Home About Browse Search
Svenska


Södergren, Ingemar, 2020. Friluftsplanering i odlingslandskapet : med fokus på besökares upplevelse och djurhållarens perspektiv i Gräsö gårds naturreservat. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Många av Sveriges naturreservat ligger i jordbrukslandskapet, med natur-, kultur- och upplevelsevärden som är beroende av en aktiv skötsel. Att det finns bra förutsättningar för lantbrukare att driva sin verksamhet i dessa reservat är avgörande för att kunna bevara dess värden. Samtidigt är syftet med reservat sällan enbart naturvård, utan även att möjliggöra attraktiva områden för friluftsliv. I reservat där intressen för naturvård, djurhållning och friluftsliv ska samsas, blir även förvaltningen mer komplex. Att leda besökare genom marker med betesdjur leder till att risken för olyckor eller olägenheter ökar. Även om det är sällsynt att besökare blir skadade eller i värsta fall dödade av boskap finns det olika typer av förebyggande åtgärder som kan minska risken.

Syftet med denna studie var att ta fram designprinciper för hur besökare kan ledas genom rekreationsområden med betande djur och ett högt besökstryck, på ett sätt som förebygger konflikter. Syftet var även att applicera dessa designprinciper i Gräsö gårds naturreservat och samtidigt utveckla området för friluftslivet. Arbetet bestod av litteraturstudier, fältstudier och landskapsanalyser samt en intervjustudie och framtagandet av ett gestaltningsförslag.

Intervjustudiens informanter utgjordes av arrendebönder Stockholms skärgård som är aktiva i reservat med förhållandevis högt besökstryck. Resultatet visade att det finns flera sätt att arbeta förebyggande mot konflikter mellan betesdjur och besökare, och flera metoder som används av informanterna överensstämmer med erfarenheter från andra länder. Lösningarna är kopplade till utformningen av fållorna, stängsling, passager, stigdragningar och information. En viktig del av arbetet med att förebygga konflikter mellan betesdjur och besökare är att jobba med enkel och tydlig information, exempelvis genom skyltning som förklarar förhållningsregler för besökare, eller tydliga färgmarkerade stigar som kanaliserar besökare till platser med lägre risk för konflikter.

Att arbeta med förvaltning av rekreationsområden i jordbrukslandskapet kräver en bred kunskap om platsens olika intressen och parter, vilket i bästa fall kan leda till att ett spektrum av värden i landskapet upprätthålls och utvecklas.

,

Many Swedish nature reserves are located in the agricultural landscape and are dependent on maintenance in order to preserve natural, cultural and experiential values. To assure the maintenance, it is important that there are good conditions for livestock farmers to run their business in the reserves. The purpose of a natural reserve is rarely limited to nature conservation, but also to enable attractive and accessible areas for recreation and combining recreation and conservation makes the management more complex. Directing people to areas with grazing livestock increases the risk of accidents, and even though injuries connected to visitor/livestock interactions are rare, there are preventive measures that can be used in order to lower the risk. The purpose of this study was to create design principles for the development of recreation in areas with grazing animals and high amount of visitors, focusing on preventing conflicts between livestock and visitors. The purpose was also to apply the design principles in Gräsö gårds naturreservat, while making the area more accessible and attractive for recreation. The study included literature studies, field studies, landscape analyses, an interview study and a design proposal. In the interview study, the interviewees was tenant farmers around Stockholm archipelago keeping livestock in reserves with high amounts of visitors. The results showed that there are several ways to adapt the maintenance and management in order to lower the risk for conflicts between recreationists and livestock, and numerous methods used by the interviewees correspond to experiences from other countries. The solutions are linked to the design of the pastures (e.g. size and composition), fencing, passages, routes of trails and information communication. An important part of avoiding conflicts between visitors and livestock is to use simple and explicit information, e.g. with signage that explains how to behave around animals, or distinct color marked trails leading people to places and passages with a lower risk of conflict. Managing natural reserves and other recreational areas in the agricultural landscape requires wide knowledge about different values as well as different stakeholder’s situation and can, in the best case scenario, lead to the development and preservation of a spectrum of values.

Main title:Friluftsplanering i odlingslandskapet
Subtitle:med fokus på besökares upplevelse och djurhållarens perspektiv i Gräsö gårds naturreservat
Authors:Södergren, Ingemar
Supervisor:Eriksson, Malin and Runfeldt, Emelie
Examiner:Butler, Andrew and Sandberg, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:friluftsliv, betesmark, konflikt, naturreservat, jordbrukslandskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500138
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500138
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2020 10:54
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics