Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Cecilia, 2020. Genus, välbefinnande och hållbart lantbruksföretagande? : hur påverkar genusnormer kvinnor som är lantbruksföretagare i Västra Götaland?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Studien syftar till att utifrån perspektivet företagande kvinnor och välbefinnande undersöka hur traditionella genusnormer påverkar lantbrukets kvinnor. Detta ska sedan bejakas utifrån perspektivet hur dessa normer både förstärks och reproduceras. Arbetet är en kvalitativ studie som bygger på ett empiriskt material som bygger på fem stycken semistrukturerade intervjuer med kvinnliga lantbrukare.

Den teoretiska referensramen behandlar forskning utifrån tre teman; genusnormer, företagande och välbefinnande. Resultatet bygger i sin tur på tidigare forskning och bekräftar hur genusnormer påverkar kvinnor som är företagsledare. Resultat framhåller också någon ny aspekt som inte den teoretiska referensramen framhåller. Studien påvisar att det som tidigare forskning visar kvarstår och styrks. Så som att kvinnor missgynnas i ägande, får bära stora lass inom hushållsansvar och inte får samma gehör gentemot männen. Det finns också en medvetenhet hos lantbrukarna om skillnader i förutsättningar som de på gårdsnivå försöker att bekämpa för att skapa ett så hållbart och socialt lantbruk som möjligt. Utifrån de strategier och roller en kvinna i regel får i ett lantbruk så påverkas välbefinnandet av brist på kontroll. Ett stort hinder som identifieras, för de kvinnor som är starka inom lantbruk, är att många väljer att skaka av sig olämpliga kommentarer och förtryck. Det bidrar i sin tur till att genusnormen förstärks och reproduceras.

,

This study aims to examine, from the perspective of entrepreneurial women and well-being, how traditional gender norms affect women in agriculture. This will then be discussed from the perspective of how these standards are both reinforced and reproduced. The work is a qualitative study based on an empirical material based on five semi-structured interviews with female farmers.

The theoretical frame of reference deals with research based on three themes; gender norms, enterprise and well-being. The results, in turn, are based on past research and confirm how gender norms affect women who are business leaders. Results also highlight some new aspects that the theoretical frame of reference does not highlight. The study shows that what previous research shows remains and is reinforced. For example, that women are disadvantaged in ownership, they can bear great burdens in household responsibilities and do not receive the same hearing compared to men. There is also an awareness among the farmers about differences in conditions that they try to fight at farm level to create as sustainable and social agriculture as possible. Based on the strategies and roles a woman usually receives in agriculture, well-being is affected by a lack of control. However, a major obstacle has been identified. Those women who are strong and independent within agriculture, is more likely to don’t bother about inappropriate comments and oppressions. This in turn contributes to strengthening and reproducing the gender norm.

Main title:Genus, välbefinnande och hållbart lantbruksföretagande?
Subtitle:hur påverkar genusnormer kvinnor som är lantbruksföretagare i Västra Götaland?
Authors:Johansson, Cecilia
Supervisor:Andersson, Elias
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:välbefinnande, stereotyper, företagskultur, genusperspektiv, jämställdhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16191
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16191
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:15 Oct 2020 08:01
Metadata Last Modified:16 Oct 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics