Home About Browse Search
Svenska


Engman, Kajsa, 2020. Identifiering av lämpliga platser för stadsodling : rekommendationer för integrering av stadsodling i en befintlig stadsmiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Städerna i Sverige växer allt mer vilket ofta innebär förtätning av den befintliga stadsmiljön. Till följd av detta minskar städernas gröna miljöer. Gröna ytor kan innebära olika typer av miljöer och ett exempel är stadsodlingar som bidrar med många positiva egenskaper till både staden och dess invånare. Stressreducering, fysisk aktivitet och sociala mötesplatser är bara några av de många fördelar som urbana odlingar ger.

I Uppsala finns det 34 befintliga eller planerade odlingsområden men i Uppsalas innerstad återfinns endast tre av dessa. Eftersom intresset för stadsodling är stort ger det ett högt tryck på de befintliga stadsodlingarna i Uppsala, speciellt då majoriteten av odlingsområdena återfinns i Uppsalas utkanter. Med tanke på stadsodlingarnas fördelar och det låga antalet befintliga stadsodlingar inom Uppsalas innerstad kommer arbetet undersöka möjligheterna att införa mer urban odling i Uppsala. Vidare kommer arbetet lyfta kunskap om hur landskapsarkitekter kan utreda lämpliga platser för stadsodling och hur dessa kan integreras i den befintliga stadsmiljön. Arbetet har därför utgått ifrån två frågeställningar.

1. Vilka rekommendationer kan guida val av plats för stadsodling i Uppsalas innerstad då odlingsplatsen ska integreras i närområdet?
2. Vilka platser kan identifieras som lämpliga för stadsodling i Uppsalas innerstad enligt de framtagna rekommendationerna?

För att svara på den första frågan gjordes en litteraturundersökning. Under litteraturundersökningen inhämtades information kring stadsodling, dess effekter samt integreringen av urban odling i stadsmiljö. Informationen kunde sedan omformuleras till rekommendationer för val av lämpliga platser för urban odling.

Som ett resultat av den första frågan kunde totalt elva rekommendationer identifieras. Dessa delades upp i Rekommendationer för platsen och Rekommendationer för omgivningen. Uppdelningen underlättade den efterföljande identifieringen av nya platser för stadsodling.
För att svara på arbetets andra fråga applicerades rekommendationerna på Uppsalas innerstad. Via kartundersökningar kunde sju platser identifieras i fyra av Uppsalas stadsdelar; Boländerna, Fjärdingen, Fålhagen och Luthagen. De rekommendationer och tillvägagångssätt som använts under arbetets gång är utformade för att kunna användas av andra svenska städer och kommuner.

,

Swedish cities are growing, which often means densification of the existing urban environment. As a result, there is a decrease in the city’s green spaces. Urban gardens contribute with many positive qualities to both the city and its inhabitants. Stress reduction, physical activity and places for social meetings are just some of the many benefits that urban agriculture provides.

In Uppsala, there are 34 existing or planned sites for urban gardening, but in Uppsala’s inner city there are only three. Since there is a large interest in urban gardening, it puts a lot of pressure on the existing urban gardening sites in Uppsala. Especially since most of the areas are located on the outskirts of Uppsala. Given the benefits of urban gardening and the low number of existing urban gardening sites within Uppsala’s inner city, this thesis will investigate the possibilities of introducing more sites for urban gardening in Uppsala. Furthermore, it will emphasise how landscape architects can investigate suitable places for urban agriculture and how these can be integrated into the existing urban environment. The work has therefore explored two research questions.

1. What recommendations can guide the choice of sites for urban gardening in Uppsala’s inner city when the site is to be integrated in the immediate area?
2. Which sites can be identified as suitable for urban gardening in Uppsala’s inner city according to the recommendations?

To answer the first question, a literature review was made. During the literature review, information regarding urban gardening, its effects and the integration of urban gardening in an urban environment, was gathered. The information could then be reformulated as recommendations for the selection of suitable sites for urban gardening.

As a result of the first research question a total of eleven recommendations could be identified. These were divided into Recommendations for the site and Recommendations for the surrounding. The division facilitated the following identification of new sites for urban gardening. To answer the second research question the recommendations were applied to the inner city of Uppsala. Via map surveys, seven sites were identified in four of Uppsala’s districts; Boländerna, Fjärdingen, Fålhagen and Luthagen. The recommendations and approaches used during the work are designed to be used by other Swedish cities and municipalities.

Main title:Identifiering av lämpliga platser för stadsodling
Subtitle:rekommendationer för integrering av stadsodling i en befintlig stadsmiljö
Authors:Engman, Kajsa
Supervisor:Vicenzotti, Vera and Dovlén, Sylvia
Examiner:Berg, Per and Espmark, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:platsidentifiering, rekommendationer, stadsodling, stadsmiljö, Uppsala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500150
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500150
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Oct 2020 09:52
Metadata Last Modified:06 Oct 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics