Home About Browse Search
Svenska


Fahlgren Brodin, Johanna and Peinert, Hanna, 2020. Med naturen som grund : ett gestaltningsförslag av Hammarparken baserat på ekosystemtjänstanalys. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

Enligt FN ska en hållbar utveckling tillgodose dagens behov utan att det sker på bekostnad av framtida generationer. Dagens ideal är den täta och gröna staden, två kontrasterande värden som ofta innebär motsättningar. Det är därmed viktigt att reflektera kring hur de val som görs i dag kan påverka framtida förutsättningar i den urbana miljön. Ett sätt att lyfta naturens värden för den urbana miljön är genom begreppet ekosystemtjänster, som beskriver ekosystemens påverkan på människors välbefinnande. Uppsala kommun genomför just nu ett stort förtätningsprojekt inom befintlig stadsstruktur, där Hammarparken i Eriksberg är ett av de planerade förtätningsområdena. Idag är Hammarparken ett populärt rekreationsområde med stor andel skogsmark. En föreslagen detaljplan för området låg ute för samråd under våren 2019, men omarbetas i nuläget då projektet fick ta emot en del kritik från allmänheten på grund av dess påverkan på rekreativa och ekologiska värden. Detta arbete undersöker hur ekosystemtjänster kan användas som metod för att utvärdera konsekvenser av förtätning, samt hur begreppet kan användas i gestaltningsprocessen för att skapa urbana grönområden med höga ekologiska och sociala värden. Arbetet utgår från Uppsala kommuns detaljplan. Genom analys undersöks vilka ekosystemtjänster som finns i området i nuläget, vilka miljöer de är knutna till, samt hur de påverkas av den föreslagna förtätningen. Analysen ligger sedan till grund för gestaltningsförslag på två skalor: vårt förslag till husplacering och en gestaltning av parkmarken, med syfte att förbättra förutsättningarna för ekosystemtjänster i Hammarparken. Resultatet visar en husplacering med fokus på att bevara skog i sammanhållna grönstråk, som leder vidare till kringliggande grönområden, samt en bebyggelse som frigör siktlinjer mot Ekebydalen, möjliggör gårdar med mer ljusinsläpp och plats för umgänge. Parkgestaltningen syftade till att skapa en kvarterspark som uppfyller boendes behov av vardagsrekreation, bland annat genom nyskapade målpunkter, tydligare rörelsestråk och bevarade naturområden. Ekosystemtjänster används som utgångspunkt vid gestaltningen för att förbättra förutsättningar för exempelvis pollinering, artspridning och biologisk mångfald. Avslutningsvis diskuteras resultatet, samt hur våra avvägningar påverkat utfallet. Eftersom vi inte haft samma begränsningar som kommunen har vi kunnat utforska platsen från ett annat perspektiv, vilket har lett till andra slutsatser. Grönytornas viktiga funktioner i staden kontrasterar mot behovet av fler bostäder, vilket kräver en medvetenhet hos berörda parter i stadsutvecklingen kring beslutens fördelar och nackdelar. Att arbeta med naturen som grund kan vara en metod i arbetet för social och ekologisk hållbarhet i stadsplanering.

,

According to the UN, a sustainable city development should be able to fulfill contemporary needs without negatively affecting future generations. The current trend, with dense and green cities, includes contrasting values that often conflict with each other. Therefor, it is important to consider how decisions can affect future prerequisites for the urban environment. One way to convey the benefits of nature in the urban environment is by using the term ecosystem services, that describes the positive effects of ecosystems for human well-being. The municipality of Uppsala currently plan to densify the city of Uppsala, where Hammarparken in Eriksberg is one of the affected districts. Today, Hammarparken is a popular recreational area, characterized by its pine forest. A zoning plan for the area was presented during 2019, and is currently reworked due to critique regarding the large impact on recreational and ecological values. This report examines how ecosystem services can be used as a method to evaluate the consequences of densification, and how the term can be used in the design process to create urban green areas with high social and ecological values. The report uses the proposed zoning plan from the municipality of Uppsala as a base. Thorough analysis, present ecosystem services in the area were investigated, which environments they are connected to, and also how their presence is affected by the suggested zoning plan. The conclusions drawn from the analysis resulted in two design proposals on two scales: one adapted version of the built structure and also a design proposal for the park area, with a purpose to improve the prerequisites for ecosystem services in Hammarparken. The result shows a house placing that focuses on preserving existing forest in coherent green areas that connects to surrounding greenery, and also enable sightlines towards Ekebydalen, create yards with better prerequisites for natural light and space for social interactions. The design proposal for the park area aims to create a park that can fulfill the residents recreational needs, including new social nodes, reinforced paths of movement and preserved natural areas. Ecosystem services were used as a basis for the design to improve, for instance, the prerequisites for pollination, movement of species and biodiversity. After this, the result and how it may have been affected by the chosen perspective and conclusions, were discussed. Because we didn’t have the same limitations as the municipality, we have been able to explore the site from a different perspective, resulting in different conclusions. The important functions of green space within the city contrasts the need for additional housing, stressing the importance of an awareness amongst stakeholders in city development regarding pros and cons of the decisions that are made. To work with nature as a foundation can be method towards social and ecological sustainability in city planning.

Main title:Med naturen som grund
Subtitle:ett gestaltningsförslag av Hammarparken baserat på ekosystemtjänstanalys
Authors:Fahlgren Brodin, Johanna and Peinert, Hanna
Supervisor:Rabenius, Gudrun and Berg, Per
Examiner:Myhr, Ulla and Andersson, Thorbjörn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ekosystemtjänster, förtätning, Hammarparken, gestaltning, park, grön planering, urban miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500083
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500083
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2020 06:46
Metadata Last Modified:02 Jul 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics