Home About Browse Search
Svenska


Michélsen, Ivar, 2020. Bland strandade moln : om en plats. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
22MB

Abstract

Arbetet syftar till att återgå till platsen, genom att intuitivt undersöka upplevelsen av en plats på södra Gotland, Vändburg, för att kunna presentera, i det här fallet två, gestaltningsidéer för platsspecifik landskapsarkitektur. För att göra det har den schweiziska landskapsarkitekten Christophe Girots metod Four Trace Concepts in Landscape Architecture (1999) använts för att undersöka platsen Vändburg.

Resultatet presenterar en subjektiv undersökning av Vändburg baserat på att vara i direkt kontakt med platsen. Resultatet är uppdelat i fyra kapitel efter Girots fyra steg: Landing (Att Landa), Grounding (Att Jorda), Finding (Att Hitta) och slutligen Founding (Att Grunda). Det första steget, Att Landa, presenterar en undersökning av den initiala upplevelsen, mina första sinnesintryck och hur jag anlände till platsen. Det andra steget, Att Jorda, undersöker och presenterar platsens olika element och beståndsdelar genom hur de upplevs. Att Hitta, det tredje steget, syftar till att identifiera och sedan presentera vad som är platsens specifika identitet. Slutligen under det sista av de fyra spårkoncepten, Att Grunda, formuleras två gestaltningsidéer för platsspecifik landskapsarkitektur baserat på den upplevda platsen och de föregående stegen. Frågan det här arbetet ställer är: ”Hur kan Christophe Girots (1999) Four Trace Concepts in Landscape Architecture användas som metod för att undersöka Vändburg som plats och ligga till grund för gestaltning av landskapsarkitektoniska tillägg?”. Det finns inget som tyder på att alla parametrar undersökts eller ens blivit kända för att kunna säga att frågeställningen är besvarad. Utan resultatet i det här arbetet presenterar ett möjligt svar på hur Christophe Girots metod kan användas för att skapa platsspecifik landskapsarkitektur.

Det här arbetet adresserar också ett problem, att med modernitetens verktyg har avståndet mellan landskapsarkitekten och platsen ökat. Med verktyg som internet är vi inte längre beroende av att fysiskt besöka de platser vi omformar. Ett antagande görs, att detta innebär en förlorad förståelse för plats. Det här arbetet försöker återgå till platsen genom att inspireras av en fenomenologisk syn på plats. Inom fenomenologin poängteras just vikten av kroppslig levd erfarenhet för förståelsen av en plats. Arbetet avslutas med att diskutera Christophe Girots metod, vikten av att uppleva en plats och resultatet i förhållande till tendenser inom samtida landskapsarkitektur.

,

This thesis aims to return to the site, by intuitively conduct a survey of the lived experience of the site Vändburg on southern Gotland in order to present, in this case two, design ideas for site-specific landscape architecture. To do so, the method Four Trace Concepts in Landscape Architecture by the Swiss landscape architect Christophe Girot (1999) has been used to survey the site Vändburg.

The result presented in this thesis is a subjective survey of Vändburg based on the lived experience of the place. The result is divided into four chapters after Girot’s four following trace concepts: Landing (Att Landa), Grounding (Att Jorda), Finding (Att Hitta) and finally Founding (Att Grunda). The first step, Att Landa, presents a survey of the initial experience, my first impressions and how I arrive to Vändburg. The second step, Att Jorda, examines and presents the different elements that build up the totality of the place and how they are perceived. Att Hitta, the third step, aims to first identify and then present the specific identity of the place. Under the final concept, Att Grunda, two design ideas for site-specific landscape architecture are formulated based on the experience of the place and the insights from the previous three steps. The question this thesis poses is: “How can Christophe Girot’s (1999) Four Trace Concepts in Landscape Architecture be used as a method to survey the site Vändburg and be used as a basis to design landscape architecture?”. There is nothing that indicates that all parameters of relevance has been examined or even known to be able to say that the issue is answered. However, this thesis presents one possible solution on how Christophe Girot’s method can be used to survey a site and to design site-specific landscape architecture.

This thesis also addresses another issue, with the tools of modernity the distance between the landscape architect and the site has grown. With tools like Internet we are no longer dependent on being in direct contact with the place where we intervene. An assumption is made, that this implies a loss in the understanding of place. This thesis aims to return to the site inspired by a phenomenological view on place. In phenomenology, the importance of bodily-lived experience is emphasized for the understanding of place. Finally, this thesis discusses Christophe Girot’s method, the importance of experiencing a site and the result in relation to tendencies in contemporary landscape architecture.

Main title:Bland strandade moln
Subtitle:om en plats
Authors:Michélsen, Ivar
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Sandqvist, Sofia and Lundvall, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Christophe Girot, Four Trace Concepts in Landscape Architecture, plats, landskapsarkitektur, fenomenologi, upplevelse, analys genom syntes, Gotland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500139
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500139
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Sep 2020 08:24
Metadata Last Modified:12 Sep 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics