Home About Browse Search
Svenska


Fjellström, Mia, 2020. Den osynliga gestaltningen : med växter skapas tre nya doftlandskap på Sergels torg i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Detta arbete handlar om hur lukter påverkar oss människor och hur lukten av natur kan hjälpa till att sänka vår stress. Genom att skapa tre gestaltningsförslag som provar tre olika tillvägagångssätt för att implementera naturlukt i staden hoppas jag kunna vidga landskapsarkitektens arbete med lukter.

Syftet med examensarbetet är att genom gestaltning med växter visa på olika sätt att använda naturlukt i staden. Avsikten är att ändra doftlandskapet på ett sätt som skulle kunna hjälpa till att sänka besökares stress.

För att ge svar på syftet formuleras frågeställningarna:
• Hur kan Sergels torg, en stressig och “naturlös” plats, gestaltas för att öka lukten av natur?
• Vilka växter är intressanta att använda i luktbaserad gestaltning i stadsmiljö?

Landskapsarkitektens arbete fokuserar mycket på det visuella men studier har visat att skogslukt och en del specifika naturlukter kan sänka människors stressnivåer, ångest och även hjälpa till med att bota depressioner. Därför är gestaltning med luktsinnet ett viktigt område att utforska mer.

Metoden i examensarbetet utgår från två delar, en förstudie med litteraturstudie och inventering samt en gestaltningsprocess. Gestaltningsprocessen involverar en sammanfattning av materialet, skapande av växtlistor och skissande som arbetsmetod. Detta resulterade i tre gestaltningsförslag som visar på tre olika exempel på tillvägagångssätt för att arbeta med naturlukter i staden.

De tre förslagen är av olika karaktär men syftar alla till att föra in lukten av natur på Sergels torg i Stockholm. Förslagen är utformade med lukten som det prioriterade sinnet men hänsyn har också tagits till bland annat visuella, kulturella och historiska aspekter.

Förslaget "Skog i staden" gör delen som kallas för Plattan till ett doftlandskap med toner av svensk blandskog. Den utgör ett slags japanskt skogsbad i miniformat med en fontän som knyter samman övre och nedre planet samt höjer luftfuktigheten.

Det andra tillvägagångssättet som redovisas är "Monokultur" där lavendel fyller torget med svala lavendeldofter. Gestaltningen är mer strikt och kontrollerad.

Förslag nummer tre, "Varierad helhet", visar på hur ett doftlandskap kan vara sammankopplat men ändå förändras genom att en mängd olika växter varierar och återkommer i spridda planteringar.

I den sista delen av arbetet diskuteras litteratur, metod och gestaltningsförslagen. Svårigheterna med att arbeta med luktbegreppet är delvis att människor fortfarande är mycket visuella varelser. De tre metoderna löser alla unika problem men innebär också olika begränsningar. Exempelvis passar "Monokultur" den monokroma stilen på torget, men erbjuder inte lika mycket för den biologiska mångfalden.

,

This master thesis is about how scents and smells affect us humans and how the scent of nature can help to lower our stress. By designing three different approaches for implementing the scent of nature to the urban environment, I hope to expand the landscape architects work with scents.

The aim is to show three different ways of introducing natural scents into an urban environment by using plants. The intention is to change the smellscape in a way that may help visitors reduce stress. Two questions were also formulated:
• How can Sergel's square, in the central part of Stockholm, Sweden, a place that is lacking in nature and can be perceived as stressful, be enhanced with the scent of nature?
• From a theoretical aspect: What are suitable plants in an urban fragrance-based design?

The work of the landscape architect focus a lot on the visual aspects. However, studies have shown that the scent of a forest and a few other nature scents can lower peoples' stress levels, anxiety and even help to cure depression. Hence olfaction is an important subject to study further.

In this thesis, the methods used derive from two parts: A prestudy containing a study of literature, a site analysis, and a design process. The design process includes a summary of material gathered in the prestudy, the making of plant lists as well as sketching.

The result is three design proposals displaying three different approaches for introducing the scent of nature in an urban setting.

The three proposals all display different characteristics but aim to bring the scent of nature to Sergel's square in Stockholm. The design proposals are based on prioritizing the sense of smell, but notice is also given to visual, cultural and historical aspects.

"Forest in the city", the first proposal, transforms the area called Plattan into a smellscape containing notes of Swedish forests. It is like a miniature version of Japanese forest bathing with a fountain that connects the upper and lower part of the square and raises the humidity.

The second proposal shown is "Monoculture" in which lavender envelopes the square in refreshing lavender scents. The design is stricter and more composed.

Proposal number three, "Varying whole", shows how a smellscape can be linked but still change as the types of plants vary and repeat in scattered plantings.

At the end of the thesis is a discussion about the literature, methods used and the design proposals. Some of the difficulties in working with the sense of smell are that humans still are very visual creatures. The three approaches all solve unique problems but come with different setbacks and limitations. For example, the proposal "Monoculture" suits the monochrome style of the square but lacks biodiversity.

Main title:Den osynliga gestaltningen
Subtitle:med växter skapas tre nya doftlandskap på Sergels torg i Stockholm
Authors:Fjellström, Mia
Supervisor:Johansson, Lars
Examiner:Wingren, Carola and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:lukter, dofter, natur, stress, torg, gestaltning, Sergels torg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500030
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500030
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Mar 2020 08:56
Metadata Last Modified:05 Mar 2020 02:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics