Home About Browse Search
Svenska


Linse, Linus, 2020. Reproduktion eller transformation : lokal mat i Ljusdalsområdet ur ett flernivåperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
324kB

Abstract

Dagens livsmedelsförsörjningssystem orsakar stora ekologiska och so-cioekonomiska problem i samhällen över stora delar av världen och om-fattande förändringar är nödvändiga. Den dominerande livsmedelsregi-men i systemet består av ett globalt, industriellt jordbrukskomplex som involverar världsomspännande nätverk av produktion, distribution och konsumtion men också regler, normer och kulturell förståelse. Regi-mens komplexitet och mångsidiga inbäddning i samhälleliga strukturer skapar stabilitet och förändringströghet. Då ett flertal globala utma-ningar såsom klimatförändringar, ekosystemkollaps, och Covid-19-pandemin ställer krav på snabb omställning och anpassning ser allt fler mot alternativa, lokalt organiserade matsystem för flexibla, hållbara och mindre sårbara, alternativ. Den här uppsatsen gör avstamp i behovet av förändring och utforskar med hjälp av ett flernivåperspektiv hur aktö-rers aktivitet i ett norrländskt matsystem utmanar eller reproducerar den dominerande livsmedelsregimen. Genom intervjuer med aktörer i Ljus-dalsområdet visar studien att lokala, hållbara initiativ antingen kan ha förändrande inverkan på livsmedelsregimen, eller neutraliseras och an-passas till att återskapa etablerade strukturer beroende på hur aktörer interagerar med marknader.

,

The modern agri-food system is causing significant ecological and so-cio-economic problems in societies around the globe and major changes are necessary. The dominant food-regime within the system consists of a global, industrial agri-food complex, which includes world-wide net-works of production, distribution and consumption but also of rules, norms and cultural understanding. The complexity of the regime and its embeddedness in societal structures creates stability and change inertia. As several global challenges, such as climate change, ecosystem col-lapse and the Covid-19 pandemic, requires rapid transition and adapta-tion, many looks to alternative, locally organised food-systems for flex-ible, sustainable and less vulnerable options. This thesis departs from the need for change and explores the ways in which activities of actors in a food system in northern Sweden challenges or reproduce the dom-inant food regime. Through interviews with actors in the Ljusdal area the study shows that local, sustainable initiatives can either have a changing impact on the food regime, or become neutralised and con-formed to reproduce existing structures, depending on how actors inter-act with markets.

Main title:Reproduktion eller transformation
Subtitle:lokal mat i Ljusdalsområdet ur ett flernivåperspektiv
Authors:Linse, Linus
Supervisor:Oskarsson, Patrik
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:lokal mat, flernivåperspektiv, hållbarhet, livsmedelsregimer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500119
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500119
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:15 Jul 2020 11:49
Metadata Last Modified:16 Jul 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics