Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Per Olof, 2020. Att skydda det skyddade : korttidseffekter av hägn på trädföryngring i tre skånska skogsreservat. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img] PDF
701kB

Abstract

Biotiska och abiotiska faktorer har stor inverkan på vilka arter som växer i skogen. Graden av inverkan kan bero på betesskador från klövvilt och tillgång på ljus. Betesskador och ljustillgång kan dels reglera nivån på föryngringen, dels på fördelningen av trädslag i den tempererade skogen. På lång sikt kan betning hindra att vissa arter växer in i krontaket och därmed ändras skogsstrukturen och dynamiken i ekosystemet. Betesskador och brist på ljustillgång försvårar föryngring av betesbegärliga trädslag. En vanlig åtgärd vid föryngring av ädellövskog är att hägna och på så sätt försvåra för viltet att få tillgång till området.

Syftet med den här studien var att studera vilka effekter viltbetning kan ha på olika trädarters föryngring och på artrikedomen av vedväxter i tre skånska lövskogsreservat, Hästhagen, Fyledalen och Maltesholm med stora klövviltstammar. I varje område finns 20 parade ytor av storleken 7 x7 m varav en yta är hägnad och en är en ohägnad kontrollyta.

Studien har genomförts genom inventering och höjdmätning av träd- och buskplantor över 10 cm höjd under hösten 2019. Plantorna har okulärt besiktigats och varje planta har noterats som antingen betad eller icke betad. Totalt har 60 olika provytor inventerats. Resultatet av inventeringen har sedan jämförts med motsvarande inventering 2018.

Trots den korta tidsrymden mellan de olika inventeringarna visar resultaten att hägn har en positiv effekt på föryngringen där det finns en hög nivå av klövdjur. I ett av de tre områdena, Maltesholm, där ett extremt stort betestryck förhindrade all plantetablering, märks redan nu en begynnande positiv effekt på etablering av bok tack vare hägnen. I Fyledalen ökade antalet ekplantor och i Hästhagen ökade antalet askplantor i hägnade ytor medan det än så länge inte finns tydliga effekter på höjdtillväxten.

,

The tree species that grow in a forest are dependent upon abiotic and biotic factors. The level of impact may be affected by the access to sunlight as well as browsing by wild animals, more specifically wild ungulates. Browsing damage caused by wild ungulates and level of sunlight, may in turn regulate the level of regeneration as well as the distribution of tree species in the temperate forest. In the long term, browsing may impede certain species from growing into the canopy, thus changing the structure of the forest and the dynamics of the ecosystem. Furthermore, damage caused by browsing animals and lack of light, also impedes reforestation of trees from which animals feed. A common measure imposed to achieve natural regeneration is fencing. This measure hinders wild ungulates from entering the area.

The purpose of this research was to study the effects of browsing wild animals on the number of plants, height growth, percentual amount of browsed plants and biodiversity in three nature reserves. The nature reserves are located in the southern part of Sweden; Hästhagen, Fyledalen and Maltesholm, all of which have large amounts of wild browsing ungulates. In each study area, 20 paired sample plots of 7 x 7 m size have been inventoried, one fenced and one unfenced control plot.

The study has been conducted by inventory of woody saplings above 10 cm height during autumn 2019. The plants studied have also been inspected and each plant has been marked as either “browsed” or “not browsed”. The result of the inventory has then been compared with a corresponding inventory from 2018.

Despite the short amount of time in between the two inventories, the results of this study show that fencing has a positive effect on tree regeneration in areas with large amounts of wild browsing ungulates. In one of the three areas (Maltesholm), which has extremely high levels of browsing, positive effects on plant establishment of beech are already incipient as a result of fencing. In Fyledalen and Hästhagen, the number of oak and ash saplings, respectively, increased in fenced plots, while clear effects on height growth were not yet recorded.

Main title:Att skydda det skyddade
Subtitle:korttidseffekter av hägn på trädföryngring i tre skånska skogsreservat
Authors:Johansson, Per Olof
Supervisor:Brunet, Jörg
Examiner:Hedwall, Per-Ola
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:336
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SM001 Euroforester - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Ask, bokskog, vilthägn, naturlig föryngring, viltbetning, Ash, beech forest, exclosure experiment, natural regeneration, ungulate browsing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16127
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16127
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2020 09:08
Metadata Last Modified:08 Oct 2020 09:00

Repository Staff Only: item control page