Home About Browse Search
Svenska


Bramler, Ellen and Ciftci, Malin, 2020. Spegla : ett gestaltningsförslag över det vattennära stråket längs Skeppsbrokajen, över Strömbron och längs Strömkajen. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

En promenad från Skeppsbrokajen mot Strömkajen erbjuder idag utblickar över långa vattenrum och siluetten men dess potential som stadens offentliga vattennära huvudstråk är delvis outnyttjad. Biltrafik och parkering upptar stor yta och antalet platser att stanna upp vid som främjar möten är begränsat. Provisoriet Strömbron är den länk som förbinder Skeppsbrokajen med Strömkajen och om denna försvinner öppnar sig möjlighet att förstärka stadens vattenrum. De långa utblickarna från Kungsträdgården är idag skymda av den låga balkbron och den sneda vinkeln i förhållande till Gamla stans norra udde försvårar avläsningen av stadslandskapet. Stockholm är en stad byggd på öar och att koppla samman den utan att bygga bort dess unika ö-karaktär är en utmaning när staden behöver länkas samman.

Syftet med arbetet är att ta fram ett gestaltningsförslag för att omforma stråket mellan Skeppsbrokajen, Strömbron och Strömkajen till en gång- och cykelvänlig del av staden. Kajpromenaden ska främja möten och framhäva vattenrummet. Genom metoderna litteraturöversikt, studie av referensprojekt, platsstudie, vision, idégenerarande workshop, gestaltningsprogram, gestaltningsprinciper och skissande gestaltades ett stråk som ökar tillträdet till vattnet och skapar platser att uppehålla sig vid. Spegla är projektets koncept som i arbetet har givits två betydelser. Dels avses med ordet Spegla att lyfta fram vattnet och skärgården och dels att spegla nutiden där gående och cyklister får ta plats. Förslaget arbetar med ett pärlband av platser för vistelse där fokus har lagts på variation och småskalighet och där promenadens platser har fått olika karaktärer utifrån dess lägen. På Skeppsbrokajen, där naturen känns av med öppna vyer mot skärgårdslandskapet, tas detta in i utformningen som ett mjukt formspråk. Detta återkommer på valda delar längs sträckan för att knyta ihop platsen.

Delar av stråket har en mer strikt känsla för att skapa variation och samspela med omgivningen. Den befintliga Strömbron ersätts med en skir gång- och cykelbro i nytt läge som tillåter Kungsträdgården att närma sig vattnet. Denna får namnet Spegelbron. Gamla stans norra udde blir en ny utsiktsplats med avskilda sittplatser. Promenaden från Skeppsbrokajen mot Strömkajen avslutas med en badplats nedanför Nationalmuseum.

Vi har betraktat hela Stockholms ström som ett samlande landskapsrum där det ska vara möjligt att vistas längs dess kanter. Rummets scen är vattenspegeln med glitter, fågelliv, båttrafik och visuell kontakt mellan kajer. Skeppsbrokajen, Spegelbron och Strömkajen är åskådarplatser i betraktandet av det stora stadsrummet och alla ingår i ett gemensamt sammanhang.

,

Today a walk from Slussen towards Skeppsholmen offers long views over water and the city silhouette but it’s potential as the city’s main public waterfront promenade is partially untapped. Car traffic and parking occupy a large area and the number of places to stop at that promote meetings are limited. The provisionary bridge Strömbron is the link that connects Skeppsbrokajen with Strömkajen and if it disappears the possibility to strengthen the city’s waterspace opens. The long views from Kungsträdgården are today obscured by the low beam bridge and the oblique angle in relation to Old Town’s northern corner makes reading the landscape more difficult. Stockholm is a city built on islands and connecting it without interfering with its unique island character is a challenge when the city needs to be linked together.

The purpose of the work is to produce a design proposal to transform the route between Skeppsbrokajen, Strömbron and Strömkajen into a pedestrian- and bicycle friendly part of the city. The waterfront promenade will promote meetings and highlight the water space. Through the methods literature review, study of reference projects, site study, vision, idea-generating workshop, design program, design principles and sketching, a route was created that increases access to the water and creates places to stay at. Reflect is the concept of the project and has been given two meanings. Partly the word Reflect is meant to highlight the water and the adjacent archipelago and partly to reflect the present where pedestrians and cyclists can take their place. The proposal works with a string of places for stays where the focus has been on variety and small scale and where the places of the walk have been given different characters based on its locations.

On Skeppsbrokajen where nature is felt through open views towards the archipelago landscape this is taken into the design as a soft design language. This recurs on selected parts along the route to tie the site together. Parts of the promenade have a more strict design to create variation and to interact with the surroundings. The existing Strömbron is replaced by a new sheer pedestrian and bicycle bridge in a new location that allows for Kungsträdgården to approach the water. This is called Spegelbron. Old Town’s northern corner becomes a new vantage point with separated seating. The walk from Slussen towards Skeppsholmen ends with a bathing spot below the National Museum.

We have considered Stockholms stream as a unifying landscape where it should be possible to stay along its edges. The scene of the room is the water mirror with glitter, bird life, boat traffic and visual contact between quays. Skeppsbrokajen, Spegelbron and Strömkajen are spectator places with a view of the large urban space and are all part of a common context.

Main title:Spegla
Subtitle:ett gestaltningsförslag över det vattennära stråket längs Skeppsbrokajen, över Strömbron och längs Strömkajen
Authors:Bramler, Ellen and Ciftci, Malin
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Rabenius, Gudrun and Andersson, Thorbjörn and Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:kaj, gång- och cykelbro, vatten, Strömbron, Skeppsbrokajen, Strömkajen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500135
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500135
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 Sep 2020 10:59
Metadata Last Modified:03 Sep 2020 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics