mellansverige, Östergötland och Skåne. I denna studie har demonstrationsodlingarna med vårvete i Örsundsbro utanför Enköping i Uppland och i Säbylund utanför Kumla i Närke undersökts. Demonstrationsodlingar är uppbyggda som försök med tre olika led (en kontroll och två näringsbetningsprodukter). I båda demonstrationsodlingarna har antalet grödplantor per löpmeter, marktäckningsgrad (gröda och ogräsarter) och ovanjordisk biomassa (gröda och ogräsarter) utvärderats. Vidare har ett kontrollerat lådförsök genomförts vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Uppkomsttid, uppkomstfrekvens, höjdtillväxtutveckling och ovanjordisk biomassa hos vårvete har jämförts mellan obehandlat och två näringssubstrat, i både ogödslat och gödslat odlingssubstrat. Resultaten från demonstrationsodlingarna visade inga signifikanta skillnader mellan leden med obehandlat och näringsbehandlat utsäde med avseende på antalet plantor per löpmeter, grödans marktäckningsgrad och ovanjordisk biomassa hos gröda och ogräs. Utsädesbehandling med växtnäring påvisade således inga tydliga effekter på grödans konkurrensförmåga mot ogräs. Ogräsens biologi och väderförhållanden verkade ha en större inverkan på ogräsmängden inom fältet där effekten från näringsbehandlingen inte anses vara tillräcklig.
Liknande resultat påvisades i lådförsöket där inga signifikanta skillnader hittades i uppkomsttid, uppkomstfrekvens, höjdtillväxt och ovanjordisk biomassa mellan vårveteplantor från obehandlat och näringsbehandlat utsäde, och mellan gödslad och ogödslad odlingssubstrat.
Sammanfattningsvis är näringsbehandling ingen självklar metod för att påskynda uppkomst, grödans tidiga tillväxt eller förbättra grödans konkurrensförmåga mot ogräs utifrån resultaten i denna studie. Hela projektet består dock av tretton demonstrationsodlingar 2019 och nio
demonstrationsodlingar är planerade under 2020 där det sammanlagda resultatet kan få ett annat utfall. I framtiden behövs mer forskning inom området för att säkerställa näringsbehandlingens effekt.

Main title:Utsädesbehandling med växtnäring för en snabb uppkomst och förbättrad ogräskonkurrens i vårvete
Authors:Hagdahl, Rickard
Supervisor:Lundkvist, Anneli
Examiner:Verwijst, Theo
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:betning, höjdtillväxt, marktäckningsgrad, mikronäringsämnen, ogräsbekämpning, ogräskonkurrens, uppkomsttid, utsädesbehandling, vårvete
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16269
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16269
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Crop husbandry
Weeds and weed control
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2020 07:53
Metadata Last Modified:17 Nov 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics