Home About Browse Search
Svenska


Thorsell, Paulin, 2020. Med plats för dagvattnet : ett gestaltningsförslag för Eriksbergsparken och Västertorg i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
23MB

Abstract

Ett hållbart hanterande av dagvatten blir allt viktigare när städer förtätas och en mer intensiv nederbörd väntas till följd av klimatförändringar. Konkurrens om utrymme är vanligt i städer och öppna dagvattenlösningar kan ofta kombineras med skapandet av attraktiva miljöer, vilket ger landskapsarkitekter en viktig roll. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur öppna dagvattensystem kan integreras i gestaltningen av stadsmiljöer för att bidra med en hållbar dagvattenhantering, och detta undersöks på en central plats i Eriksberg i Uppsala som ska förtätas. Metoden för arbetet är en gestaltning med stöd i en kunskapsöversikt som behandlar dagvatten i urban miljö, principer för en hållbar dagvattenhantering och dagvattenlösning-ar i gestaltning. Riktlinjer baserade på ett antaget planprogram och platsstudier ger förutsättningar för utformningen. Resultatet visar ett gestaltningsförslag som fördröjer dagvatten från ett bestämt avrinningsområde och dimensioneras för regn med 20-års återkomsttid. Svackdiken leder dagvatten från avrinningsområden till arbetsområdet där det fördröjs i grönytor. På hårdgjorda ytor fördröjs vattnet i nedsänkta biofilter. Fördröjningen inom arbetsområdet gör att dagvattenflödet från avrinningsområdena till ledningsnätet reduceras till en tiondel, jämfört med det förväntade flödet efter en exploatering. När fördröjningsytorna översvämmas möjliggör höjdsättningen en ytlig avledning. Dagvattenlösningarna är utformade för att bidra med flera funktioner eller värden till platsen. Resultatet visar att det eftersträvade målet med dagvattenhanteringen och gestaltningen av en plats influerar varandra. Genom att låta gestaltningsrelaterade frågor påverka dagvattenhanteringen och tvärt om, ökar möjligheten till lösningar anpassade efter rådande förhållanden. Det hjälper att uppfylla den önskade användning för en plats, vilket kan bidra till ett effektivt nyttjande av stadens yta. Om flera användningsområden och positiva aspekter kan lyftas med gröna miljöer i städer kan de motiveras i planeringen, vilket kan bidra med både ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar.

,

Stormwater is becoming increasingly important with the rise of densification and uncertainty of the future climate change, which leads to more intense rainfall. Lack of space is a common problem in urban areas, and open stormwater solutions can often be imbued in the creation of inviting places. In that strive, landscape architects have an important role. The purpose of the essay is to investigate how open stormwater systems can be integrated in the design of urban areas to contribute to a sustainable stormwater management. A central area in Eriksberg in Uppsala - where there are plans of densification - is the place where this will be investigated. The method for the work is a design based on a knowledge review where the main topics are urban stormwater, principles for a sustainable stormwater management and stormwater solutions and design. Guidelines based on the approved plan program, together with site studies gave the basic conditions for the design. The result shows a design proposal where the stormwater from determined catchments areas are retained, and is dimensioned for rain events with 20-years return period. Swales lead stormwater from the catchment areas to the investigated place where it will be retained in green areas. In paved areas the water is retained in sub-merged stormwater biofilters. The retaining of stormwater within the investigated place, reduces the stormwater flow from the catchment areas to the drainage system to a tenth, compared to the expected waterflow after the densification. When the retention surfaces are flooded, the elevation of the ground allows for surface runoff. The stormwater solutions are designed to contribute to several functions or values to the place. The result shows that the aim of stormwater management and the design of a place influence each other. By letting design-related questions aff ect stormwater management and vice versa, the opportunities for solutions adapted to the place-specific conditions increases. This helps fulfill the desired use of a place, which can lead to effcient use of the surface of cities. If several applications and positive aspects can be achieved with green areas in cities, they can be used as arguments to preserve green areas in urban environments. This can contribute to both economical, social and environmental advantages.

Main title:Med plats för dagvattnet
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Eriksbergsparken och Västertorg i Uppsala
Authors:Thorsell, Paulin
Supervisor:Eriksson, Tomas
Examiner:Rabenius, Gudrun and Espmark, Helena and Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, hållbar dagvattenhantering, öppna dagvattensystem, multifunktionell yta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500127
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500127
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2020 10:38
Metadata Last Modified:18 Aug 2020 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics