Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Ida, 2019. Affärsmodeller hos skogsentreprenadföretag i norra Sverige och deras inverkan på lönsamhet. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det har rapporterats om bristande lönsamhet och stora variationer i lönsamhet hos svenska skogliga entreprenörer. Studier pekar på att den strukturella uppbyggnaden av företagen kan ha en inverkan. För att kartlägga och jämföra skillnader i företags affärsmodeller är Business Model Canvas (BMC) ett vanligt verktyg. Forest Business Model Canvas (FBMC) är en omarbetad version av BMC som är specialiserad för att kartlägga skogliga entreprenörers affärsmodeller. Syftet med denna studie var att karaktärisera tillämpade affärsmodeller för skogsentreprenad i norra Sverige, samt identifiera samband mellan affärsmodellers upp-byggnad och lönsamhet.
En enkät utformades för att samla in data om entreprenörernas affärsmodeller, samt om ent-reprenörernas drivkrafter. Enkäten skickades till de skogliga entreprenörer som bedriver ak-tiebolag, som enligt Svensk Näringslivsindelning (SNI) var registrerade inom skogsskötsel (SNI: 02.102) eller drivning (SNI: 02.200). Studien avgränsades till norra Sverige, d.v.s. Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län. Datat sammanställdes deskrip-tivt och lönsamhetspåverkande faktorer identifierades med Partial Least Square Regression (PLS-regression) och korrelationsanalys.
I studien karaktäriserades entreprenörerna i kategorierna drivning, skogsvård, annan skoglig verksamhet samt kombinationsverksamhet. Gemensamt för de fyra kategorierna var att kun-dernas påverkan på utformningen av entreprenörernas verksamhet och affärsmodeller är stor. Det identifierades skillnader både inom och mellan entreprenörskategoriernas affärs-modeller. Tydligaste skillnaderna mellan entreprenörskategorierna identifierades i graden av maskinnyttjande, prissättning av tjänster och försäljning av tjänster. Även skillnader i lönsamhetspåverkande faktorer identifierades där entreprenörernas upplevda drivkrafter och
ekonomiska förutsättningar indikerade ha ett samband med lönsamheten.

,

There has been reports of low or insufficient profitability among Swedish forest contractors and large variations between them. Studies indicate that the business structure of the com-panies could have an impact on profitability. To chart and compare differences in corporate business models, the Business Model Canvas (BMC) is a commonly applied tool. Forest Business Model Canvas (FBMC) is a revised version of the BMC that is specialized for mapping forest contractors' business models. The aim of this study was to characterize ap-plied business models among forest contractors in northern Sweden, and identify the rela-tionship between business model structure and profitability.
A survey was designed to gather data on contractors’ business models, as well as the con-tractor’s motivations. The survey was sent to the contractors who operate a limited company, which were registered by the Swedish company registration codes (SNI) as either forest management (SNI: 02.102) or logging (SNI: 02.200). The study was limited to northern Sweden, i.e. the counties of Jämtland, Västernorrland, Västerbotten and Norrbotten. The data was presented descriptively and profitability-influencing factors were identified with Partial Least Square Regression (PLS regression) and Pearson correlation analysis.
In the study, the contractors were characterized in the different categories forwarding, silvi-culture, category of other forest services and combination category. Common for the four categories was that the customers influence on the design of the contractors' business and business models is great. There were identified differences within and between the contrac-tor categories' business models. The clearest differences between the contractor categories were identified in the degree of machine utilization, how services were priced and how ser-vices were sold. Differences in profitability factors were also identified where the contrac-tors perceived motivations and economic conditions indicated to have a connection with profitability.

Main title:Affärsmodeller hos skogsentreprenadföretag i norra Sverige och deras inverkan på lönsamhet
Authors:Larsson, Ida
Supervisor:Erlandsson, Emanuel
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2019:14
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:skogsentreprenör, Business Model Canvas, framgångsfaktorer, PLS, Pearson korrelationsanalys, multivariat analys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15682
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15682
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2020 07:01
Metadata Last Modified:01 Jul 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics