Home About Browse Search
Svenska


Envik, Oscar, 2020. Utveckling genom det förflutna : en undersökning av framtidsvisioner för den värmländska Finnskogen kopplat till en världsarvsnominering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
380kB

Abstract

Med utgångspunkt i aktörer som är eller varit involverade i det Värmländska Finnskogsområdet och dess skogsfinska kulturarv har denna uppsats undersökt framtidsvisioner kopplade till den påbörjade världsarvsprocessen.
Genom en kvalitativ intervjuundersökning av uppfattningar om relationen mellan världsarv och utveckling har uppsatsen försökt bidra med att skapa en bild av de förväntningar och förhoppningar hos lokala aktörer i samband med världsarv för att bidra med kunskap till en bredare diskussion kring lokala aktörers perspektiv i världsarvsprocesser.
Uppsatsen visar på att det finns flera visioner för Finnskogen med en världsarvsnominering, både för att göra kulturarvet relevant utanför Finnskogen samt att öka attraktiviteten av hela området. Dessutom finns förhoppningar för att världsarvet ska leda till förbättrad förvaltning och infrastruktur, både med ökade möjligheter till ekonomiska medel samt delat ansvar till följd av ett nationellt engagemang. Vidare framkommer det dock att det finns en viss oro kring förutsättningarna att förverkliga framtidsvisionerna. Möjliga risker kopplade till nomineringen, främst kopplade till företrädesrätt av definitioner, vilket behöver ytterligare forskning har även identifierats.

,

Based on actors who are or have been involved in Värmlands Finnishforest area and its forest Finnish heritage, this thesis examinez visions for the visions linked to the initiated world heritage process.
Through a qualitive interview study perceptions of the relationship between world heritage and development, the thesis has sought to contribute to creat a picture of the expectations and hopes of local actors i connection with world heritage in order to contribute knowledge to a broader discussion of locla actors perspectives on world heritageprocesses.
The thesis shows that there are several visions for the Finnishforest with a world heritage nomination, both to make its cultural heritage relevant outside the Finnsihforest as well as an increased attractiveness of the site it self. In addition, there are hopes that a world heritage whould lead to improved management, both with increased opportunities to financial resources as well as shared responsibility due to a national commitment. However. It also appears that there exists some concern about the conditions to realize the visions. Possible risks associated with the nomination, mainly related to the preferential rights of definitions, which needs furter research have also been identified.

Main title:Utveckling genom det förflutna
Subtitle:en undersökning av framtidsvisioner för den värmländska Finnskogen kopplat till en världsarvsnominering
Authors:Envik, Oscar
Supervisor:Beckman, Malin
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Finnskogen, skogsfinskt kulturarv, världsarv, utveckling, symboler, platsidentitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500113
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500113
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2020 06:39
Metadata Last Modified:11 Jul 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page