Home About Browse Search
Svenska


Liljenfeldt, Ulrika, 2020. Nedkylning av urbana miljöer genom landskapsarkitektur : ett temperatursänkande gestaltningsförslag för ett industriområde i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Förtätning och eliminering av grönska i våra städer orsakar idag stora problem med värme i urbana miljöer. Då ett varmare klimat är att vänta kan problemen med värme väntas bli ännu allvarligare i framtiden. Ju högre temperaturen är i den kringliggande luften desto högre blir belastningen på byggnadernas kylsystem. Den höga belastningen på kylsystemen leder till en ökad energiförbrukning vilket i sin tur leder till ökade kostnader och koldioxidutsläpp.

I detta arbete undersöks hur man genom gestaltning av utemiljön kan motverka värmebildning i urbana miljöer och därigenom minska belastningen på kylsystem under varma perioder. Arbetet undersöker även hur en temperatursänkande gestaltning kan kombineras med att skapa en attraktiv utemiljö för människan. Arbetet utgår från ett industriområde tillhörande läkemedelsföretaget AstraZeneca beläget i Gärtuna, söder om Stockholm.

En inledande litteraturgenomgång redovisar exempel på de temperatursänkande åtgärder som främst kan användas inom landskapsarkitektur. De främsta temperatursänkande åtgärderna är skuggning med hjälp av vegetation, ökad evapotranspiration (avdunstning) och användandet av material med högt albedo (reflektionsförmåga). Litteraturgenomgången behandlar även litteratur om olika designteorier gällande gestaltning av utemiljöer.

Resultatet av litteraturgenomgången tillämpas sedan i ett gestaltningsförslag av ett industriområde. Industriområdet som tillhör läkemedelsföretaget AstraZeneca innehåller byggnader med speciella klimatkrav på inomhustemperatur och kontroll av insekter. Gestaltningsförslaget redovisas i två delar där de temperatursänkande åtgärderna och dess effekt på den mänskliga upplevelsen undersöks i olika skala och på olika detaljnivå. Del 1 redovisar temperatursänkande åtgärder för industriområdet i stort och Del 2 redovisar en mer detaljerad gestaltning av en uteplats i anslutning till en av de mest solutsatta lagerlokalerna i området.

,

The densification and elimination of greenery in our cities cause major problems with heat in urban environments today. As a warmer climate is to be expected, the problems with heat can become even more serious in the future. The higher the temperature in the surrounding air, the higher the load on the building’s cooling systems will become. The high load on the cooling systems leads to an increased energy consumption, which in turn will lead to increased costs and carbon dioxide emissions.

This thesis examines how, by designing the outdoor environment, it is possible to counteract heat generation in urban environments and thereby reduce the load on cooling systems during hot periods. The work also investigates how temperature-reducing design can be combined with creating an attractive outdoor environment for people. The thesis is based on an industrial area belonging to the pharmaceutical company AstraZeneca, located in Gärtuna, south of Stockholm.

An introductory literature review presents examples of the temperature-reducing measures that primarily can be used within landscape architecture. The main temperature-reducing measures are shading by means of vegetation, increased evapotranspiration and the use of materials with high albedo (reflectivity). The literary survey also covers literature on various design theories regarding the design of outdoor environments.

The result of the literary survey is then applied in a design proposal of an industrial area. The industrial area belonging to the pharmaceutical company AstraZeneca contains buildings with special climatic requirements for indoor temperature and control of insects. The design proposal is presented in two parts where the temperature-reducing measures and their effect on the human experience are examined in different scales and at different levels of detail. Part 1 presents temperature-reducing measures for the industrial area as a whole and Part 2 presents a more detailed design of a patio adjacent to one of the most exposed storage buildings in the area.

Main title:Nedkylning av urbana miljöer genom landskapsarkitektur
Subtitle:ett temperatursänkande gestaltningsförslag för ett industriområde i Stockholm
Authors:Liljenfeldt, Ulrika
Supervisor:Berg, Per
Examiner:Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, hållbarhet, nedkylning, värmeöeffekt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500084
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500084
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2020 08:44
Metadata Last Modified:02 Jul 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics