Home About Browse Search
Svenska


Gunnarsson, Jonas and Karlström, Johan, 2020. Riskanalyser av virkes- och bränsleupplag vid allmänna vägar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Sverige avverkar årligen runt 100 miljoner m³sk, allt detta ska transporteras till industrier och andra uppköpande organisationer. Ca 96 procent av dessa transporter sker på de allmänna vägarna, även utmed dessa vägar ligger det virke- och skogsbränsleupplag. Regler för utformning och placering av dessa vältor är framtagna för att minimera risker för trafikanter.

Syftet med denna undersökning var att kontrollera hur Trafikverkets regelverk kring upplag vid allmän väg efterföljs i Jönköpings- och Östergötlands län, samt att få en översikt av de största bristerna i realiteten. En enkät skickades ut i syfte att undersöka vad entreprenörerna själva anser är svårt att klara av vid avlastning av virke samt eventuella brister i regelverket.

Uppföljningen av regelverkets efterlevnad har sedan utförts i fält i samarbete med Trafikverket för framtagning av uppdaterade anmälda upplag. Enkäten skickades ut till entreprenörer som har drivning av virke och skogsbränsle som sysselsättning med hjälp av organisationen Skogsentreprenörerna (SE). I resultatet framkommer det att vissa kriterier i regelverket kan vara svåra att efterleva. Det som hade störst andel underkänt var: avståndet mellan välta och vägkant, jämndragen ändyta mot väg samt att många upplag är oanmälda. Enkätresultatet bekräftade att även entreprenörerna själva instämmer i att avstånd mellan välta och vägkant och jämndraghet är svårast att klara av.

En slutsats av undersökningen är att anmälning av rundvirke- och bränsleupplag måste förbättras då knappt hälften är anmälda i dagsläget. Resultaten från enkäten angående vad entreprenörerna anser är svårt att efterleva i praktiken stämmer väl överens med hur det faktiskt såg ut i fält.

,

Sweden processes around 100 million cubic meters annually, which will be transported to industries and other purchasing organizations. About 96 percent of this occurs on the public roads, just as there is wood in landings along these roads. Rules for the design and placement of these landings have been developed to minimize the risks for the road users. The purpose of this study was to examine how the Swedish Transport Administration's regulations regarding landings on public roads are followed in the Jönköping and Östergötland counties and to get an overall view over the biggest flaws in the field. A questionnaire was sent out to check what contractors think about the regulations. Follow-up of the regulation’s compliance has been carried out in the field in collaboration with the Swedish Transport Administration. The questionnaire was sent out with the help of the organization Skogsentreprenörerna (SE). The results showed that some aspects are easier to deal with than others. The greatest share of failures found were: the distance between the land and the road edge, the evenness of the end surface towards the road and that many landings are not reported. The survey confirmed that even the workers themselves agree that the distance between landing and road edge and evenness are the most difficult to handle with. One conclusion from the study is that the registration of roundwood and fuel storages must be improved as only barely half are currently registered. The results from the questionnaire regarding what the entrepreneurs think is difficult to fulfil is in accordance with what it looked like in the field.

Main title:Riskanalyser av virkes- och bränsleupplag vid allmänna vägar
Authors:Gunnarsson, Jonas and Karlström, Johan
Supervisor:Valund, Torbjörn
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2020:04
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:Trafikverket, upplag, enkätundersökning, skogsbranchen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16002
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16002
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of forest products
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2020 07:45
Metadata Last Modified:27 Aug 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics