Home About Browse Search
Svenska


Skarin, Hannes, 2020. Individuell platsidentitet och gemenskapen mellan platser : ett gestaltningsprogram för Entréplats Fulufjället. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Begreppet platsidentitet definieras och diskuteras med utgångspunkt i Cliff Hague, Paul Jenkins och John Montgomerys teorier kring vad som skapar identitet hos en plats. Sveriges nationalparker har fått en ny gemensam grafisk profil som ska implementeras i alla parker. Dess syfte är att skapa igenkänning mellan Sveriges nationalparker och samtidigt beskrivs en ambition att skapa unika platsidentiteter för varje enskild nationalpark. Att samtidigt skapa individuell platsidentitet och gemenskap genom en grafisk profil kan, i första anblick vara svårt att genomföra. Går det att skapa individuell platsidentitet och gemenskap mellan olika platser samtidigt?

Syftet med undersökningen är att utreda om och i så fall hur individuell platsidentitet och gemenskap mellan olika platser kan kombineras, med den grafiska profilen som grund. Detta undersöks genom att göra ett gestaltningsprogram för Fulufjällets nationalparksentré. Frågeställningen lyder: Hur kan individuell platsidentitet och gemenskap med övriga nationalparker skapas samtidigt på entréplatsen vid Fulufjällets nationalpark med nationalparksprofilen som grund?

För att kunna göra en fungerande gestaltning behöver hänsyn tas till hur vi uppfattar och betraktar en plats och vad som skapar en god gestaltning. Detta diskuteras genom Gordon Cullens och Katja Grillners teorier kring hur vi uppfattar, betraktar och rör oss i landskapet. Deras teorier ger stöd och för gestaltningsprocessen framåt. Vidare diskuteras god design genom Ian H. Thompsons teori, trivalent-design.

Inventeringen av Fulufjällets entréplats grundar sig i Maria Flinks metod och analysen tar stöd i Gordon Cullens fenomenologiska undersökning av stadslandskap, Serial Vision. Vidare görs platsbesök, bakgrundsstudier och intervjuer med besökare och personal för att lära känna platsen, dess verksamhet och dess kontext. Under gestaltningsprocessen är skissande som undersökande metod en central del som genomsyrar hela processen i form av skissande för hand och med digitala hjälpmedel.

Gestaltningsprogrammet presenteras i en illustrationsplan som beskriver förslagets utformning av entréplatsen. Vidare presenteras ett antal fysiska tillförda element som har till syfte att stärka både den individuella platsidentiteten och gemenskapen mellan nationalparkerna. I diskussionen ges en sammanfattning av hur det är att göra ett gestaltningsprogram kopplat till en grafisk profil och hur individuell platsidentitet och gemenskap mellan platser kan skapas samtidigt och vilka komplikationer som kan uppstå. Där ges konkreta tips och idéer kring vilka faktorer en gestaltande landskapsarkitekt bör beakta för att skapa gemenskap mellan platser och individuell platsidentitet.

,

The concept of place identity is defined and discussed on the basis of Cliff Hague, Paul Jenkins and John Montgomery's theories about what creates identity to a place. Sweden's national parks have a new graphic profile that will be implemented in all parks. Its purpose is to create recognition between Sweden's national parks and at the same time an ambition is described to create unique place identities for each individual national park. At the same time, creating an individual place identity and community through a graphic profile can be difficult to implement at first glance. Is it possible to create individual place identity and community between different places at the same time?

The purpose of the survey is to investigate whether and in such a case how individual place identity and community between different places can be combined with the graphic profile as a basis. This is investigated by making a design program for Fulufjället National Park Center. The question is: How can individual site identity and community with other national parks be created at the same time at the entrance site at Fulufjället National Park with the national park profile as a basis?

In order to be able to make a functional design, consideration must be given to how we perceive and view a place and what creates a good design. This is discussed through Gordon Cullen's and Katja Grillner's theories about how we perceive, observe and move in the landscape. Their theories provide support and advance the design process. Furthermore, good design is discussed through Ian H. Thompson's theory, trivalent design.

The inventory of Fulufjället's entrance site is based on Maria Flink's method and the analysis is supported by Gordon Cullen's phenomenological study of urban landscapes, Serial Vision. Furthermore, site visits, background studies and interviews are conducted with visitors and staff to get to know the place, its activities and its context. During the design process, sketching as an investigative method is a central part that permeates the entire process in the form of sketching by hand and with digital aids.

The design program is presented in an illustration plan that describes the design of the proposal for the entrance space. Furthermore, a number of physically added elements are presented which aim to strengthen both the individual and the community between the national parks. The discussion presents a summary picture of what it is like to make a design program linked to a graphic profile and how individual and community between places can be created at the same time and what complications can arise. There, concrete tips and ideas are given about what factors a shaping landscape architect should consider in order to create community between places and individual place identity.

Main title:Individuell platsidentitet och gemenskapen mellan platser
Subtitle:ett gestaltningsprogram för Entréplats Fulufjället
Authors:Skarin, Hannes
Supervisor:Ahrland, Åsa
Examiner:Wingren, Carola and Rabenius, Gudrun
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Individuell platsidentitet, gemenskap, platsskapande, nationalpark, naturum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500151
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500151
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Oct 2020 10:41
Metadata Last Modified:06 Oct 2020 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics