Home About Browse Search
Svenska


Asplund, Maria, 2020. ”Jag brinner ju för byn” : lanthandlares roll i dagens landsbygdssamhälle samt vilken syn de har på de vanligaste stöden. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
237kB

Abstract

I denna uppsats undersöks lanthandlares uppfattningar och förutsättningar för att kunna bedriva en lanthandel i gles- eller landsbygd. Genom kvalitativa intervjuer och observationer med sex stycken butiksföreståndare eller butiksbiträden, från Dalarna, Kronoberg samt Hallands län, har information inhämtats för att kunna svara på upp-satsens frågeställningar. Dessa frågeställningar berör lanthandels sociala roll, vad lanthandlarna bedriver för olika typer av verksamheter i sin regi samt hur de ser på subventionerade bidragen från staten. Idag finns olika typer av stödpengar för lant-handlare att söka så länge de upprätthåller fastställda riktlinjer med sin service så som öppettider och antal artiklar.
Empirin behandlas i tematisk ordning där lanthandlarnas berättelser har analyserats utifrån en diskursanalys. I slutdiskussionen sätts de olika temaområdena i förhållande till de valda begreppen – governance och government. Med avstamp i Deans redogö-relse utifrån Foucault, visar begreppen på hur en verksamhet kan styras på olika sätt. Teorin nyanserar och framställer materialet utifrån hur staten kan styra lanthandlarna i en bestämd riktning genom erkännande och ekonomiska medel.
Studien visar att dagens lanthandlare ofta har en eller flera kompletterande verksam-heter till själva livsmedelsbutiken och tenderar ibland att överta verksamheter som annars riskerar att försvinna från bygden. Genom att vara en relevant aktör lokalt skapas ofta naturliga mötesplats i och kring affären. Detta bidrar till en social funkt-ion som bäddar för delaktighet och gemenskap. I många fall känner butiksförestån-darna sina kunder väldigt väl och längre samtal utspelar sig i butikerna.
När det gäller de statliga stöden som finns att söka uttrycker lanthandlarna sin tack-samhet över dessa. Driftsbidraget är ett bra stöd på det sättet att det inte är öronmärkt och ger varje lanthandlare rätten att styra vad pengarna ska gå till. Investeringsbidra-get anser lanthandlarna också är ett bra hjälpmedel för att kunna satsa och utveckla butikerna, dock betalas stödet oftast ut i efterhand och ställer omfattande krav på redovisning vilket gör det mer omständligt då man som handlare måste ligga ute med stora pengar. Slutligen visar denna studie på att dagens lanthandlare har potential att utvecklas åt flera håll framöver. Genom att bredda sin verksamhet kan lanthandeln gynnas ekonomiskt medan byn gynnas med upprätthållen service.

,

This paper examines the perceptions and preconditions of rural store keepers to be able to conduct a rural trade in sparsely populated or rural areas. Through qualitative interviews and observations with six store managers or shop assistants, from Dalarna, Kronoberg and Halland County, information has been obtained in order to answer the essay's questions. These issues concern the societal role of the rural store, what dif-ferent types of business the store keepers conduct and how they view different types of subsidies and support from the state. Today, there are different types of support money for store keepers to apply for as long as they maintain established guidelines with their service such as opening hours and number of items.
The empirics is dealt with in a thematic order in which the stories of the farmers have been analysed based on a discourse analysis. In the final discussion, the different forms of support are compared to the chosen concepts - governance and government. With a start in Dean's account based on Foucault, the concepts show how a business can be managed in different ways. The theory helps to understand the empirical data, based on how the state can steer the countryside store keepers in a specific direction through recognition and financial means.
The study shows that today's countryside store keepers often have one or more sup-plementary activities for the grocery store itself, and sometimes tend to take over businesses that otherwise risk disappearing from the countryside. By being a relevant player locally, natural meeting places in and around the business are often created. This contributes to a social function that fosters participation and community. In many cases, the store managers know their customers very well and longer calls take place in the stores.
When it comes to the state aid that is available to apply for, the local store keepers express their gratitude for these. The operating grant is a good support in that it is not earmarked and gives every store keeper the right to control what the money should go to. The investment grant is considered by the store keeper to be a good tool for investing and developing the stores, however, the support is usually paid out in ret-rospect and makes extensive demands on accounting, which makes it more cumber-some when you as a store keeper have to spend big money. Finally, this study shows that today's countryside stores have the potential to develop in several directions in the future. By broadening its operations, the rural trade can benefit financially while the village benefits with maintained service.

Main title:”Jag brinner ju för byn”
Subtitle:lanthandlares roll i dagens landsbygdssamhälle samt vilken syn de har på de vanligaste stöden
Authors:Asplund, Maria
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:lanthandlare, livsmedelsbutik, landsbygd, kommersiell service, governance
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500047
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500047
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2020 11:25
Metadata Last Modified:16 May 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics