Home About Browse Search
Svenska


Strand, Emil, 2019. Påverkan av leveransavisering och transportöravlämning på tidsåtgång för mottagningskontroll inför fjärrmätning. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
920kB

Abstract

Det sker idag en omfattande digitalisering inom skogsbruket. Arbetet med att knyta ihop den digitala kedjan från skog till industri har inneburit nya arbetssätt såsom fjärrmätningen av skogsråvara. Inför fjärrmätningen av skogsråvara sker en mottag-ningskontroll av transporten för att granska att kraven för inmätning uppfylls. I denna process har två nya arbetssätt börjat nyttjas för att effektivisera arbetsgången, leve-ransavisering och transportöravlämning. Syftet med arbetet var att jämföra arbetssätt och tidsåtgång för dessa nya mer digitala arbetssätt och de tidigare till viss del manuella arbetssätt inom de moment som utförs av chaufförer och personal på fjärrmätningscentralen i samband med mottagningen av skogsråvara inför fjärrmätning. Metodiken i studien var att arbetssätten som nyttjas idag inom mottagningskontrollen identifierades och illustrerades med hjälp av ett flödesschema. Faktorer som kan på-verka tidsåtgången identifierades och hänsyn togs till dessa. För att extrahera trans-portinformation från loggar för transporter nyttjades ett skript som automatiskt sam-lade in denna data. Studiens resultat visade på en tidsvinst vid användandet av leveransavisering i me-deltal på 32 sekunder och för transportöravlämning på 37 sekunder. Båda leveransa-visering och transportöravlämning uppvisade även en lägre variation jämfört med att arbetssätten inte nyttjas. Graden av leveransavisering varierade mellan mottagnings-platser. Hög grad av leveransavisering visade på ett snabbare genomförande av mo-mentet vid mätplats samt även en lägre variation. Lägre variation för arbetsmomenten öppnar upp för att ha bättre kontroll över tidsåt-gång och kötider vilket ger ett mer effektivt flöde. Kunskap om att skriva skript i kombination med standardiserad data ger möjlighet att utföra effektiva automatise-rade tidsstudier.

,

There is currently an extensive digitalization underway within the forestry sector.
The quest of tying together the digital chain from forest to industry have led to new
ways of work such as the remote measuring of roundwood. Before the remote measuring
of roundwood an arrival control of the transport must be conducted to verify
that the requirements for digital measuring are met. Within this process two new ways
of work has begun to be utilized to streamline the workflow, delivery notification and
transporter authorization.
The purpose of this study was to compare ways of work and time duration for new
more digital ways of work and the previous, to some extent, manual ways of work
performed by truckers and personnel at the remote measuring centrals in the context
of arrival control of roundwood before remote measurement.
The methodology in this study started with the identification and illustration of the
ways of work used today within the context of arrival control in a flow chart. Factors
that could affect the time duration was identified and taken into consideration. A
script was utilized to be able to extract information about transports and automatically
collect this data.
The results of the study showed a time gain in average of 32 seconds when using
delivery notification and 37 seconds when using transporter authorization. Both delivery
notification and transporter authorization also showed a lower variance compared
to when not used. The degree of delivery notified transports differed between
receiving sites. A high degree of delivery notification gave a faster execution of work
at the receiving site and also a lower variance.
Lower variance in the time duration of the working phases opens up to better control
of time duration and queuing time which gives a more effective flow. Knowledge
about scripting in combination with standardized data allows the opportunity to execute
effective automatic time studies.

Main title:Påverkan av leveransavisering och transportöravlämning på tidsåtgång för mottagningskontroll inför fjärrmätning
Authors:Strand, Emil
Supervisor:Erlandsson, Emanuel
Examiner:Bergström, Dan
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2019:11
Year of Publication:2019
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:transport, digitalisering, automatisering, tidsstudier, virkesmätning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500466
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500466
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest injuries and protection
Soil erosion, conservation and reclamation
Language:Swedish
Deposited On:11 Mar 2020 08:00
Metadata Last Modified:18 Aug 2022 13:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics